Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európska odborná justičná príprava


Cezhraničná spolupráce (v občianskych aj trestných veciach) ukazuje, že právne akty a mechanizmy EÚ možno účinnejšie vykonávať v prospech občanov a podniky, ak:

  • existuje viac pochopenia a vzájomnej dôvery medzi právnikmi v rôznych krajinách EÚ,
  • sa prehĺbi znalosť právnych predpisov a nástrojov spolupráce EÚ a
  • sa právo EÚ vníma konzistentnejšie (na zabezpečenie správneho uplatňovania vo vnútroštátnych veciach).

Súčasťou európskeho justičného vzdelávania je vzdelávanie právnikov v hmotnoprávnych a procesných predpisoch EÚ a zlepšovaní ich znalostí a informovanosti o vnútroštátnych súdnych systémoch v iných členských štátoch. Prednostne sú vzdelávaní sudcovia a štátni zástupcovia, ktorí sú zodpovední za presadzovanie práva Európskej únie, ale európske justičné vzdelávanie je takisto nevyhnutné pre ostatné právnické profesie, ako sú napr. zamestnanci súdov, právnici, advokáti, exekútori, notári a mediátori. Všetci právnici musia byť kompetentní pri plnení svojej úlohy, ktorou je vykonávať právny rámec EÚ. Vzájomná dôvera a pochopenie sú takisto nevyhnutné na zabezpečenie bezpečného právneho prostredia, ktoré jasne a konzistentne presadzuje práva jednotlivcov a spoločností.


Justičné vzdelávanie

Lisabonská zmluva poskytla Európskej únii Odkaz sa zobrazí v novom okneprávny základ na konanie vo vzájomnej zhode v oblasti európskeho justičného vzdelávania ako v trestných, tak aj v občianskych veciach.

Členské štáty si však v tejto oblasti aj naďalej zachovávajú primárnu zodpovednosť.

Tento oddiel budú preto postupne doplňovať príspevky členských štátov, Európskej komisie a členov právnických profesií.

Obsahuje súhrn súčasnej situácie v nasledujúcich oblastiach:

Takisto podporuje opakované používanie:

  • vzdelávacích materiálov pre právnikov, školiteľov a poskytovateľov odborného vzdelávania, ktoré sa týkajú rôznych tém v oblasti práva EÚ a informačných prehľadov popisujúcich osvedčené postupy pre vzdelávanie právnikov pre školiteľov a poskytovateľov profesijnej prípravy
  • a osvedčených vzdelávacích postupov.

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 12/11/2015