Sökväg

  • Hem
  • Europeisk juridikutbildning

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk juridikutbildning


Det gränsöverskridande samarbetet (både i tviste- och brottmål) har visat att EU:s rättsakter och mekanismer kan genomföras mer effektivt till medborgarnas och företagens fromma om det fanns mer

  • förståelse och ömsesidigt förtroende mellan rättstillämpare i olika EU-länder,
  • kunskap om EU-lagstiftning och samarbetsinstrument, och
  • en konsekvent tolkning av EU:s lagstiftning (för att säkra en korrekt tillämpning i nationella mål).

Genom en europeisk rättsutbildning utbildas rättstillämpare i EU:s materiella rätt och processrätt och får bättre kunskap och medvetenhet om rättsväsendet i andra medlemsstater. Prioritet ges till domare och åklagare som ansvarar för tillämpningen av EU-rätten, men den europeiska rättsutbildningen är också av stor vikt för andra rättstillämpare, exempelvis domstolspersonal, advokater, exekutionstjänstemän, notarier och medlare. Alla rättstillämpare måste bli kompetenta i den roll de spelar i genomförandet av EU:s lagstiftningsram. Ömsesidigt förtroende och förståelse är också väsentligt för att skapa en säker rättslig miljö som upprätthåller enskildas och företags rättigheter på ett tydligt och konsekvent sätt.


Juristutbildning

Lissabonfördraget har först första gången gett Europeiska unionen Länken öppnas i ett nytt fönsteren rättslig grund för samordnade åtgärder angående en europeisk rättutbildning både i brott- och tvistemål.

Medlemsstaterna behåller dock sitt primära ansvar på detta område.

Detta avsnitt kommer därför steg for steg att kompletteras med material från medlemsstaterna, kommissionen och juristkåren.

Här inventeras den nuvarande situationen vad gäller

Den främjar också återanvändning av

  • kursmaterial för rättstillämpare, fortbildare och utbildningsanordnare i EU-rättens olika områden samt faktablad om god praxis vid undervisning av rättstillämpare avsedda för fortbildare och utbildningsanordnare
  • och god utbildningspraxis.

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 12/11/2015