Európsky justičný atlas v trestnoprávnych veciach

Európska justičná sieť (EJS) v trestných veciach zriadila Európsky justičný atlas s cieľom uľahčiť prácu právnikov pri praktickom vybavovaní žiadostí o vzájomnú právnu pomoc medzi členskými štátmi. Atlas umožňuje identifikáciu miestneho príslušného orgánu, na ktorom je možné podať žiadosť o vzájomnú právnu pomoc a zabezpečuje rýchly a účinný prostriedok na priame zasielanie žiadostí.

Európsky justičný atlas pre vzájomnú právnu pomoc v trestných veciach, známy aj ako Atlas, je dynamickým IT nástrojom, ktorý poskytuje podrobnosti o príslušných orgánoch zodpovedných za vybavovanie žiadostí o justičnú spoluprácu a ktorý súčasne zohľadňuje rôzne druhy údajov: geografickú oblasť, organizáciu súdnictva, druh trestnej činnosti, druh požadovaného opatrenia a uplatniteľné medzinárodné nástroje.

Atlas je súčasťou webovej stránky EJS a spravuje ho sekretariát EJS. Samotný obsah vkladajú tzv. „spravodajcovia pre nástroj EJS“, ktorí predstavujú osobitné kontaktné miesta EJS a ktorí sú zodpovední za spravovanie informácií na stránke EJS v rozsahu, v ktorom sa týkajú ich členského štátu. Atlas bol vybavený flexibilným nástrojom organizačno-správneho riadenia (IT nástrojom riadenia), čím sa stal užitočným pri prezentácii údajov o veľmi rozličných právnych systémoch členských štátov.

Atlas je k dispozícii justičným orgánom, ktoré potrebujú pomoc od justičného orgánu v inom členskom štáte. Aj napriek tomu, že je Atlas umiestnený na stránke EJS a spravuje ho sekretariát EJS, samotná Európska justičná sieť sa do procesu vybavovania žiadostí nezapája. Spravuje iba nástroj na nadviazanie priameho kontaktu medzi dvomi alebo viacerými justičnými orgánmi. Užívateľsky jednoduché rozhranie zabezpečuje, že žiadajúci orgán môže ľahko nájsť príslušný orgán v dožiadanom členskom štáte bez toho, aby musel podrobne poznať právny systém v danom členskom štáte.

Súvisiace odkazy

Európsky justičný atlas v trestných veciach

Posledná aktualizácia: 07/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.