Europæisk betalingspåkrav

Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 1896/2006


Generelle oplysninger

Link åbner i nyt vindueEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure giver fordringshavere mulighed for at inddrive deres ubestridte civil- og handelsretlige krav efter en fælles procedure baseret på brug af formularer.

Forordningen gælder mellem alle EU-lande undtagen Danmark.

Proceduren kræver ikke fremmøde i retten. Fordringshaveren skal blot indgive sin anmodning. Derefter går proceduren sin gang. Den kræver ikke, at fordringshaveren foretager sig andet.

Forordningen indfører syv forskellige formularer.

På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan forordningen anvendes, og et brugervenligt værktøj til udfyldelse af formularerne.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevant link

Link åbner i nyt vindueARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 07/10/2020

Europæisk betalingspåkrav - Belgien


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Ifølge den belgiske retsplejelov er det juge de paix, retten i første instans, handelsretten eller arbejdsretten, der har saglig og stedlig kompetence til at udstede et europæisk betalingspåkrav.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Efter belgisk ret er der afhængigt af sagens konkrete omstændigheder flere muligheder for at opnå en fornyet prøvelse af en afgørelse:

- Først og fremmest åbner retsplejelovens artikel 1051 mulighed for at appellere en dom inden en måned efter dens forkyndelse, eller i visse sager efter dens meddelelse i medfør af samme lovs artikel 792, stk. 2 og 3. Dette gælder såvel for domme, der er afsagt efter en kontradiktorisk retssag, som for udeblivelsesdomme.

- For det andet åbner retsplejelovens artikel 1048 mulighed for at gøre indsigelse overfor en udeblivelsesdom inden en måned efter dens forkyndelse, eller i visse sager fra dens meddelelse i medfør af samme lovs artikel 792, stk. 2 og 3.

- For så vidt angår domme, der allerede har opnået retskraft, og som er afsagt i borgerlige sager, eller i straffesager, hvor retten har taget stilling til et rentekrav, kan der under de i retsplejelovens artikel 1133 omhandlede betingelser anlægges en civil sag inden 6 måneder efter, at sagsøgte har fået kendskab til et væsentligt anbringende, med henblik på at få disse domme annulleret.

De ovennævnte frister for at iværksætte appel, gøre indsigelse eller anlægge en borgerlig sag, gælder:

- med forbehold af frister, der er fastsat i ufravigelige supranationale og internationale bestemmelser

- med forbehold af den i retsplejelovens artikel 50 fastsatte mulighed for at forlænge en frist under visse lovbestemte betingelser. Er betingelserne ikke opfyldt, fortaber man sin ret

- med forbehold af muligheden for at anvende det almindelige retsprincip – som kassationsdomstolen flere gange har bekræftet – hvorefter de frister, der gælder for at foretage en bestemt disposition, forlænges til fordel for en part, der som følge af force majeure har været ude af stand til at foretage denne disposition inden fristens udløb.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

I overensstemmelse med forordningen er de accepterede kommunikationsmidler, som er til rådighed for retterne i Belgien, begrænset til direkte indgivelse af anmodningsformular A i bilag I, ledsaget af relevant dokumentation, til justitskontoret ved den kompetente ret OG til fremsendelse med anbefalet post af samme formular, bilagt relevant dokumentation, til den kompetente ret.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

I relation til artikel 21, stk. 2, litra b), accepterer Belgien ikke andre sprog end det officielle sprog, eller et af de officielle sprog, på fuldbyrdelsesstedet, jf. de relevante bestemmelser i national ret.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 28/07/2017

Europæisk betalingspåkrav - Bulgarien


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Anmodninger om udstedelse af et europæisk betalingspåkrav skal indgives til regionalretten i den retskreds, hvor skyldner har fast adresse eller registreret adresse, eller hvor kravet skal inddrives. (Artikel 625, stk. 1, i den civile retsplejelov).

Når det er muligt at anfægte en sag, kan sagsøgte bestride den stedlige kompetence, men dette skal gøres inden for den frist, der er fastsat for at gøre indsigelse mod begæringen. (Artikel 625, stk. 2, i den civile retsplejelov).

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Denne procedure er underlagt artikel 626a i den civile retsplejelov:

Artikel 626а, stk. 1 Sagsøgte har på de betingelser og ifølge den procedure, der er fastsat i artikel 20 i forordning (EF) nr. 1896/2006, ret til at anmode om prøvelse af et europæisk betalingspåkrav ved den respektive appelret.

Stk. 2 Anmodningen om prøvelse skal indgives senest 30 dage fra den dag, hvor sagsøgte reelt fik kendskab til indholdet af påkravet, eller efter at de omstændigheder, der er omhandlet i forordningens artikel 20, stk. 1, litra b), ikke længere foreligger.

Stk. 3 Retten sender en kopi af anmodningen til den anden part, som har en svarfrist på én uge fra modtagelsen heraf.

Stk. 4 Anmodningen behandles for lukkede døre. Hvis retten finder det passende, kan anmodningen behandles for åbne døre.

Stk. 5 Rettens afgørelse kan ikke appelleres.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Dokumenter vedrørende et europæisk betalingspåkrav forkyndes af en foged, pr. post eller kurertjeneste som anbefalet brev med kvittering for modtagelsen. Hvis ikke der er nogen retsinstans på forkyndelsesstedet, kan sådanne dokumenter forkyndes af kommunen eller borgmesterkontoret. (Artikel 42, stk. 1, i den civile retsplejelov).

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Republikken Bulgarien accepterer europæiske betalingspåkrav, som er ledsaget af en bulgarsk oversættelse.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 10/09/2020

Europæisk betalingspåkrav - Tjekkiet


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

I Den Tjekkiske Republik er det de almindelige regler om kompetence i civilsager i lov nr. 99/1963 (den civile retsplejelov), der afgør, hvilken ret der er kompetent til at udstede et europæisk betalingspåkrav.

I forbindelse med det europæiske betalingspåkrav reguleres kompetencespørgsmålet i henhold til artikel 9-12 og spørgsmålet om stedlig kompetence i henhold til artikel 84-89a i den civile retsplejelov.

Alt efter arten af de behandlede sager er de kompetente domstole i forbindelse med europæiske betalingspåkrav normalt distriktsdomstolene, mens kriteriet for fastlæggelse af den stedlige kompetence normalt er sagsøgtes bopæl/hjemsted.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Den ret, der har kompetence til at prøve en sag, er den ret, der afsagde dommen i første instans.

Den kompetente ret anvender forordningens artikel 20 direkte. Det er muligt at appellere en afgørelse, i hvilken der gives afslag på en anmodning om domstolsprøvelse.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

I henhold til artikel 42 i den civile retsplejelov accepteres følgende kommunikationsmidler i forbindelse med europæiske betalingspåkrav:

a) e-mail med avanceret elektronisk signatur i overensstemmelse med lov nr. 227/2000 om elektroniske signaturer som ændret

b) e-mail uden avanceret elektronisk signatur

c) fax.

