Navigatsioonitee

  • Avaleht
  • Euroopa õigusalane koolitus

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa õigusalane koolitus


Piiriülene koostöö (nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades) on osutanud, et Euroopa õigusakte ja mehhanisme saaks tõhusamalt kodanike ja ettevõtjate kasuks rakendada, kui oleks rohkem:

  • vastastikust mõistmist ja usaldust eri ELi liikmesriikide õigusala töötajate vahel;
  • teadmisi ELi õigustiku ja koostöö vahendite kohta ning
  • ühetaoline arusaamine ELi õigusest (et tagada selle nõuetekohane kohaldamine siseriiklike juhtumite korral).

Euroopa õigusalane koolitus hõlmab õigusala töötajate koolitamist ELi õigustiku sisulistel ja menetluslikel teemadel ning nende teadmiste ja teadlikkuse suurendamist teiste liikmesriikide kohtusüsteemide kohta. Esmatähtsaks peetakse Euroopa Liidu õiguse jõustamise eest vastutavate kohtunike ja prokuröride koolitamist, kuid õigusalane koolitus on oluline ka teiste õigusala töötajate jaoks, nagu näiteks kohtutöötajad, advokaadid, õigusnõustajad, kohtutäiturid, notarid ja vahendajad. Kõik õigusala töötajad peavad olema kompetentsed, täites oma ülesannet Euroopa õigusraamistiku rakendamisel. Vastastikune usaldus ja mõistmine on samuti vajalik, et tagada turvaline õiguskeskkond, mis kaitseb isikute ja ettevõtjate huvisid selgel ja järjepideval moel.


Kohtunike koolitus

Lissaboni lepinguga anti Euroopa Liidule esmakordselt Lingil klikates avaneb uus akenõiguslik alus kooskõlastatud tegevuseks Euroopa õigusalase koolituse valdkonnas. See hõlmab nii kriminaal- kui ka tsiviilõigust.

Esmane vastutus jääb nendes küsimustes siiski liikmesriikide kanda.

Seetõttu täiendatavad liikmesriigid, Euroopa Komisjon ja õigusala töötajad käesolevat jaotist järk-järgult.

Käesolevas jaotises tehakse kokkuvõte praegusest olukorrast seoses järgmiste küsimustega:

Samuti propageeritakse korduskasutust järgmistes valdkondades:

  • ELi õiguse eri teemasid hõlmavad koolitusmaterjalid õigusala töötajatele, koolitajatele ja koolituste korraldajatele ning koolitajatele ja koolituste korraldajatele suunatud teabelehed õigusala töötajate koolitamise parimate tavade kohta
  • ja koolitamise parimad tavad.

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 12/11/2015