Eurooppalainen maksamismääräys

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 1896/2006 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Yleisiä tietoja

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella 1896/2006 säädetään vakiolomakkeiden käyttöön perustuvasta yhtenäisestä menettelystä, jonka avulla velkojat voivat periä riitauttamattomia vaateita siviili- ja kauppaoikeuden alalla.

Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa lukuun ottamatta Tanskaa.

Menettely ei edellytä läsnäoloa tuomioistuimessa. Kantajan on jätettävä hakemus, jonka jälkeen menettely etenee määrätyssä järjestyksessä. Muita muodollisuuksia ei kantajan osalta tarvita.

Asetuksessa määritellään seitsemän vakiolomaketta.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa asetuksen soveltamisesta sekä lomakkeiden täyttämistä helpottava työkalu.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Linkki

ARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 19/02/2019

Eurooppalainen maksamismääräys - Belgia


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Tuomioistuimet, joilla on aineellinen ja alueellinen toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys, ovat Belgian oikeudenkäyntimenettelyä koskevan lain nojalla rauhantuomari, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, kauppatuomioistuin ja työtuomioistuin.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Tapauksesta riippuen päätöksen uudelleenkäsittely voidaan Belgian lainsäädännön nojalla tehdä useita eri menettelyjä käyttäen:

- Oikeudenkäyntilain 1051 §:n nojalla tuomioon voidaan hakea muutosta kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta (signification) tai tietyissä tapauksissa siitä kun se on annettu tiedoksi (notification) oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti. Tämä koskee tuomioita, jotka on annettu kontradiktorisessa menettelyssä, ja vastaajan poissa ollessa annettuja tuomioita.

- Oikeudenkäyntilain 1048 §:n nojalla vastaajan poissa ollessa annettua tuomiota voidaan vastustaa kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta (signification) tai tietyissä tapauksissa siitä kun se on annettu tiedoksi (notification) oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti.

- Kun kyseessä on lainvoiman saanut tuomio, jonka on antanut siviilituomioistuin tai rikostuomioistuin siviiliasiassa, voidaan tietyissä oikeudenkäyntilain 1133 §:ssä säädetyissä tilanteissa hakea tuomionpurkua (requête civile) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hakemuksen perusteena oleva seikka on tullut ilmi.

Muutoksenhakua, tuomion vastustamista tai tuomionpurkua koskevia määräaikoja sovelletaan

- ellei pakottavissa ylikansallisissa ja kansainvälisissä säännöksissä vahvistetuista määräajoista muuta johdu;

- rajoittamatta oikeudenkäyntilain 50 §:ssä säädettyä mahdollisuutta pidentää preklusiivista määräaikaa tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa;

- rajoittamatta mahdollisuutta soveltaa Belgian kassaatiotuomioistuimen useaan otteeseen vahvistamaa yleistä oikeusperiaatetta, jonka mukaan tietyn toimen toteuttamista varten asetettua määräaikaa voidaan jatkaa osapuolen hyväksi vain jos määräajan noudattaminen ei ollut mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Asetuksessa tarkoitetut menettelyssä tuomioistuinten käytettävissä olevat viestintävälineet Belgiassa ovat asetuksen liitteessä I esitetyn vakiolomakkeen A ja tarvittavien liitteiden toimittaminen alueellisesti toimivaltaisen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon joko suoraan TAI postitse kirjattuna kirjeenä.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan osalta Belgia ei hyväksy mitään muita kieliä kuin täytäntöönpanopaikan virallisen kielen tai viralliset kielet Belgian kansallisen lainsäädännön mukaisesti.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 28/07/2017

Eurooppalainen maksamismääräys - Bulgaria


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus toimitetaan maakuntatuomioistuimelle (okrazhen sad), jonka piiriin velallisen vakinainen asuinpaikka tai rekisteröity toimipaikka tai täytäntöönpanopaikka kuuluu (siviiliprosessilain 625 §:n 1 momentti).

Jos asia on mahdollista riitauttaa, vastaaja voi kiistää alueellisen tuomiovallan. Tämä on tehtävä viimeistään vastineen antamisen yhteydessä. (siviiliprosessilain 625 §:n 2 momentti).