Hvis en formular fremsendes på en af måderne b) eller c), skal den originale formular fremsendes inden for tre dage. Sker dette ikke, vil formularen ikke blive behandlet.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Tjekkisk er det eneste sprog, der accepteres i Den Tjekkiske Republik.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 25/09/2020

Europæisk betalingspåkrav - Tyskland


Indledende bemærkninger

Bestemmelserne om gennemførelse i Tyskland af forordningen om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure vil blive fastsat i en lov om forbedring af inddrivelsen af grænseoverskridende krav og om forkyndelse af dokumenter.


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Distriktsdomstolen (Amtsgericht) i Berlin har kompetence til at behandle sådanne sager for hele Tysklands vedkommende. Kontaktoplysninger:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tlf.: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Den kompetente ret er distriktsdomstolen i Wedding.

Omfanget og forløbet af domstolsprøvelsen er allerede i vidt omfang fastlagt i forordningens artikel 20. Af lovforslaget fremgår det, at den, der fremsætter anmodningen, skal sandsynligøre, at der foreligger forhold, som efter vedkommendes opfattelse berettiger en ophævelse af det europæiske betalingspåkrav. Rettens afgørelse kan ikke appelleres. Hvis retten erklærer det europæiske betalingspåkrav ugyldigt, vil dette afslutte sagen efter forordningen.

I arbejdsretlige sager tilkommer kompetencen i henhold til § 2 og § 46b, stk. 2, i arbejdsretsloven (Arbeitsgerichtsgesetz) dog den arbejdsret, der ville have kompetence til at behandle et søgsmål desangående (Urteilsverfahren).

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

En anmodning om, at der udfærdiges et europæisk betalingspåkrav, kan indgives elektronisk eller på papir, hvis den kompetente ret tillader dette. Ved distriktsdomstolen i Wedding kan anmodninger indgives elektronisk. Det kræver et særligt program at indgive en elektronisk anmodning til distriktsdomstolen i Wedding. Der findes yderligere oplysninger på: https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Tysk er det eneste sprog, der accepteres.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 22/06/2020

Europæisk betalingspåkrav - Estland


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

I Estland er det førsteinstansretterne, der er kompetente til at varetage de europæiske betalingspåkravsprocedurer.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Der kan gøres indsigelse mod et europæisk betalingspåkrav i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i § 489 i den civile retsplejelov, ved at fremsætte indsigelse mod retsafgørelsen. Indsigelsen skal fremsættes over for den førsteinstansret, der har udstedt betalingspåkravet. Den kendelse, der afsiges i indsigelsesspørgsmålet, kan appelleres til distriktsdomstolen med den relevante jurisdiktion.

Under særlige omstændigheder kan der efter anmodning fra en part i sagen, hvis der er kommet nyt bevismateriale for dagen, fremsættes en anmodning om prøvelse af en retsafgørelse, som er trådt i kraft, for højesteret i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i retsplejelovens kapitel 68.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

De kommunikationsmidler, som accepteres af de estiske retter i forbindelse med det europæiske betalingspåkrav, er personlig aflevering, fremsendelse pr. post, fax og ad elektronisk vej i overensstemmelse med de formatkrav og regler, der er fastlagt i retsplejeloven. I en forordning udstedt af justitsministeren er der fastlagt mere detaljerede regler for forelæggelse af elektroniske dokumenter for retten og for de formkrav, der gælder for disse dokumenter.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

I overensstemmelse med forordningens artikel 21, stk. 2, litra b), accepteres et europæisk betalingspåkrav med henblik på fuldbyrdelse i Estland, hvis det er udfærdiget på estisk eller engelsk, eller hvis det ledsages af en oversættelse til estisk eller engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 03/09/2020

Europæisk betalingspåkrav - Irland


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

High Court har kompetence til at udstede et betalingspåkrav.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

High Court har prøvelseskompetence.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Der kommunikeres pr. post og fax.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

irsk og engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 18/03/2020

Europæisk betalingspåkrav - Grækenland


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

De parter, der har kompetence til at udstede betalingspåkrav, er følgende: for krav, som henhører under distriktsdomstolenes kompetence, dvs. krav på under 20 000 EUR (tyve tusinde euro): en dommer ved distriktsdomstolen; for krav på over 20 000 EUR (tyve tusinde euro): dommeren ved enkeltmandsdomstolen i første instans.

Dommeren ved distriktsdomstolen har imidlertid kompetence til at udstede betalingspåkrav, især i forbindelse med enhver tvist, der måtte opstå på grund af en lejeaftale, hvis den aftalte månedlige leje ikke overstiger 600 EUR (seks hundrede euro). Hvis den aftalte leje overstiger 600 EUR (seks hundrede euro), har dommeren ved enkeltmandsdomstolen i første instans kompetence.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Proceduren for domstolsprøvelse indledes ved, at der gøres indsigelse mod betalingspåkravet for dommeren ved den distriktsdomstol eller dommeren ved den enkeltmandsdomstol i første instans, som udstedte betalingspåkravet.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Standardformularen i bilaget til forordningen indgives skriftligt til sekretariatet ved den kompetente ret. Det er endvidere muligt at fremsende formularen pr. e-mail, via den digitale platform e-CODEX eller via den digitale platform for indgivelse af juridiske dokumenter, når disse medier er tilgængelige.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Græsk er det eneste sprog, der accepteres.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 20/11/2020

Europæisk betalingspåkrav - Spanien


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Førsteinstansretterne.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Prøvelse i medfør af forordningens artikel 20, stk. 1, sker ved ophævelse af den endelige afgørelse på begæring af den udeblevne part (artikel 501 ff. i lov nr. 1/2000 af 7. januar om civil retspleje). Prøvelse i medfør af forordningens artikel 20, stk. 2, sker ved begæring om annullering af retsafgørelsen (artikel 238 ff. i Ley Orgánica del Poder Judicial af 1. juli 1985). I begge tilfælde har førsteinstansretterne kompetence.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Anmodningen kan indgives direkte, pr. post eller fax.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Spansk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 25/05/2020

Europæisk betalingspåkrav - Frankrig


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

De retter, der kompetente med henblik på at udstede et europæisk betalingspåkrav er dommere ved førsteinstansretter og præsidenterne for handelsretterne inden for rammerne af sidstnævnte retters kompetence.

