Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky exekučný titul - Slovensko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovensko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

V zmysle § 21 z.č. 160/2015 Z.z. (ďalej len "Civilný sporový poriadok") je na zmenu a zrušenie osvedčenia príslušný súd, ktorý vydal rozhodnutie alebo súd, na ktorom bol schválený alebo uzavretý zmier. Súdy opravia osvedčenie podľa § 224 Civilného sporového zákonu.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Pokiaľ ide o článok 19 ods. 1 písm. a) nariadenia, súdy Slovenskej republiky sú oprávnené preskúmať rozhodnutia podľa § 355 – 457 Civilného sporového poriadku. V súlade s článkom 19 ods. 1 písm. b) nariadenia súdy preskúmajú rozhodnutie podľa § 122 Civilného sporového poriadku (odpustenie zmeškania lehoty súdom).

§ 355 - 457 upravujú konanie o jednotlivých opravných prostriedkoch (odvolanie, žaloba na obnovu konania a dovolanie). Jednotlivé ustanovenia upravujú podmienky prípustnosti opravných prostriedkov, náležitosti, ktoré podané opravné prostriedky musia obsahovať, úkony súdov a spôsob rozhodovania súdov o opravných prostredkoch.

Znenie jednotlivých ustanovení civilného sporového poriadku je možné nájsť na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneSlov-lex.sk

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Jazykom akceptovaným podľa článku 20 ods. 2 písm. c) nariadenia je v Slovenskej republike slovenský jazyk.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

V zmysle § 21 ods. 2 Civilného sporového poriadku na vydanie, zmenu alebo zrušenie osvedčení podľa osobitného predpisu súvisiaceho s verejnou listinou je príslušný krajský súd, ktorý je príslušný na vyššie overovanie listín podľa § 62 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.

Krajský súd je príslušný na vyššie overenie alebo vydanie apostily, ak ide o listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo súdnymi exekútormi so sídlom v územnom obvode krajského súdu, o listiny, ktorých správnosť osvedčili alebo na ktorých osvedčili pravosť podpisu, ako aj o preklady vyhotovené prekladateľmi, alebo o posudky vyhotovené znalcami.

Znenie zákona č. 97/1963 Zb. je možné nájsť na web stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneSlov-lex.sk


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020