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Menettelystä säädetään siviiliprosessilain 626a §:ssä:

626a §. (1) Vastaaja voi pyytää asianomaista muutoksenhakutuomioistuinta tutkimaan eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen asetuksen (EY) N:o 1896/2006 20 artiklassa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

(2) Uudelleen tutkimista koskeva pyyntö on esitettävä 30 päivän määräajassa. Määräaika alkaa kulua päivästä, jona vastaaja on tosiasiallisesti saanut tiedot maksamismääräyksen sisällöstä, tai sen jälkeen kun asetuksen 20 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut olosuhteet eivät enää ole voimassa.

(3) Tuomioistuin lähettää uudelleen tutkimista koskevasta pyynnöstä jäljennöksen toiselle osapuolelle, jolla on sen vastaanottamisesta alkaen viikko aikaa vastata pyyntöön.

(4) Pyyntö käsitellään suljetussa istunnossa. Tuomioistuin voi myös käsitellä pyynnön yleisölle avoimessa istunnossa, jos se katsoo tämän tarpeelliseksi.

(5) Tuomioistuimen päätökseen ei voi hakea muutosta.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaiseen maksamismääräysmenettelyyn liittyvät tiedoksiannot toimittaa tuomioistuimen virkailija postitse tai lähettipalvelun kautta saantitodistuskirjeenä. Jos tiedoksiantopaikkakunnalla ei ole tuomioistuinta, tiedoksianto voidaan toimittaa kunnan- tai kaupungintalolta. (siviiliprosessilain 42 §:n 1 momentti)

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Bulgarian tasavalta ilmoittaa, että eurooppalaisen maksamismääräyksen mukana on oltava bulgariankielinen käännös.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 04/03/2019

Eurooppalainen maksamismääräys - Tšekki


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Määritettäessä tuomioistuinta, joilla on toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys, Tšekissä sovelletaan siviiliprosessilakiin 99/1963, sellaisena kuin on muutettuna, sisältyviä yleisiä säännöksiä tuomioistuinten toimivallasta siviilioikeudellisissa asioissa.

Asiallisesta toimivallasta säädetään siviiliprosessilain 9–12 §:ssä ja alueellisesta toimivallasta 84–89 a §:ssä.

Ennakoitavien oikeusasioiden tyyppi huomioon ottaen asiallinen toimivalta on pääsääntöisesti piirituomioistuimilla (okresní soud) ja alueellisen toimivallan määritysperusteena on pääsääntöisesti vastaajan asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Tuomioistuimella, joka antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen, on toimivalta tutkia asia uudelleen.

Toimivaltainen tuomioistuin soveltaa suoraan asetuksen 20 artiklaa. Päätökseen, jossa tuomioistuin hylkää uudelleentutkimista koskevan hakemuksen, voi hakea muutosta.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Tšekki ilmoittaa, että viestintävälineinä hyväksytään siviiliprosessilain 42 §:n mukaisesti:

a) sähköposti, jonka yhteydessä käytetään varmennettua sähköistä allekirjoitusta sähköisestä allekirjoituksesta annetun lain 227/2000, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti

b) sähköposti ilman varmennettua sähköistä allekirjoitusta

c) faksi.

Tapauksissa b ja c hakemusta on täydennettävä kolmen päivän kuluessa esittämällä sen alkuperäiskappale. Muussa tapauksessa tuomioistuin ei ota hakemusta tutkittavaksi.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Tšekissä hyväksyttynä kielenä on ainoastaan tšekki.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 21/08/2018

Eurooppalainen maksamismääräys - Saksa


Huomautus

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen täytäntöönpanon yksityiskohdista Saksassa säädetään saatavien rajatylittävän täytäntöönpanon ja asiakirjojen tiedoksiannon kehittämisestä annetussa laissa (Gesetz zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Forderungsdurchsetzung und Zustellung).


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamisesta vastaa koko Saksan osalta Berliinissä sijaitseva Weddingin käräjäoikeus (Amtsgericht Berlin-Wedding). Yhteystiedot:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Puhelin: (+49) 30 90 156 - 0
Faksi: (+49) 30 90 156 - 203

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Toimivaltainen tuomioistuin on Weddingin käräjäoikeus.

Uudelleentutkimismenettelyn laajuudesta ja kulusta säädetään suurelta osin jo Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 20 artiklassa. Saksan lain mukaan eurooppalaisen maksamismääräyksen kumoamista koskevassa hakemuksessa on perusteltava, miksi määräys olisi kumottava. Tuomioistuimen päätöksestä ei voi valittaa. Jos tuomioistuin kumoaa eurooppalaisen maksamismääräyksen, menettely päättyy asetuksen mukaisesti.