Når Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område ikke udpeger den stedligt kompetente ret, men derimod retterne i en medlemsstat, er det førsteinstansdommeren eller handelsretspræsidenten i den jurisdiktion, hvor den eller de sagsøgte har bopæl, der er stedligt kompetent.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Reglerne om prøvelsesproceduren i særlige tilfælde, jf. artikel 20, er identiske med dem, der gælder for indsigelsesproceduren, Anmodningen om prøvelse indsendes til den ret, der har udstedt det europæiske betalingspåkrav.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Anmodningen om et europæisk betalingspåkrav kan indsendes til retten pr. post eller ad elektronisk vej.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

De sprog der accepteres i medfør af artikel 21, stk. 2, litra b) er: fransk, engelsk, tysk, italiensk og spansk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 20/05/2020

Europæisk betalingspåkrav - Kroatien


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Følgende ret har enekompetence til at træffe afgørelse om anmodninger om udstedelse og domstolsprøvelse af europæiske betalingspåkrav og til at bekræfte dokumenternes eksigibilitet:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Tlf. +385 1 4897 222

Fax: + 385 1 4920-871

E-mail:  Link åbner i nyt vinduetajnistvo@tszg.pravosudje.hr

Link åbner i nyt vindueured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Web: http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Handelsretten i Zagreb træffer afgørelse om anmodninger om domstolsprøvelse af europæiske betalingspåkrav. Rettens afgørelse kan ikke appelleres.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Formularer, andre anmodninger eller erklæringer skal indgives skriftligt pr. fax eller e-mail.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Europæiske betalingspåkrav skal være vedlagt en kroatisk oversættelse, der er bekræftet af en hertil bemyndiget person.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 20/03/2018

Europæisk betalingspåkrav - Italien


Nedenstående skema over forholdet mellem Italiens og Fællesskabets bestemmelser fremsendes under henvisning til bestemmelserne i artikel 29 i forordning (EF) nr. 1896/2006, hvorefter medlemsstaterne skal indsende visse oplysninger til Kommissionen inden den 12. juni 2008.

Det bør påpeges, at der i overensstemmelse med forordningens artikel 2, stk. 2, litra d), er taget højde for krav affødt af forpligtelser uden for kontrakt.

Hvad angår artikel 29, litra b), synes det nødvendigt at skelne mellem de sager, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, og dem i artikel 20, stk. 2, eftersom den første henviser til fritagelse for konsekvenserne af udløbet af fristen, hvis dette ikke skyldes fejl fra skyldnerens side, mens artikel 20, stk. 2, gælder, hvis betalingspåkravet klart er blevet udstedt med urette, eller som følge af andre ekstraordinære omstændigheder, herunder f.eks. partens forsæt.

I de første tilfælde vedrører den relevante lovgivning forsinket klage over betalingspåkravet, som er omhandlet i § 650 i Italiens civile retsplejelov, og som skal indgives til samme ret, som udsendte varslingsskrivelsen. Denne fremgangsmåde er standard og kan anvendes bredt, selv om retten skal tage stilling til gyldigheden af den frist, der er angivet i § 650, sidste afsnit, i den civile retsplejelov, da den finder anvendelse på forordningens artikel 20, stk. 1, litra b).

I de andre tilfælde er den fremgangsmåde, der anvendes i øjeblikket, en almindelig anmodning, eller efter omstændighederne en anmodning til den kompetente ret i første instans, selv om retten skal vurdere, hvorvidt de gældende regler skal findes i den italienske lovgivning eller kan udledes af forordningen.

Med hensyn til de kommunikationsmidler, der henvises til i forordningens artikel 29, stk. 1, litra b), sammenholdt med artikel 7, stk. 5, er det blevet besluttet her kun at henvise til kommunikation på papir, eftersom det for andre kommunikationsmidler (elektroniske) er de italienske regler der skal følges, og kommunikationsmidlerne ifølge forordningen skal være dem, der er "til rådighed for retterne".


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Følgende retter er kompetente til at udstede et europæisk betalingspåkrav:

Fredsdommeren [Giudice di Pace] for krav på op til:

1) 5 000,00 EUR for generelle krav

2) 20 000 000 EUR for krav vedrørende erstatning for skade forårsaget af køretøjer og både på de betingelser, der er fastsat i forordningens artikel 2, stk. 2, litra d), nr. i).

Fredsdommerne har kompetence i forbindelse krav af en hvilken som helst størrelse, der vedrører forholdet mellem ejere og lejere i boliger vedrørende røg, dampe, varme, støj, vibrationer og lignende gener, der overstiger de normale niveauer, i henhold til § 7, stk. 3, nr. 3), i den civile retsplejelov i de tilfælde, der er nævnt i forordningens artikel 2, stk. 2, litra d), nr. i).

Fredsdommeren har også kompetence i sager vedrørende renter eller diverse udgifter forbundet med forsinket betaling af pension eller sociale ydelser.

Den almindelige domstol eller appelretten som retten i første og sidste instans har kompetence i alle andre sager og enekompetence i henhold til italiensk lovgivning.

Den almindelige domstol har kompetence på de områder, der ikke er udelukket ved artikel 2, nærmere betegnet:

1) krav i forbindelse med landbrugskontrakter (i dette tilfælde ligger kompetencen hos den almindelige domstols særlige landbrugsafdelinger, jf. § 9 i lov nr. 29 af 14. februar 1990)

2) krav vedrørende patenter og varemærker (i dette tilfælde ligger kompetencen hos den almindelige domstols erhvervsafdelinger, jf. § 1 ff. i lovdekret nr. 168 af 27. juni 2003 – seneste udgave)

3) krav i forbindelse med søfart, og herunder kollisionsskader, skader ved opankring eller fortøjning eller andre manøvrer i havne og andre fortøjningspladser, skader ved brug af losse- og lastegrej og håndtering af varer i havnen, skader på net og andre fiskeredskaber, godtgørelse og kompensation for bistands-, rednings- og bjærgningsarbejde samt dækning af udgifter og betaling for bjærgning af vrag, jf. § 589 i søfartsloven

4) sager og procedurer om offentlige kontrakter vedrørende bygge- og anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser af fællesskabsbetydning, hvor en af de virksomheder, der er nævnt i § 3 i lovdekret nr. 168 af 27. juni 2003 (som ændret), er part, eller hvor en af disse deltager i et konsortium eller en midlertidig gruppering, som fik kontrakterne tildelt, eller hvor den almindelige domstol har kompetence (i dette tilfælde den almindelige domstols erhvervsafdelinger, jf. § 3 i lovdekret nr. 168 af 27. juni 2003).

På de områder, der ikke er udelukket ved forordningens artikel 2, har appelretten kompetence som retten i første og sidste instans for krav vedrørende erstatning for skader forårsaget af konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling (§ 32, stk. 2, i lov nr. 287 af 10. oktober 1990).

