Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела


ECM (по граждански и търговски дела) улеснява изграждането на контакти между съдебните органи в страните от ЕС с цел подобряване на съдебното сътрудничество.


Европейска съдебна мрежа за граждански и търговски въпроси

ECM (по граждански и търговски дела) е гъвкава, небюрократична мрежа, която обединява национални съдебни органи. Тя има за цел да опрости и засили съдебното сътрудничество между държавите членки. ECM (по граждански и търговски дела) — граждански въпроси функционира от 2002 г., като тя подобрява прилагането в практиката на правните инструменти на ЕС в областта на гражданското правосъдие, както и тяхното изпълнение. По този начин тя допринася за изграждането на връзки между различните правораздавателни системи на държавите членки и съответно за установяването на взаимно доверие.

Основните задачи на Мрежата се изразяват в установяване на преки контакти между националните звена за контакт на Мрежата и обработка на различните случаи, улесняване на трансграничния достъп до правосъдие чрез предоставяне на информация на обществеността и практикуващите специалисти посредством информационни брошури и други публикации, достъпни на Европейския портал за електронно правосъдие на всички езици на Съюза, както и извършване на оценка и споделяне на опит относно действието на определени инструменти на правото на Съюза по граждански и търговски въпроси.

Отидете на съответната подстраница, за да получите повече информация относно:


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 08/11/2019