Europeisk exekutionstitel - Portugal


1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Begäran om rättelse av intyget om en europeisk exekutionstitel, liksom begäran om återkallelse av dessa, ska göras av den rätt som utfärdade titeln med hjälp av standardformulären i bilaga VI till förordningen.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Vad gäller artikel 19.1 a ska det förfarande för förnyad prövning som anges i artikel 696 e i civilprocesslagen (Código de Processo Civil) tillämpas.

Vad gäller artikel 19.1 b ska det förfarande för förnyad prövning som anges i artikel 140 i civilprocesslagen tillämpas.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Godtaget språk är portugisiska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Notarierna (notários) har behörighet att bestyrka officiella handlingar.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 14/09/2020