Tästä poiketen työoikeuslain (Arbeitsgerichtgesetz) 46b §:n 2 momentin mukaan toimivalta työoikeudellisissa asioissa on työtuomioistuimella, jolla olisi toimivalta käsitellä alkuperäistä tuomiota koskeva valitus.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus voidaan laatia paperilomakkeelle tai, jos toimivaltainen tuomioistuin hyväksyy sähköisen hakemuksen, sähköiselle lomakkeelle. Weddingin käräjäoikeus hyväksyy sähköiset hakemukset. Niiden laatimisessa on kuitenkin käytettävä erityisohjelmistoa. Lisätietoja on sivulla https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Vain saksan kieli hyväksytään.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 15/07/2016

Eurooppalainen maksamismääräys - Viro


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn toteuttamisen osalta toimivaltainen on se käräjäoikeus, joilla on asianomainen toimivalta.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Eurooppalaisen maksamismääräyksen voi riitauttaa esittämällä valituksen siviiliprosessilain 489 pykälässä säädetyin edellytyksin. Valitus esitetään maksamismääräyksen antaneelle käräjäoikeudelle. Valituksesta tehdyn päätöksen voi riitauttaa toimivaltaisessa hovioikeudessa.

Lisäksi lainvoiman saaneen tuomion uudelleen tutkimiseksi voidaan tiettyjen uusien olosuhteiden ilmetessä poikkeuksellisesti esittää korkeimmalle oikeudelle uudelleenkäsittelyä koskeva hakemus menettelyn osapuolen tekemän hakemuksen perusteella siviiliprosessilain 68 luvun mukaisesti.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Viron tuomioistuimet hyväksyvät eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä viestintävälineinä henkilökohtaisen toimituksen, postin, faksin ja sähköiset viestintävälineet siviiliprosessilaissa säädettyjen muotovaatimusten ja menettelyjen mukaisesti. Oikeusministeriö on vahvistanut säädöksellä yksityiskohtaisemmat säännöt, jotka koskevat sähköisten asiakirjojen toimittamista tuomioistuimille, sekä asiakirjojen muotoa koskevat vaatimukset.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Eurooppalainen maksamismääräys otetaan asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti täytäntöönpantavaksi Virossa, jos se on laadittu viron tai englannin kielellä tai jos maksamismääräykseen on liitetty viron- tai englanninkielinen käännös.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 08/08/2018

Eurooppalainen maksamismääräys - Irlanti


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

High Court –tuomioistuimella (ylemmän oikeusasteen tuomioistuin) on toimivalta antaa maksamismääräys.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

High Court –tuomioistuimella on toimivalta uudelleentutkimiseen.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Posti ja faksi.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Iiri ja englanti.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 05/04/2018

Eurooppalainen maksamismääräys - Kreikka


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Rauhantuomioistuimella (Eirinodikeía) on toimivalta antaa maksamismääräys, jonka suuruus on alle 20 000 euroa. Silloin kun maksamismääräyksen suuruus on yli 20 000 euroa, sen antaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, joka käsittelee asian yhden tuomarin kokoonpanossa (Monomelés Protodikeío).

Rauhantuomarilla on toimivalta antaa maksamismääräys myös vuokrasopimusta koskevassa riita-asiassa silloin, kun sovitun kuukausivuokran suuruus on alle 600 euroa. Silloin kun sovittu kuukausivuokra on yli 600 euroa, maksamismääräyksen antaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, joka käsittelee asian yhden tuomarin kokoonpanossa.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Maksamismääräyksen uudelleentutkimista koskeva menettely on käynnistettävä esittämällä vaatimus maksamismääräyksen antaneelle rauhantuomioistuimelle tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, joka käsittelee asian yhden tuomarin kokoonpanossa.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Silloin kun asetuksen liitteenä oleva lomake täytetään paperimuodossa, se toimitetaan toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamoon. Lomakkeen voi lähettää myös sähköpostilla tai e-codex-järjestelmän kautta tai käyttämällä muuta sähköistä viestintäjärjestelmää, jonka kautta voi toimittaa oikeudellisia asiakirjoja.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Hyväksytty kieli on kreikka.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 08/07/2016

