Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europski ovršni naslov - Poljska


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Poljska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postupak ispravka: ispravak u smislu članka 350. u vezi s člankom 361. Zakona o parničnom postupku.

Članak 350. stavak 1. Sud može po službenoj dužnosti ispraviti netočnosti, administrativne pogreške, pogreške u računanju ili druge očite pogreške u prosudbi.

Stavak 2. Sud može donositi odluke o ispravku na raspravama zatvorenima za javnost, a u tom se slučaju izvorniku presude dodaje napomena o ispravku. Takvu napomenu mogu sadržavati i izvadci koji se uručuju strankama ako one to zatraže. Dodatne preslike i izvatke trebalo bi sastavljati na takav način da sadržavaju odluku o ispravku.

Stavak 3. Ako se predmet uputi na drugostupanjski sud, taj sud može ispraviti presudu prvostupanjskog suda po službenoj dužnosti.

Članak 361. Odredbe o presudama primjenjuju se mutatis mutandis, osim ako je Zakonom predviđeno drukčije.”

Članak 13. stavak 2. Odredbe o postupku primjenjuju se mutatis mutandis na druge vrste postupaka koji su uređeni ovim Zakonom, osim ako je posebnim odredbama predviđeno drukčije.

Postupak povlačenja na temelju članka 795.4 Zakona o parničnom postupku.

Članak 795.4 stavak 1. Ako se pojave razlozi za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje u skladu s posebnim odredbama, sud koji je izdao potvrdu povlači je na zahtjev dužnika.

Stavak 2. Taj se zahtjev podnosi u roku od mjesec dana od dana dostave odluke o izdavanju potvrde dužniku.

Stavak 3. Ako zahtjev nije sastavljen na obrascu navedenom u posebnim odredbama, mora ispunjavati zahtjeve za pisane podneske te mora biti obrazložen.

Stavak 4. Sud saslušava vjerovnika prije povlačenja odluke.

Stavak 5. Protiv odluke o povlačenju potvrde europskog naloga za izvršenje može se uložiti žalba.”

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Postupak kontrole: produljenje roka za podnošenje žalbe u skladu s člancima od 168. do 172. Zakona o parničnom postupku.

Članak 168. stavak 1. Ako stranka nije poduzela, ne svojom krivnjom, mjere u predviđenom roku, sud produljuje rok na zahtjev te stranke. Sudska se odluka može donijeti na raspravi zatvorenoj za javnost.

Stavak 2. Rok se može produljiti samo ako nepoštovanje roka ima negativne postupovne posljedice za stranku.

Članak 169. stavak 1. Zahtjev za produljenje podnosi se sudu na kojem se održava saslušanje u roku od tjedan dana nakon prestanka razloga za nepoštovanje roka.

Članak 169. stavak 2. U dopisu se navode razlozi za zahtjev.

Članak 169. stavak 3. Stranka poduzima postupovnu radnju nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 169. stavak 4. Ako je od isteka roka protekla godina dana, produljenje se može odobriti samo u iznimnim okolnostima.

Članak 172. Podnošenjem zahtjeva za produljenje roka ne obustavljaju se postupak ni izvršenje sudske odluke. Međutim, sud može, s obzirom na okolnosti, obustaviti postupak ili izvršenje sudske odluke. Sudska se odluka može donijeti na raspravi zatvorenoj za javnost. Ako se zahtjev odobri, sud može razmotriti predmet bez odgode.”

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Jezici koji su prihvatljivi u skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) Uredbe: poljski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Tijelo iz članka 25. Uredbe: okružni sudovi. Nadležni je sud okružni sud na čijem je području nadležnosti javna isprava sastavljena.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 31/01/2018