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Den ret, der er kompetent med henblik på prøvelsen i forordningens artikel 20, stk. 1, og den dermed forbundne sag, er den ret, der udstedte kendelsen i henhold til § 650 i den civile retsplejelov.

Den ret, der er kompetent med henblik på prøvelsen i forordningens artikel 20, stk. 2, og den dermed forbundne sag, er den almindelige domstol, der er ansvarlig for kendelsen i henhold til de almindeligt gældende regler.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Post er det kommunikationsmiddel, der accepteres i forbindelse med den europæiske betalingspåkravsprocedure i henhold forordningen.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Kun italiensk accepteres.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 06/04/2020

Europæisk betalingspåkrav - Cypern


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Følgende er kompetente: alle Republikken Cyperns underretter, som opererer i de fire administrative distrikter, der kontrolleres af Republikken Cyperns lovlige myndigheder, dvs. Nicosia, Limassol, Larnaca-Famagusta og Paphos. Dommernes kompetence er fastlagt i domstolsloven (14/60) og er afstemt efter dommerens hierarkiske stilling, dvs. distriktsdommer, højere distriktsdommer og distriktsretspræsident.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Prøvelsesproceduren findes i forordningerne om procedurerne for civile søgsmål. Proceduren bygger i hovedsagen på anbringender fra personer, som er part i en tvist. I ekstraordinære tilfælde kan der – hvis retten skønner det nødvendigt – aflægges mundtlig vidneforklaring foruden skriftlige anbringender og erklæringer på tro og love. De kompetente domstole er de under a) ovenfor nævnte.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

De kommunikationsmidler, som accepteres i forbindelse med det europæiske betalingspåkrav, og som er til rådighed for retterne er: indgivelse af en anmodning enten ved personligt fremmøde, med post eller ethvert andet kommunikationsmiddel, f.eks. fax og e-mail.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Det accepterede sprog er græsk. Dog kan engelsk, som også benyttes på Cypern, accepteres med henblik på forordningens anvendelse.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 07/09/2020

Europæisk betalingspåkrav - Letland


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

De domstole, der har kompetence til at udstede et europæisk betalingspåkrav, er distriktsdomstolene eller byretterne (rajona (pilsētas) tiesas), som træffer afgørelser i første instans i civile søgsmål. Den specifikke distriktsdomstol eller byret er generelt den ret, hvor sagsøgte har officiel adresse (deklarētā dzīvesvieta), eller, hvis sagsøgte ikke har en officiel adresse, sagsøgtes bopælsadresse (dzīvesvietas adrese) eller forretningssted (juridiskā adrese). En liste over domstole kan findes Link åbner i nyt vindueher.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Ifølge artikel 4851, stk. 1, nr. 1, i den civile retsplejelov skal en anmodning om prøvelse af et europæisk betalingspåkrav, der er udstedt af en distriktsdomstol eller byret, indgives til den kompetente regionale domstol (abgabaltiesa). Der er fem regionale domstole, som behandler civile sager. Hver regional domstol har kompetence over områder, der dækkes en række distriktsdomstole eller byretter. En liste over domstole kan findes Link åbner i nyt vindueher.

En anmodning om prøvelse af et påkrav skal indgives senest 45 dage efter den dato, på hvilken den pågældende blev bekendt med, at der foreligger omstændigheder, som begrunder en prøvelse i overensstemmelse med den Europæiske Unions lovgivning, der henvises til i stk. 1 i den pågældende artikel.

En anmodning, der ikke angiver begrundelsen for prøvelse i henhold til forordningen, tages ikke i betragtning og returneres til ansøgeren. Domstolen vil også afvise at tage en fornyet anmodning i betragtning, medmindre der anføres en anden begrundelse for prøvelse af påkravet. Domstolens afgørelse kan anfægtes gennem en yderligere klage (blakus sūdzība).

En anmodning om prøvelse af et påkrav behandles i en skriftlig procedure. Hvis den regionale domstol efter behandling af anmodningen skønner, at betingelserne for prøvelse af påkravet er opfyldt, ophæver den det appellerede påkrav i sin helhed og hjemviser sagen til fornyet behandling ved den domstol, der træffer afgørelse i første instans.

Hvis den regionale domstol konstaterer, at de i anmodningen fremsatte anbringender ikke retfærdiggør en prøvelse af påkravet, afviser den anmodningen. Domstolens afgørelse kan anfægtes gennem en yderligere klage. Proceduren for indgivelse og behandling af yderligere klager af denne art er fastlagt i kapitel 55 i den civile retsplejelov. En engelsk oversættelse af loven kan findes Link åbner i nyt vindueher.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Dokumenter som skal forelægges en domstol i papirformat, skal enten sendes pr. post eller afleveres personligt.

Domstolene accepterer også elektronisk indsendte dokumenter, som den pågældende har underskrevet med en i Letland godkendt sikker elektronisk underskrift. Derudover er der i lyset af eIDAS-forordningen og EU's strategi for et digitalt indre marked udarbejdet forslag til ændringer af loven om elektroniske dokumenter, og der gennemføres tekniske tilpasninger, således at elektroniske dokumenter fra andre EU-medlemsstater kan anerkendes, forudsat at disse er underskrevet i overensstemmelse med bestemmelserne i eIDAS-forordningen.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Et europæisk betalingspåkrav skal affattes på eller oversættes til det officielle sprog, lettisk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 25/09/2020

Europæisk betalingspåkrav - Litauen


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

I henhold til lovens artikel 20 skal anmodninger om et europæisk betalingspåkrav indgives efter reglerne om retternes kompetence i den litauiske lov om civil retspleje (Valstybės Žinios, 2002, nr. 36-1340) (til distriktsdomstolen i sager, hvor kravet angår et beløb, der ikke overstiger 100 000 LTL, og til regionaldomstolen i sager, hvor kravet angår et beløb over 100 000 LTL). Efter behandling af anmodningen har den pågældende domstol kompetence til at udstede et europæisk betalingspåkrav.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

I henhold til lovens artikel 23 skal den domstol, der har udstedt det europæiske betalingspåkrav, foretage en prøvelse af det europæiske betalingspåkrav, jf. artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1896/2006. Når en anmodning om prøvelse af et europæisk betalingspåkrav er blevet imødekommet, fremsender domstolen genparter af anmodningen og bilagene hertil til fordringshaveren og meddeler denne, at den pågældende kan indgive et skriftligt indlæg til anmodningen inden 14 dage efter fremsendelsen af anmodningen. Domstolen behandler anmodningen om prøvelse af det europæiske betalingspåkrav i skriftlig procedure inden 14 dage efter udløbet af fristen for indgivelse af det skriftlige indlæg vedrørende anmodningen og træffer ved kendelse en af de afgørelser, der er nævnt i artikel 20, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1896/2006.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

