Навигационна пътека

  • Начало
  • Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси


Настоящият раздел на Европейския портал за електронно правосъдие е предназначен да служи за място, където се предоставя единен достъп до практическа информация в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси.


Тук можете да намерите информация относно европейските инструменти по гражданскоправни въпроси, включително информация и официални уведомления от държавите членки. Можете също така да намерите компетентните съдилища или органи, пред които да подадете молбата или заявлението си във връзка със съответните инструменти.

Списъкът на инструментите в настоящия раздел ще бъде разширяван постепенно.

За момента са разгледани:

- Преработеният регламент „Брюксел І“ - Регламент (ЕС) № 1215/2012 от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

- Взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита - Регламент (ЕС) № 606/2013 от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

- Приложимо право при развод и законна раздяла - Регламент (ЕС) № 1259/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (наречен „Регламент Рим ІІІ“)

- Медиация - Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

- Искове с малък материален интерес - Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

- Европейска заповед за плащане - Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане

- Задължения за издръжка - Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка

- Европейско изпълнително основание - Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания

- Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи - Регламент (ЕС) 2016/1103 на Съвета от 24 юни 2016 година за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи - Регламент (ЕС) 2016/1104 на Съвета от 24 юни 2016 година за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства

- Връчване на документи - Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела ( връчване на документи ) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета

- Правна помощ - Директива 2003/8/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 година за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове

- Събиране на доказателства - Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела

Наследство - Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство

- Европейска заповед за запор на банкови сметки - Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела

Обезщетяване на жертви на престъпления - Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно обезщетението на жертвите на престъпления

Официални документи - Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

Този раздел е приемник на стария уебсайт на Европейския съдебен АТЛАС, който е в процес на закриване.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 08/10/2020