Euroopa õigusalane koolitus

Taasta

ELi materiaal- ja menetlusõiguse praktikute koolitus on oluline tõhusa piiriülese koostöö edendamiseks.


Kohtunike koolitus

Lissaboni lepinguga anti Euroopa Liidule esmakordselt Lingil klikates avaneb uus akenõiguslik alus kooskõlastatud tegevuseks Euroopa õigusalase koolituse valdkonnas. See hõlmab nii kriminaal- kui ka tsiviilõigust.

Esmane vastutus jääb nendes küsimustes siiski liikmesriikide kanda.

Seetõttu täiendatavad liikmesriigid, Euroopa Komisjon ja õigusala töötajad käesolevat jaotist järk-järgult.

Käesolevas jaotises tehakse kokkuvõte praegusest olukorrast seoses järgmiste küsimustega:

Samuti propageeritakse korduskasutust järgmistes valdkondades:

  • ELi õiguse eri teemasid hõlmavad koolitusmaterjalid õigusala töötajatele, koolitajatele ja koolituste korraldajatele ning koolitajatele ja koolituste korraldajatele suunatud teabelehed õigusala töötajate koolitamise parimate tavade kohta
  • ja koolitamise parimad tavad.

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 07/10/2020