I sager vedrørende udstedelse af et europæisk betalingspåkrav skal sagsakterne indgives til domstolen direkte eller pr. mail.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Det sprog, der kan accepteres i henhold til artikel 21, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1896/2006, er litauisk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 26/04/2019

Europæisk betalingspåkrav - Luxembourg


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Følgende retter har komptence til at udstede et europæisk betalingspåkrav:

1. Præsidenten for "tribunal d'arrondissement" (distriktsret), eller den dommer, der erstatter vedkommende, ved krav på over 10 000 EUR

2. Fredsdommeren ved krav på op til 10 000 EUR

3. Præsidenten for arbejdsretten, eller den dommer, der erstatter vedkommende, uanset kravets størrelse, når der er tale om tvister vedrørende:

  • arbejdskontrakter, lærlingekontrakter og supplerende pensionsordninger mellem arbejdsgiver på den ene side og arbejdstager på den anden side, herunder tvister, der opstår efter endt kontraktforhold
  • insolvensforsikringsydelser omhandlet i kapitel V i loven af 8. juni 1999 om supplerende forsikringsordninger mellem det i artikel 21 omhandlede organ eller et livsforsikringsselskab, som omhandlet i artikel 24, stk. 1, i samme lov, på den ene side, og lønmodtagere, tidligere lønmodtagere og fordringshavere på den anden side.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Følgende retter har kompetence til at træffe afgørelse om indsigelsen og anmodningen om prøvelse:

1. Distriksretten, hvis det europæiske betalingspåkrav er udstedt af præsidenten for disktriksretten eller af den dommer, der erstatter vedkommende

2. Fredsdommeren eller den dommer, der erstatter vedkommende, hvis det europæiske betalingspåkrav er udstedt af en fredsdommer

3. Arbejdsretten, hvis det europæiske betalingspåkrav er udstedt af præsidenten for arbejdsretten eller af den dommer, der erstatter ham.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Luxembourg accepterer dokumenter sendt pr. brev.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Luxembourg accepterer fransk og tysk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 24/04/2020

Europæisk betalingspåkrav - Ungarn


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

I Ungarn udstedes betalingspåkrav af notarer (på det civilretlige område). Alle notarer er kompetente i hele Ungarn.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

I Ungarn ligger kompetencen hos den ret, der har udstedt det europæiske betalingspåkrav i den pågældende sag.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Et europæisk betalingspåkrav, der er eksigibelt, skal altid oversættes til ungarsk.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Et europæisk betalingspåkrav, der er eksigibelt, skal altid oversættes til ungarsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 27/03/2017

Europæisk betalingspåkrav - Malta


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Civil Court First Hall – fra 15,000 EUR

Court of Magistrates (Malta) – fra 5,000 til 15,000 EUR

The Small Claims Tribunal – op til 5,000 EUR

Court of Magistrates (Gozo) både når den træffer afgørelse som anden instans (fra 15,000 EUR) og som første instans (fra 5,000 EUR til 15,000 EUR) – har kompetence til at pådømme alle krav rettet mod personer, der har bopæl eller sædvanligt ophold på øerne Gozo eller Comino

Alle henvendelser rettes til:

The Registrar

(Navnet på den kompetente ret)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Henvendelser vedrørende retterne på Gozo rettes til:

The Registrar

(Navnet på den kompetente ret)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Civil Court First Hall

Court of Magistrates (Malta)

The Small Claims Tribunal

Court of Magistrates (Gozo) både når den træffer afgørelse som anden og som første instans

Alle henvendelser rettes til:

The Registrar

(Navnet på den kompetente ret)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Henvendelser vedrørende retterne på Gozo rettes til:

The Registrar

(Navnet på den kompetente ret)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Prøvelse i særlige tilfælde som omhandlet i artikel 20 i forordning (EF) nr. 1896/2006

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Anmodninger eller andre dokumenter indgives til den kompetente rets justitskontor eller sendes dertil

Sagsøgtes anmodning om fornyet prøvelse skal af sagsøgte personligt indgives til den kompetente rets justitskontor

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Maltesisk og engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 22/09/2016

Europæisk betalingspåkrav - Nederlandene


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 2 i implementeringsloven EBB:

Anmodning om indledning af en europæisk betalingspåkravsprocedure efter forordningens artikel 7 indgives til retten. Hvis det beløb, som er anført i forordningens artikel 7, stk. 2, litra b), ikke er større end det beløb, der er angivet i artikel 93, litra a), i den civile retsplejelov eller vedrører en sag som omhandlet i litra c) i denne artikel, er det en kantonret, der behandler anmodningen og træffer afgørelse herom.

Anmodningen indsendes til følgende adresse:

p/a Rechtbank 's-Gravenhage

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 9 i implementeringsloven EBB:

1. Hvis et europæisk betalingspåkrav erklæres retskraftigt efter forordningen, kan skyldneren anmode om prøvelse ved den ret, der udstedte betalingspåkravet, med henvisning til forordningens artikel 20, stk. 1 og 2.

2. Anmodningen skal indgives:

a. i det tilfælde, der er omhandlet i forordningens artikel 20, stk. 1, litra a), og senest fire uger efter, at skyldneren er gjort bekendt med det retskraftige betalingspåkrav

b. i det tilfælde, der er omhandlet i forordningens artikel 20, stk. 1, litra b), og senest fire uger efter, at de deri anførte grunde mister deres gyldighed

c. i det tilfælde, der er omhandlet i forordningens artikel 20, stk. 2, og højest fire uger efter, at skyldneren er gjort bekendt med den deri anførte grund til prøvelse.

3. Begæringer om prøvelse af anmodninger kan indgives uden medvirken af en sagfører.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Nederlandsk civil retspleje (artikel 33 i den civile retsplejelov) åbner mulighed for elektronisk indsendelse af anmodninger om europæiske betalingspåkrav, hvis dette er i overensstemmelse med rettens procedureregler. På nuværende tidspunkt er dette ikke tilfældet ved nogen ret. Anmodninger kan kun:

- sendes pr. post

- eller indgives direkte til retten.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 8, stk. 2, i gennemførelsesloven EBB:

2. Et europæisk betalingspåkrav, som er erklæret retskraftigt af retten i en anden medlemsstat, fremlægges i henhold til forordningens artikel 21, stk. 2, litra b), eller oversættes til nederlandsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 25/04/2016

Europæisk betalingspåkrav - Østrig


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Kun den regionale domstol for handelssager i Wien er kompetent for så vidt angår ansøgninger om udstedelse af et europæisk betalingspåkrav (§ 252, stk. 2, i Østrigs civile retsplejelov - ZPO).