Eurooppalainen maksamismääräys - Espanja


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu uudelleentutkiminen toteutetaan peruuttamalla lainvoimaiset tuomiot poisjääneen vastaajan vaatimuksesta (7. tammikuuta annetun siviiliprosessilain (Ley de Enjuiciamiento Civil) 1/2000 501 §). Asia voidaan saattaa 20 artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla uudelleentutkittavaksi oikeuden päätökseen kohdistettavalla kumoamiskanteella (lainkäytöstä 1. heinäkuuta annetun lain (Ley Orgánica del Poder Judicial) 6/1985 238 §). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet ovat toimivaltaisia molemmissa tapauksissa.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Hakemuslomake voidaan toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai faksilla.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Espanja.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 12/03/2019

Eurooppalainen maksamismääräys - Ranska


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Vähäisten riita-asioiden tuomareilla (juge d'instance) ja – toimivaltansa rajoissa – kauppatuomioistuinten puheenjohtajilla (président du tribunal de commerce) on toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys.

Sikäli kuin tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 44/2001 ei määritetä, millä tuomioistuimella on alueellinen toimivalta, vaan viitataan tietyn jäsenvaltion tuomioistuimiin, toimivalta on sen paikan juge d'instance -tuomarilla tai kauppatuomioistuimen puheenjohtajalla, jossa yhdellä tai useammalla vastaajalla on kotipaikka.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Uudelleentutkimista koskevaan menettelyyn asetuksen 20 artiklassa säädetyissä poikkeuksellisissa tapauksissa sovelletaan samoja säännöksiä kuin vastustusmenettelyyn. Uudelleentutkimishakemus esitetään sille tuomioistuimelle, joka on antanut eurooppalaisen maksamismääräyksen.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus voidaan lähettää tuomioistuimelle postitse tai sähköpostitse.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla hyväksytyt kielet ovat ranska, englanti, saksa, italia ja espanja.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 07/12/2018

Eurooppalainen maksamismääräys - Kroatia


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta päättää eurooppalaisen maksamismääräyksen antamista ja uudelleen tutkimista koskevista hakemuksista ja vahvistaa maksamismääräyksen täytäntöönpanokelpoisuus on yksinomaan seuraavalla tuomioistuimella:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Puh: +385 1 4897 222

Faksi: + 385 1 4920-871

S-posti:  Linkki avautuu uuteen ikkunaantajnistvo@tszg.pravosudje.hr

Linkki avautuu uuteen ikkunaanured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Verkkosivusto:Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Päätöksen eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen tutkimista koskevista hakemuksista tekee Zagrebin kauppatuomioistuin. Päätökseen ei voi hakea muutosta.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Hakulomakkeet, muut vaateet ja ilmoitukset on toimitettava kirjallisessa muodossa, joko faksilla tai sähköisesti.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Eurooppalaiseen maksamismääräykseen on liitettävä kroaatinkielinen käännös, jonka on oikeaksi todistanut siihen valtuutettu henkilö.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 20/03/2018

Eurooppalainen maksamismääräys - Italia


Viitaten asetuksen (EY) N:o 1896/2006 29 artiklassa tarkoitettuihin ilmoituksiin, jotka jäsenvaltioiden on tehtävä Euroopan komissiolle 12 päivään kesäkuuta 2008 mennessä, lähetämme liitteenä taulukon, jossa on esitetty yhteisön säännöksiä vastaavat kansalliset säännökset.

Mainittakoon, että asetuksen 2 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut sopimukseen perustumattomat vaatimukset voivat kuulua asetuksen soveltamisalaan.

Sen sijaan erityisesti edellä mainitun 29 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta on katsottu aiheelliseksi erottaa toisistaan siinä mainitun 20 artiklan 1 ja 2 kohdassa esitetyt tilanteet, sillä 1 kohdassa viitataan asianosaisista riippumattomista syistä menetetyn määräajan palauttamiseen, kun taas 2 kohdassa on kyse siitä, että maksamismääräys on annettu selvästi virheellisin perustein tai muiden poikkeuksellisten olosuhteiden johdosta, esimerkiksi osapuolen vilpillisen toiminnan perusteella.

