Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейски институт по право


Европейският институт по право е независима организация с нестопанска цел, създадена с цел да допринася за по-доброто законотворчество в Европа, за задълбочаване на правната евроинтеграция и за формиране на по-енергична европейска правна общност.


Контекст

Европейският институт по право беше създаден на 1 юни 2011 г. като международно сдружение с нестопанска цел. За негов първи председател беше избран сър Франсис Джейкъбс. През септември 2013 г. бившият член на Европейския парламент Даяна Уолис зае мястото на сър Франсис Джейкъбс начело на Института. През 2015 г. Даяна Уолис бе избрана за нов двугодишен срок като председател на ЕИП. Секретариатът на Института е във Виена, Австрия, и се помещава във Виенския университет.

Основни цели

Като се опира се на богатството от разнообразни правни традиции и на сътрудничеството между юристи с различна професионална ориентация и като се вдъхновява от дейността на Връзката отваря нов прозорецАмериканския институт по право, Европейският институт по право оценява и стимулира развитието на правото и на правната политика и практика в глобален контекст. Той ръководи и улеснява паневропейските научни изследвания и предоставя форум за дискусии и сътрудничество на юристите – представители на академичните среди, съдии, адвокати и други специалисти в областта на правото, които представляват широк кръг от правни традиции.

За да изпълни задачите си, ЕИП действа по собствена инициатива. Институциите, които се занимават с развитие на правото на европейско, международно или национално равнище обаче, също могат да се допитват до него.

Членове

Институтът обединява не само учени, но и практикуващи юристи и съдии от цяла Европа.

Неговите членове се разделят на две категории – редовни членове, които участват в дейностите на института въз основа на собствените си лични и професионални убеждения, и наблюдатели без право на глас, които могат да бъдат както физически, така и юридически лица (институционални наблюдатели), например европейски институции, национални органи или професионални правни организации. Сред наблюдателите в Института са Европейския парламент, Международния институт за унифициране на частното право (UNIDROIT), Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL) и редица върховни съдилища.

Членовете могат да предлагат проекти, по които институтът да работи, да правят коментари по проектите в хода на тяхното развитие и да участват в общото събрание на ЕИП – годишна среща, на която се събират много правни специалисти от цяла Европа и от други части на света.

Проекти

Проектите на Европейския институт по право покриват всички области на правото – материално и процесуално, частно и публично. Всеки от проектите, осъществявани под егидата на ЕИП, трябва да бъде в услуга на европейския гражданин, да отговаря на явна практическа нужда и да има за цел постигането на резултати, които потенциално имат незабавно практическо въздействие. За да получат подкрепа, проектите на ЕИП трябва да бъдат одобрени от голяма група юристи, които са независими в своята работа, не са свързани с интересите на конкретна група заинтересовани лица и нямат ограничения от политически характер.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЕвропейски институт по право (ЕИП)


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 04/02/2016