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Anmodninger om fornyet undersøgelse i henhold til artikel 20, stk. 1, og artikel 20, stk. 2, behandles processuelt som anmodninger om adgang til appel. En afgørelse om imødekommelse af anmodningen i henhold til stk. 2 er dog anfægtelig (§ 252, stk. 5, i Østrigs civile retsplejelov - ZPO).

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Henvendelser vedrørende den europæiske betalingspåkravsprocedure kan ud over i papirform også foretages elektronisk via WebERV (webbaseret, elektronisk retsplejesystem). Alle fysiske og juridiske personer har principielt adgang til WebERV. Teknisk set forudsætter det dog en særlig software og adgang via et formidlingsorgan. En liste over formidlingsorganer, som ajourføres løbende, kan findes på følgende websted: http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Fax og e-mail kan ikke anvendes.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Tysk er det accepterede sprog i henhold til artikel 21, stk. 2, litra b).

Udover tysk som officielt sprog kan østrigske statsborgere og statsborgere i et land, der er kontraherende part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, anvende det ungarske sprog ved distriktsdomstolene i Oberpullendorf og Oberwart, det slovenske sprog ved distriktsdomstolene i Ferlach, Eisenkappel og Bleiburg og det kroatiske sprog ved distriktsdomstolene i Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf og Oberwart.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 13/11/2017

Europæisk betalingspåkrav - Polen


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

De kompetente retter er distriktsretter (sądy rejonowe) og regionale retter (sądy okręgowe), hvis stedlige og saglige kompetence er fastlagt i retsplejeloven (Kodeks postępowania cywilnego) af 17. november 1964 (lovtidende 2014, punkt 101, som ændret). Saglig kompetence er omhandlet i §§ 16, 17 og 461(11) sammenholdt med § 50516(1) i retsplejeloven, og stedlig kompetence er omhandlet i §§ 27-46 og § 461(1) sammenholdt med § 50516(1) i retsplejeloven.

Anmodning vedrørende afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i forordningens artikel 22 (Afslag på fuldbyrdelse) indgives i henhold til retsplejelovens § 115323(1) til den regionale ret ved debitors bopæl eller registrerede hjemsted eller, hvis en sådan ret ikke er tilgængelig, til den regionale ret, i hvis region fuldbyrdelse behandles eller foretages. Sagsøgte kan i henhold til § 115323(3) fremføre sine synspunkter inden for den frist, som retten fastsætter.

Med henvisning til forordningens artikel 23 (Udsættelse eller begrænsning af fuldbyrdelsen) kan den kompetente distriktsret i overensstemmelse med retsplejelovens § 115320(1) udsætte den fuldbyrdelsesprocedure, der gennemføres på grundlag af et europæisk betalingspåkrav. På anmodning fra debitor kan denne ret desuden begrænse fuldbyrdelsesproceduren til sikrende retsmidler eller gøre fuldbyrdelsen betinget af, at der stilles en passende sikkerhed.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Med henvisning til forordningens artikel 20, stk. 1, sikres debitorbeskyttelse ved ændring af fristen for indgivelse af en indsigelse mod et europæisk betalingspåkrav. I denne sammenhæng finder bestemmelserne i retsplejelovens del I, titel VI, kapitel 5 (Misligholdelse og fastsættelse af ny frist) (§§ 167-172), anvendelse. I henhold til disse bestemmelser skal en anmodning om fastsættelse af en ny frist indgives senest en uge efter det tidspunkt, hvor grunden til misligholdelsen ikke længere forelå, i form af en skriftlig begæring til den ret, hvor proceshandlingen skulle have været gennemført. I denne begæring skal de omstændigheder, der lægges til grund for begæringen, anføres. Når begæringen om fastsættelse af en ny frist indgives, bør parten også indgive en anmodning om fornyet prøvelse af det europæiske betalingspåkrav. Hvis der er gået et år efter overskridelsen af fristen, kan en ny frist kun fastsættes i særlige tilfælde. En begæring om fastsættelse af en ny frist har ikke opsættende virkning for sagens forløb eller for afsigelse af en dom.

Med hensyn til forordningens artikel 20, stk. 2, anvendes bestemmelserne i retsplejelovens § 50520. Anmodninger skal opfylde kravene til et processkrift og indeholde en redegørelse for de omstændigheder, der lægges til grund for ophævelsen af det europæiske betalingspåkrav. Den ret, der udstedte betalingspåkravet, har kompetence til at prøve en sådan anmodning. Før et europæisk betalingspåkrav ophæves, hører retten sagsøger eller udbeder sig en skriftlig erklæring fra denne.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Anmodninger om udstedelse af et europæisk betalingspåkrav og andre processkrifter i sagen kan kun indgives skriftligt. Dokumenter kan indgives til den kompetente ret enten personligt eller pr. post.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

I henhold til forordningens artikel 21, stk. 2, litra b), accepteres polsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 02/04/2019

Europæisk betalingspåkrav - Portugal


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Den ret, der er kompetent til at udstede et europæisk betalingspåkrav, er distriktsdomstolen i Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Proceduren for domstolsprøvelse er den, der er fastsat i forordningens artikel 20, og den kompetente ret er distriktsdomstolen i Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Følgende kommunikationsmidler accepteres i forbindelse med den europæiske betalingspåkravsprocedure:

i) aflevering på justitskontoret i overensstemmelse med artikel 144, stk. 7, litra a), i den civile retsplejelov

ii) ved anbefalet brev i overensstemmelse med artikel 144, stk. 7, litra b), i den civile retsplejelov

iii) pr. fax i overensstemmelse med artikel 144, stk. 7, litra c), i den civile retsplejelov.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Portugisisk er det eneste sprog, der accepteres.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 14/09/2020

Europæisk betalingspåkrav - Rumænien


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Den retsinstans, der er kompetent til at udstede betalingspåkrav, er den ret, der har kompetence til at påkende sagens realitet i første instans:

- judecătorie (der træffer afgørelse i første instans vedrørende krav, der kan opgøres i penge, for så vidt angår beløb op til 200 000 RON) eller

- byretten (der træffer afgørelse i første instans vedrørende alle krav, for så vidt som kompetencen ikke ved lov er henlagt til andre retsinstanser, dvs. inklusiv pengekrav, der overstiger 200 000 RON), jf. artikel 94, stk. 1, litra j), i den nye civilproceslov (hvad betalingspåkrav angår henvises til artikel 1.015 i den nye civilproceslov, hvoraf det fremgår, at kreditor kan fremsætte en begæring om et betalingspåkrav for den ret, der har kompetence til at påkende sagens realitet i første instans).

