Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky exekučný titul - Slovinsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovinsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Postupy pri oprave osvedčenia o európskom exekučnom titule podľa článku 10 ods. 2

  • V Slovinsku sa návrh na opravu podáva orgánu, ktorý vydal osvedčenie o európskom exekučnom titule (článok 42.c ods. 1 zákona o výkone rozhodnutí a predbežných opatreniach – zakon o izvršbi in zavarovanju).

Postupy pri stiahnutí osvedčenia o európskom exekučnom titule podľa článku 10 ods. 2

  • Zrušenie podľa článku 42.c ods. 2 zákona o výkone rozhodnutí a predbežných opatreniach (zrušenie osvedčenia je v právomoci súdu alebo orgánu, ktorý ho vydal) a podľa článku 40.c ods. 3 uvedeného zákona (na účely konania o zrušení osvedčenia na základe verejnej listiny vydanej po rozhodnutí o výkone má miestnu príslušnosť súd, ktorý má miestnu príslušnosť na rozhodovanie o prípustných prostriedkoch výkonu).

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Obnova konania podľa článkov 394 – 405 zákona o súdnom konaní (obnova konania uvedená v článkoch 394 – 405 zákona o súdnom konaní).

Návrat do predchádzajúceho stavu (restitutio in integrum) podľa článkov 166 – 405 zákona o súdnom konaní (návrat do predchádzajúceho stavu uvedený v článkoch 166 – 120 zákona o súdnom konaní).

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Úradným jazykom je slovinčina, prípadne dva jazyky národnostných menšín, ktoré sa používajú v úradnom styku na súdoch v oblastiach, kde tieto národnostné menšiny žijú (články 6 a 104 zákona o súdnom konaní v spojení s článkom 15 zákona o výkone rozhodnutí a predbežných opatreniach). Jazykmi národnostných menšín sú taliančina a maďarčina.

Národnostne zmiešané oblasti upravuje zákon o zriaďovaní obcí a stanovení ich hraníc (zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – Úradný vestník RS, č. 108/06 – úradné konsolidované znenie a 9/11). Článok 5 uvedeného zákona stanovuje: „Národnostne zmiešanými oblasťami podľa tohto zákona sú oblasti, ktoré ako také sú vymedzené platnými štatútmi obcí Lendava, Hodoš – Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola a Piran.“

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Notár.

Zoznam notárov sa nachádza tu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 26/10/2017