Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος - Σλοβενία


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβενία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Διαδικασία διόρθωσης του άρθρου 10 παράγραφος 2:

  • Στη Σλοβενία, η αίτηση διόρθωσης απευθύνεται στην αρχή η οποία εξέδωσε το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου (άρθρο 42.c πρώτο εδάφιο) του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων).

Διαδικασία ανάκλησης του άρθρου 10 παράγραφος 2:

  • Η διαδικασία ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 42.c δεύτερο εδάφιο του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων (το δικαστήριο ή η αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό έχει αρμοδιότητα για την ακύρωσή του) και με το άρθρο 40.c τρίτο εδάφιο του ίδιου νόμου (για τους σκοπούς της διαδικασίας ακύρωσης οριστικού πιστοποιητικού βάσει επίσημου εγγράφου κατόπιν απόφασης εκτέλεσης, κατά τόπο αρμόδιο είναι το δικαστήριο που έχει κατά τόπο αρμοδιότητα να αποφανθεί για τα παραδεκτά μέσα εκτέλεσης).

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Επανάληψη της διαδικασίας σύμφωνα με τα άρθρα 394-405 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση (Restitutio in integrum) σύμφωνα με τα άρθρα 166-120 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Οι επίσημες γλώσσες είναι τα σλοβενικά καθώς και οι δύο γλώσσες εθνικών μειονοτήτων που χρησιμοποιούνται επίσημα ενώπιον των δικαστηρίων στις περιοχές όπου κατοικούν οι αντίστοιχες εθνικές μειονότητες (άρθρα 6 και 104 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων). Οι γλώσσες των εθνικών μειονοτήτων είναι τα ιταλικά και τα ουγγρικά.

Οι περιοχές μικτής εθνοτικής σύνθεσης ορίζονται στον νόμο περί ίδρυσης δήμων [«ZUODNO», Uradni list RS (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας), φύλλο 108/06 - επίσημο κωδικοποιημένο κείμενο και 9/11]. Το άρθρο 5 του ZUODNO ορίζει ότι: «Οι περιοχές μικτής εθνοτικής σύνθεσης κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι περιοχές που ορίζονται ως τέτοιες σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό των δήμων Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola και Piran».

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Οι συμβολαιογράφοι.

Κατάλογος των συμβολαιογράφων είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://www.notar-z.si/poisci-notarja


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/10/2017