Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas izpildes kārtība - Polija


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Polija

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.

– Labošanas procedūra: labošana atbilstīgi Civilprocesa kodeksa 350. pantam, lasot saistībā ar tā 361. pantu.

350. panta 1. punkts. Tiesa ex officio var spriedumos labot neprecizitātes, pārrakstīšanās, aprēķinu vai citas acīmredzamas kļūdas.

2. punkts. Tiesa var pieņemt lēmumu par labojumiem slēgtā sēdē; uz sākotnējā sprieduma un — pēc pušu pieprasījuma — uz izrakstiem, kas izsniegti lietā iesaistītajām pusēm, pievieno atzīmi par to, ka ir izdarīti labojumi. Visās vēlākajās kopijās un izrakstos ņem vērā lēmumu par labojumiem.

3. punkts. Ja lieta tiek izskatīta otrās instances tiesā, šī tiesa pēc savas ierosmes var arī labot pirmās instances tiesas spriedumu.

361. pants. Noteikumus par spriedumiem piemēro mutatis mutandis lēmumiem, ja vien Civilprocesa kodeksā nav paredzēts citādi.”

13. panta 2. punkts. Noteikumus par strīdus tiesvedību piemēro mutatis mutandis arī citiem tiesvedības veidiem, ko reglamentē Civilprocesa kodekss, ja vien nav īpaši paredzēts citādi.

– Atsaukšanas procedūra atbilstīgi Civilprocesa kodeksa 795.4 pantam.

“795.4 panta 1. punkts. Ja rodas pamats atsaukt Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājumu saskaņā ar atsevišķiem noteikumiem, tiesa, kas apstiprinājumu izsniegusi, to atsauc pēc parādnieka pieprasījuma.

2. punkts. Pieprasījums jāiesniedz viena mēneša laikā no brīža, kad parādnieks saņēmis lēmumu izdot apstiprinājumu.

3. punkts. Ja pieteikums nav sagatavots, izmantojot atsevišķajos noteikumos norādīto veidlapu, tam ir jāatbilst prasībām attiecībā uz rakstiskiem apsvērumiem, un tajā ir jānorāda pieteikuma pamatojums.

4. punkts. Pirms lēmuma atsaukšanas tiesa uzklausa kreditoru.

5. punkts. Lēmumus par Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājuma atsaukšanu var pārsūdzēt.”

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Pārskatīšanas procedūra: pārsūdzības iesniegšanas termiņa pagarinājums atbilstīgi Civilprocesa kodeksa 168.–172. pantam.

168. panta 1. punkts. Ja kāda no pusēm no tās neatkarīgu apstākļu dēļ noteiktajā termiņā nav iesniegusi pārsūdzību, tiesa pēc šīs puses lūguma pagarina termiņu. Šo lēmumu var pieņemt slēgtā sēdē.

2. punkts. Termiņu nevar pagarināt, ja termiņa neievērošana nerada attiecīgajai pusei nelabvēlīgas procesuālās sekas.

169. panta 1. punkts. Pieteikumi par termiņa pagarinājumu jāiesniedz tiesā, kurā bija jānotiek tiesvedībai, nedēļas laikā pēc tam, kad vairs nepastāv iemesls, kura dēļ netika ievērots termiņš.

169. panta 2. punkts. Pieteikumā jābūt norādītiem to pamatojošajiem apstākļiem.

169. panta 3. punkts. Vienlaicīgi ar pieteikuma iesniegšanu pusei ir arī jāierosina prasība.

169. panta 4. punkts. Ja ir pagājis vairāk nekā viens gads no termiņa neievērošanas brīža, termiņu var pagarināt tikai izņēmuma gadījumos.

169. panta 5. punkts. Lēmumu par termiņa pagarinājuma pieteikumu var pieņemt slēgtā tiesas sēdē.

172. pants. Termiņa pagarinājuma pieteikuma iesniegšana neaptur tiesvedību vai lēmuma izpildi. Tomēr attiecīgā gadījumā tiesa var apturēt tiesvedību vai lēmuma izpildi. Šo lēmumu var pieņemt slēgtā sēdē. Ja pieteikums ir pieņemts, tiesa var lietu izskatīt nekavējoties.”

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Pieņemamās valodas atbilstoši Regulas 20. panta 2. punkta c) apakšpunktam: poļu valoda.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Regulas 25. pantā minētās iestādes: rajona tiesas (sądy rejonowe); kompetentā tiesa ir tā rajona tiesa, kuras jurisdikcijā tika sagatavots publiskais akts.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 13/06/2019