Európska odborná justičná príprava

Obnoviť

Odborná príprava odborníkov v oblasti práva týkajúca sa hmotného a procesného práva EÚ je dôležitá pre podporu účinnej cezhraničnej spolupráce.


Justičné vzdelávanie

Lisabonská zmluva poskytla Európskej únii Odkaz sa zobrazí v novom okneprávny základ na konanie vo vzájomnej zhode v oblasti európskeho justičného vzdelávania ako v trestných, tak aj v občianskych veciach.

Členské štáty si však v tejto oblasti aj naďalej zachovávajú primárnu zodpovednosť.

Tento oddiel budú preto postupne doplňovať príspevky členských štátov, Európskej komisie a členov právnických profesií.

Obsahuje súhrn súčasnej situácie v nasledujúcich oblastiach:

Takisto podporuje opakované používanie:

  • vzdelávacích materiálov pre právnikov, školiteľov a poskytovateľov odborného vzdelávania, ktoré sa týkajú rôznych tém v oblasti práva EÚ a informačných prehľadov popisujúcich osvedčené postupy pre vzdelávanie právnikov pre školiteľov a poskytovateľov profesijnej prípravy
  • a osvedčených vzdelávacích postupov.

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 07/10/2020