Навигационна пътека

  • Начало
  • Европейско съдебно обучение

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейско съдебно обучение


Трансграничното сътрудничество (както по граждански, така и по наказателни дела) показва, че европейското право и механизми могат да бъдат прилагани по-ефикасно в полза на гражданите и бизнеса, ако има повече:

  • разбиране и взаимно доверие между практикуващите юристи в различни държави от ЕС;
  • познаване на законодателството на ЕС и инструментите за сътрудничество; и
  • последователно тълкуване на правото на ЕС (за да се гарантира правилното прилагане при национални случаи).

Европейското съдебно обучение включва обучение на практикуващи юристи по материалното и процесуалното законодателство на ЕС, както и подобряване на техните знания и осведоменост за националните съдебни системи в други държави членки. Приоритет се дава на съдиите и прокурорите, които са отговорни за прилагането на правото на Европейския съюз, но европейското съдебно обучение е от съществено значение и за други практикуващи юристи, като например служителите на съда, юристи, адвокати, които нямат право да пледират във висшите съдилища (solicitors), съдебни изпълнители, нотариуси и медиатори. Всички практикуващи юристи трябва да са компетентни в ролята си на прилагащи европейската законодателна рамка. Взаимното доверие и разбиране също са от съществено значение за осигуряване на сигурна правна среда, която отстоява правата на физическите лица и предприятията по ясен и последователен начин.


Съдебно обучение

Договорът от Лисабон за първи път дава на Европейския съюз Връзката отваря нов прозорецправно основание за съгласувани действия по отношение на европейското съдебно обучение както в рамките на гражданското, така и в рамките на наказателното право.

Въпреки това държавите членки продължават да носят основната отговорност в тази област.

Поради това този раздел ще се допълва постепенно с приноса на държавите членки, Европейската комисия и юридическите професии.

Това е преглед на настоящата ситуация по отношение на:

В този раздел също така се насърчава повторната употреба на:

  • материалите за обучение за практикуващите юристи, обучителите и структурите, предоставящи обучение, по различни теми от правото на ЕС и информационните листове относно най-добрите практики за обучение на практикуващите юристи, обучителите и структурите, предоставящи обучение
  • и най-добрите практики на обучение.

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 12/11/2015