Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas tiesiskā apmācība


Pārrobežu sadarbība (gan civillietās, gan krimināllietās) ir parādījusi, ka Eiropas tiesību aktus un mehānismus būtu iespējams īstenot daudz efektīvāk gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu labā, ja:

  • starp praktizējošajiem juristiem dažādās ES valstīs būtu lielāka sapratne un savstarpēja uzticēšanās,
  • būtu plašāka informētība par ES tiesību aktiem un sadarbības instrumentiem,
  • būtu konsekventa ES tiesību izpratne (lai nodrošinātu to pareizu piemērošanu valsts tiesās).

Eiropas tiesiskuma apmācība ietver praktizējošo juristu apmācību materiālo un procesuālo ES tiesību aktu jautājumos, kā arī viņu zināšanu un informētības uzlabošanu par tiesu sistēmām citās dalībvalstīs. Tas pirmkārt attiecas uz tiesnešiem un prokuroriem, kas ir atbildīgi par Eiropas Savienības tiesību piemērošanu, bet Eiropas tiesiskuma apmācība ir svarīga arī citiem praktizējošiem juristiem, tostarp tiesu darbiniekiem, juristiem, advokātiem, tiesu izpildītājiem, notāriem un mediatoriem. Ir jānodrošina, lai visi praktizējošie juristi būtu kompetenti saistībā ar viņu pienākumiem Eiropas tiesību sistēmas īstenošanā. Lai garantētu drošu juridisko vidi, kurā fizisku un juridisku personu tiesības tiek atzītas skaidri un konsekventi, būtiska ir arī savstarpēja uzticēšanās un sapratne.


Juridiskās mācības

Ar Lisabonas līgumu Eiropas Savienībai pirmo reizi ir radīts Saite atveras jaunā logājuridisks pamats saskaņotai rīcībai Eiropas tiesiskās apmācības jomā gan krimināltiesībās, gan civiltiesībās.

Tomēr pamatatbildību šajā jomā joprojām saglabā dalībvalstis.

Tāpēc šī sadaļa pakāpeniski tiks papildināta ar informāciju, ko sniegušas dalībvalstis, Eiropas Komisija un praktizējoši juristi.

Portālā tiek novērtēta pašreizējā situācija saistībā ar:

Portālā tiek veicināta arī:

  • mācību materiālu atkārtota izmantošana praktizējošu juristu, apmācītāju un apmācības pakalpojumu sniedzēju vajadzībām par dažādām ES tiesību tēmām, kā arī apmācītājiem un apmācības pakalpojumu sniedzējiem paredzētu informatīvu materiālu atkārtota izmantošana par praktizējošo juristu apmācības labo praksi,
  • apmācības labās prakses atkārtota izmantošana.

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 12/11/2015