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

- den almindelige procedure:

- endelige afgørelser kan gøres til genstand for et annullationssøgsmål (ordinær appel), når påkravet ikke er blevet forkyndt forskriftsmæssigt, og appellanten ikke har deltaget i retsmødet. Annullationssøgsmålet skal indbringes senest 15 dage efter afgørelsens meddelelse og senest et år efter, at dommen har opnået retskraft. Anbringender til støtte for søgsmålet skal ligeledes indgives inden 15 dage, i modsat fald bortfalder det, jf. Artikel 503, stk. 1, og artikel 506 i den nye civilproceslov

- efterprøvelse (ekstraordinær appel) af en realitetsafgørelse eller af en afgørelse, der blot berører sagens realitet, kan begæres, hvis sagsøgte har været forhindret i at møde op i retten og ikke har kunnet underrette retten herom af årsager, der ikke kan lægges ham til last. I så fald omfattes spørgsmål vedrørende sagens formalitet også af efterprøvelsen. Efterprøvelsesfristen er på 15 dage, og den begynder at løbe på det tidspunkt, hvor forhindringen ophører, jf. artikel 509, stk. 1, punkt 9, artikel 509, stk. 2, og artikel 511, stk. 2, i den nye civilproceslov

- den part, der ikke har overholdt en frist, kan kun få fristen udsat, hvis forsinkelsen er velbegrundet. Den pågældende part udfærdiger processkriftet senest 15 dage efter forhindringens ophør, samtidig med at han begærer fristen udsat. Såfremt appeladgangen udnyttes, er fristen identisk med den, der er fastsat for at anlægge et søgsmål. En begæring om udsættelse af fristen behandles af den retsinstans, der har kompetence til at tage stilling til en begæring om manglende udøvelse af en rettighed inden for fristen, jf. artikel 186 i den nye civilproceslov.

- den særlige procedure ved betalingspåkrav:

- i den nye civilproceslov er der fastsat regler (artikel 1.013 – 1.024) om en særlig procedure for betalingspåkrav

- debitor kan begære et betalingspåkrav annulleret inden for en frist af 10 dage efter datoen for dettes meddelelse eller forkyndelse, jf. artikel 1.023, stk. 1, i den nye civilproceslov

- kreditor kan begære de retsafgørelser, der er omhandlet i artikel 1.020, stk. 1, og 2 [1] i den nye civilproceslov, og det i artikel 1.021, stk. 2, [2] omhandlede betalingspåkrav annulleret inden for en frist af 10 dage, jf. artikel 1.023, stk. 2, i den nye civilproceslov

- annullationssøgsmålet behandles af den retsinstans, der har udstedt betalingspåkravet, og retten beklædes af to dommere, jf. artikel 1.023, stk. 4, i den nye civilproceslov

- hvis den relevante ret tager annullationspåstanden helt eller delvis til følge, annullerer den påkravet fuldt ud, eller delvist, idet den træffer en endelig afgørelse. Hvis den relevante ret tager annullationspåstanden til følge, træffer den en endelig afgørelse, hvorved den udsteder betalingspåkravet. En afgørelse om ikke at give sagsøger medhold i annullationspåstanden er endelig, jf. artikel 1.023, stk. 6, 1. del, og artikel 1.023, stk. 7 og 8 i den nye civilproceslov

- den berørte part kan gøre indsigelse mod tvangsfuldbyrdelsen af betalingspåkravet efter de almindelige regler. I forbindelse med en sådan indsigelse er det kun processuelle fejl, der kan gøres gældende, og den omstændighed, at fordringen er blevet opfyldt efter det tidspunkt, hvor betalingspåkravet blev endeligt, jf. artikel 1.024, stk. 2, i den nye civilproceslov.


[1] Jf. artikel 1020 i den nye civilproceslov:

"Artikel 1.020 Indsigelse mod fordringen

1) Hvis debitor bestrider fordringen, efterprøver retten på grundlag af sagens akter og de afgivne forklaringer, om indsigelsen er berettiget. Hvis retten kan tiltræde debitors anbringender, afslår den kreditors begæring.

2) Hvis debitors anbringender vedrørende sagens realitet medfører, at der skal fremlægges andre beviser end dem, der er nævnt i stk. 1, og disse beviser kan tages i betragtning efter de almindelige regler, meddeler den afslag på kreditors begæring om udstedelse af et betalingspåkrav.

3) I de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde kan kreditor indbringe et søgsmål for retten efter de almindelige regler."

[2] Jf. Artikel 1 021, stk. 2, i den nye civilproceslov: "Hvis retten på grundlag af beviserne i sagen konstaterer, at kun en del af kreditors krav er berettiget, udsteder den et betalingspåkrav for så vidt angår denne del og fastsætter en betalingsfrist. I så tilfælde kan kreditor indbringe et søgsmål for retten efter de almindelige regler med påstand om, at debitor tilpligtes at betale restfordringen."

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

- den almindelige procedure

- stævningen og de øvrige processkrifter forkyndes efter reglerne i artikel 153-173 i den nye civilproceslov. Eksempler på forkyndelsesmåder:

- forkyndelsen af stævningen og af de øvrige processkrifter foretages uden videre af den til retten knyttede stævningsmand, af en anden af rettens embedsmænd, eller af embedsmænd eller ansatte i en anden ret, under hvis retskreds stævningens adressat henhører, jf. artikel 154, stk. 1, i den nye civilproceslov

- hvis forkyndelsen ikke kan finde sted som ovenfor anført, foretages den ved anbefalet og forseglet brev med angivelse af indholdet og modtagelsesbevis, som forsynes med en bekræftelse af modtagelsen/en rapport og den ved lov fastsatte meddelelse, jf. artikel 154, stk. 4, i den nye civilproceslov

- den berørte part kan efter egen regning anmode om, at processkrifterne bliver overgivet direkte af en af rettens embedsmænd, der bliver forpligtet til at opfylde de ved lov fastsatte processuelle formaliteter, eller ved eksprespost, jf. artikel 154, stk. 5, i den nye civilproceslov

- stævningen og de øvrige processkrifter kan udleveres af rettens justitskontor eller forkyndes pr. fax, pr. e-mail eller ved et hvilket som helst andet egnet middel, som også kan anvendes ved bekræftelsen af modtagelsen, hvis den berørte part har afgivet de fornødne oplysninger til retten. Med henblik på bekræftelsen vedlægger retten processkriftet en formular, der indeholder: Rettens navn, datoen for forkyndelsen, navnet på den embedsmand, der foretager forkyndelsen, og en fortegnelse over de relevante dokumenter. Modtageren returnerer formularen påført datoen for modtagelsen og den, der har bekræftet modtagelsens tydelige navn og underskrift, pr. fax, pr. e-mail eller ved et hvilket som helst andet middel, jf. artikel 154, stk. 6, i den nye civilproceslov.

