Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

  • Uz sākumlapu
  • Eiropas tiesiskās sadarbības atlants civillietās

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas tiesiskās sadarbības atlants civillietās


Šī Eiropas e-tiesiskuma portāla iedaļa ir paredzēta kā vienas pieturas aģentūra, kurā meklēt praktisko informāciju par tiesu iestāžu sadarbību civillietās.


Šeit jūs varat atrast informāciju par Eiropas instrumentiem civillietās, tostarp informāciju un oficiālos paziņojumus, ko iesniegušas dalībvalstis. Jūs varat arī identificēt kompetentās tiesas vai iestādes, kurās jūs varat vērsties saistībā ar instrumentiem.

Pieejamo instrumentu saraksts šajā iedaļā tiks pakāpeniski paplašināts.

Pašlaik ir aptverti šādi akti:

- Brisele I pārstrādāta redakcija – Padomes 2012. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

Spriedumi civillietās un komerclietās - regula "Brisele I" - Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

- Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana – 2013. gada 12. jūnija Regula (ES) Nr. 606/2013 par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās

- Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti – Padomes 2010. gada 20. decembra Regula (ES) Nr. 1259/2010, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (saukta par "Romas III regulu")

- Starpniecība – Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās mērķis

- Maza apmēra prasības - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 861/2007 ( 2007. gada 11. jūlijs ), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām

- Eiropas maksājuma rīkojums - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1896/2006 ( 2006. gada 12. decembris ), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru

- Uzturēšanas saistības - Padomes Regula (EK) Nr. 4/2009 ( 2008. gada 18. decembris ) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās

- Eiropas izpildes kārtība - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 805/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem

- Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu

Laulāto mantiskās attiecības - Padomes Regula (ES) 2016/1103 (2016. gada 24. jūnijs), ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību jomā

Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas - Padomes Regula (ES) 2016/1104 (2016. gada 24. jūnijs), ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi reģistrētu partnerattiecību mantisko seku jomā

Dokumentu iesniegšana - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 ( 2007. gada 13. novembris ) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs ( dokumentu izsniegšana ), un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000

Juridiskā palīdzība - Padomes direktīva 2002/8/EK (2003. gada 27. janvāris) par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos

Pierādījumu iegūšana - Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 (2001. gada 28. maijs) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās

Mantošana - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 650/2012 ( 2012. gada 4. jūlijs ) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi

- Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 655/2014 ( 2014. gada 15. maijs ), ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Padomes Direktīva 2004/80/EK (2004. gada 29. aprīlis) par kompensāciju noziegumos cietušajiem

Publiskie dokumenti - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1191 (2016. gada 6. jūlijs) par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012

Šī iedaļa ir pēctece vecajai Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta tīmekļa vietnei, kuras darbība patlaban tiek pakāpeniski pārtraukta.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 08/10/2020