Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • European Judicial Atlas in civil matters

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa justiitsatlas tsiviilasjades


Euroopa e-õiguskeskkonna portaali selle osa eesmärk on olla kontaktpunktiks, mille kaudu leiab kasulikku teavet õigusalase koostöö kohta tsiviilasjades.


Portaalist leiate teavet tsiviilasju käsitlevate Euroopa õigusvahendite kohta, sealhulgas liikmesriikide esitatud informatsiooni ja ametlike teatiste kohta. Te võite leida ka pädevad kohtud või asutused, kelle poole nende õigusvahendite alusel pöörduda.

Rubriigis loetletud õigusaktide nimekirja täiendatakse järk-järgult.

Praegu on portaalis kaetud järgmised teemad:

Brüsseli I määrus (uuesti sõnastatud) – määrus (EÜ) nr 1215/2012, 12. detsember 2012, kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Nõukogu määrus (EÜ) nr 44/2001, 22. detsember 2000, kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades

Kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine – määrus (EL) nr 606/2013, 12. juuni 2013, tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta.

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Nõukogu 20. detsembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 1259/2010 tõhustatud koostöö rakendamise kohta abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas (nn Rooma III määrus)

Vahendus - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiviga 2008/52/EÜ vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades

Väiksemad kohtuvaidlused - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2007, 11. juuli 2007 , millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus

Euroopa maksekäsk - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1896/2006, 12. detsember 2006 , millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus

Ülalpidamiskohustus - Nõukogu määrus (EÜ) nr 4/2009, 18. detsember 2008, kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes

Euroopa täitmiskorraldus - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 805/2004, 21. aprill 2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Nõukogu määrus (EÜ) nr 2201/2003, 27. november 2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000

Abieluvararežiime käsitlevad asjad - Nõukogu määrus (EL) 2016/1103, 24. juuni 2016, millega rakendatakse tõhustatud koostööd kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas abieluvararežiime käsitlevates asjades

Registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevad asjad - Nõukogu määrus (EL) 2016/1104, 24. juuni 2016, millega rakendatakse tõhustatud koostööd kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades

Dokumentide kättetoimetamine - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007, 13. november 2007 , kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades ( dokumentide kättetoimetamine ), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000

Õigusabi - Nõukogu direktiiv 2003/8/EÜ, 27. jaanuar 2003, millega parandatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad

Tõendite kogumine - Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001, 28. mai 2001, liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades

Pärimine - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 650/2012, 4. juuli 2012 , mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist

Pangakontode Euroopa arestimismäärus - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 655/2014, 15. mai 2014 , millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Nõukogu direktiiv 2004/80/EÜ, 29. aprill 2004, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist

Avalikud dokumendid - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1191, 6. juuli 2016, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid, ja muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012

Portaali see osa asendab Euroopa justiitsatlase veebisaidi, mille kasutamine järk-järgult lõpetatakse.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Last update: 08/10/2020