- den særlige procedure ved betalingspåkrav:

- påkravet overgives til den tilstedeværende part eller forkyndes uden ugrundet ophold for hver part, jf. artikel 1.021, stk. 5, i den nye civilproceslov.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Rumænsk er det sprog, der skal benyttes ved udfyldelsen af formularerne.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 17/06/2020

Europæisk betalingspåkrav - Slovenien


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

De kompetente retter er førsteinstansretterne (okrajna sodišča) og appelretterne (okrožna sodišča).

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Førsteinstansretterne (okrajna sodišča) og appelretterne (okrožna sodišča) forestår prøvelsesproceduren og er kompetente med henblik på anvendelsen af artikel 20.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Kommunikationen med retterne sker ved post, ved e-mail eller ved hjælp af en anden form for kommunikationsteknologi, såfremt anmodningen indgives direkte til retten eller ved en meddelelsestjenestes mellemkomst (privat leverandør) [artikel 105, litra b), i civilprocesloven, JO RS nr.73/07 – den officielle konsoliderede udgave nr. 45/08 – voldgiftsloven (ZArbit), 45/08, 111/08 – forfatningsdomstolens afgørelse nr. 57/09 – forfatningsdomstolens afgørelse nr. 12/10 – forfatningsdomstolens afgørelse nr. 50/10 – forfatningsdomstolens afgørelse nr. 107/10 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 75/12 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 40/13 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 92/13 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 10/14 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 48/15 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 73, af 13.8.2007, s.10425, herefter "procesloven" (ZPP).]

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

De officielle sprog er slovensk, og de to sprog i de nationale fællesskaber, der officielt benyttes ved domstolene i deres områder, jf. artikel 6 og 104 civilprocesloven. De nationale fællesskabers sprog er italiensk og ungarsk.

Områderne med blandede fællesskaber henhører under loven om inddeling i kommuner og afgrænsning af deres områder (JO RS nr. 108/06 – den officielle konsoliderede version og nr. 9/11, herefter " ZUODNO-loven"). I ZUODNO-lovens artikel 5 er fastsat følgende: "I medfør af denne lov udgøres de blandede fællesskabers områder af dem, der er fastsat i vedtægterne for følgende kommuner: Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, oper, Izola og Piran."


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 27/03/2017

Europæisk betalingspåkrav - Slovakiet


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Distriktsretterne (okresné súdy)

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Under henvisning til forordningens artikel 29, stk. 1, litra b), meddeles det, at det i medfør af artikel 398 i den civile proceslov er muligt at fremsætte en begæring om ekstraordinær prøvelse (žaloba o obnovu konania) for den ret, der traf afgørelse i første instans, dvs. distriktsretten.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Det fremgår af artikel 125 i den civile proceslov, at anmodningen kan indgives skriftligt eller ved hjælp af elektronisk post. En amodning, der indgives uden elektronisk godkendelse, skal inden for en frist af ti dage på ny indgives på papir eller i et godkendt elektronisk format – i modsat vil den ikke blive behandlet. Retten anmoder ikke om, at den indgives på ny.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Under henvisning til forordningens artikel 21, stk. 2, litra b), meddeles det, at det sprog, der accepteres i forbindelse med udfærdigelsen af betalingspåkravet, er slovakisk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 04/09/2020

Europæisk betalingspåkrav - Finland


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Helsingfors Distriktsret har kompetence til at udstede et europæisk betalingspåkrav.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Forordningens artikel 20, som vedrører prøvelse af det europæiske betalingspåkrav, anvendes umiddelbart i Finland. Den kompetente ret er, for så vidt angår artikel 20, Helsingfors Distriktsret.

Ud over bestemmelserne i forordningens artikel 20 gælder bestemmelserne om ekstraordinære appelmuligheder i kapitel 31 i retsplejeloven også for det europæiske betalingspåkrav. Disse omfatter klager på grund af procedurefejl (§ 1 i kapitel 31) og omstødelse af en endelig dom (§ 7 i kapitel 31). Retsplejelovens kapitel 31, § 17, indeholder en særskilt bestemmelse om indrømmelse af en ny frist.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Lov nr. 13/2003 om elektroniske ydelser og kommunikation (offentlige sektor) omfatter bestemmelser om forsendelse af retsdokumenter til en finsk domstol. Ifølge denne lov kan forsendelse ske pr. brev, fax eller e-mail i forbindelse med en betalingspåkravssag.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Det europæiske betalingspåkrav kan sendes på finsk, svensk eller engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 14/09/2020

Europæisk betalingspåkrav - Sverige


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Anmodninger om et europæisk betalingspåkrav indgivet i Sverige behandles af den svenske fogedmyndighed (Kronofogdemyndigheten) (artikel 2 i loven om en europæisk betalingspåkravsprocedure).

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Anmodninger om fornyet prøvelse behandles af appelretten (hovrätt) (artikel 13 i loven om en europæisk betalingspåkravsprocedure). Hvis anmodningen efterkommes, beslutter appelretten samtidig, at prøvelsen skal ske ved den svenske fogedmyndighed.

For yderligere oplysninger om disse spørgsmål henvises til den svenske fogedmyndighed (Link åbner i nyt vinduehttp://www.kronofogden.se)

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Anmodninger om en europæisk betalingspåkravsprocedure skal som hovedregel indgives i papirform. Den svenske fogedmyndighed kan beslutte, at anmodninger kan indgives på et kommunikationsmiddel, der giver mulighed for automatisk databehandling (artikel 4 i forordningen om en europæisk betalingspåkravsprocedure).

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Ved anmodninger om fuldbyrdelse af et europæisk betalingspåkrav, som er erklæret eksigibelt i en anden medlemsstat, skal betalingspåkravet oversættes til svensk eller engelsk (artikel 10 i forordningen om en europæisk betalingspåkravsprocedure).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 23/11/2020

Europæisk betalingspåkrav - Gibraltar


Domstolsprocedurerne i Gibraltar bygger på de civile retsplejeregler af 1998 (Link åbner i nyt vindueCivil Procedure Rules 1998 - CPR) og supplerende retningslinjer for domstolenes praksis. Anvendelsen af de civile retsplejeregler, der anvendes i England og Wales (med ændringer), er fastlagt i Højesterets regler af 2000.


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

I Gibraltar er det Højesteret, der har kompetence til at udstede europæiske betalingspåkrav.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Anmodninger om prøvelse på grundlag af artikel 20 skal i Gibraltar fremsættes i overensstemmelse med reglerne for den civile retspleje (Link åbner i nyt vinduedel 23).

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

I Gibraltar accepteres kun postbesørgelse som kommunikationsmiddel i forbindelse med indgivelse af anmodninger om europæiske betalingspåkrav; dette skyldes den retsafgift, der opkræves ved procedurens iværksættelse.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Acceptable sprog, jf. artikel 21, stk. 2, litra b: engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 28/10/2020