Ensiksi mainitussa tapauksessa sovellettava säännös liittyy Italian siviiliprosessilain 650 §:ssä tarkoitettuun tilanteeseen, jossa maksumääräystä on vastustettu liian myöhään. Tätä koskeva valitus on esitettävä sille tuomarille (tuomioistuimelle), joka lähetti asiaa koskevan ilmoituksen. Tämä on vakiomenettely, jota voidaan soveltaa yleisesti, koska sama tuomioistuin päättää myös sen, voidaanko siviiliprosessilain 650 §:n viimeisessä kohdassa tarkoitettua määräaikaa soveltaa asetuksen 20 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Jälkimmäisessä tapauksessa tätä nykyä sovellettava ratkaisu on sen sijaan tavallinen haaste tai joissakin tapauksissa toimivaltaisessa alioikeudessa nostettu kanne, koska sama tuomioistuin päättää, onko asiassa sovellettava kansallisia vai asetuksen mukaan määräytyviä toimivaltasääntöjä.

Asetuksen 29 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen ja myös asetuksen 7 artiklan 5 kohdassa mainittujen viestintäkeinojen osalta tässä ilmoituksessa rajoitutaan käsittelemään ainoastaan paperilla tapahtuvaa viestintää, koska muiden, erityisesti sähköisten, viestintäkeinojen osalta on noudatettava muun muassa asetuksiin perustuvaa Italian erityislainsäädäntöä ja koska mainituissa säännöksissä tarkoitetaan viestintäkeinoja, jotka ovat asianomaisten tuomioistuinten ”käytössä”.


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevassa menettelyssä toimivaltaisia tuomioistuimia ovat seuraavat:

Rauhantuomari, kun asian arvo on enintään

1) 5 000,00 euroa, yleensä;

2) 20 000,00 euroa, kun asia koskee maantie- tai vesiliikenteessä aiheutuneiden vahinkojen korvaamista siinä tapauksessa, että kyseessä on asetuksen (EY) N:o 1896/2006 2 artiklan 2 kohdan d alakohdan i luetelmakohdassa tarkoitettu tilanne.

Rauhantuomari on toimivaltainen asian arvosta riippumatta, kun kyseessä on Italian siviiliprosessilain 7 §:n kolmannen momentin 3 kohdassa tarkoitettu vahingonkorvausasia, joka liittyy asuinkäytössä olevien kiinteistöjen omistajien ja asukkaiden välisiin suhteisiin, joissa on kyse kohtuuden rajat ylittävästä savun, lämmön, hajun, melun tai tärinän aiheuttamista tai vastaavista haitoista, siinä tapauksessa että sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1896/2006 2 artiklan 2 kohdan d alakohdan i luetelmakohtaa.

Rauhantuomari on toimivaltainen ratkaisemaan myös asiat, jotka liittyvät myöhässä oleviin sosiaaliturva- ja hyvinvointipalvelumaksuihin.

Muissa tapauksissa toimivaltaisia ovat yleinen alioikeus (tribunale ordinario civile) tai muutoksenhakutuomioistuin (corte d’appello), jos se on ainoa käsittelyaste, ja tapauksissa, joissa Italian lainsäädännössä säädetään yksinomaisesta toimivallasta.

Yleinen alioikeus on toimivaltainen erityisesti asioissa, joita ei ole asetuksen 2 artiklassa suljettu sen soveltamisalan ulkopuolelle, kun on kyse seuraavista:

1) maataloussopimuksia koskevat vaatimukset (toimivaltaisia ovat 14.2.1990 annetun lain nro 29 9 §:ssä tarkoitetut yleisten alioikeuksien maatalousjaostot);

2) patentteja ja tavaramerkkejä koskevat vaatimukset (toimivaltaisia ovat 27.6.2003 annetun decreto legislativo -valtuuslain nro 168 1 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä, sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina, tarkoitetut yleisten alioikeuksien yhtiöoikeuteen erikoistuneet jaostot);

3) merioikeuteen liittyvät vaatimukset, erityisesti alusten yhteentörmäyksistä johtuvat vahingot; alusten ankkuroinnin ja kiinnittymisen ja muiden liikkeiden yhteydessä satamissa tai muissa pysähdyspaikoissa tapahtuneet vahingot; lastaus- ja purkulaitteiden käytöstä ja tavaroiden käsittelystä satamassa aiheutuneet vahingot; alusten verkoille ja muille kalastusvälineille aiheuttamat vahingot; korvaukset avustamisesta, pelastamisesta ja palauttamisesta; hylkyjen etsintäkulujen ja löytöpalkkioiden maksaminen merilain 589 §:n mukaisesti.

4) unionin kannalta merkityksellisiä urakoita, palveluja tai tavarantoimituksia koskeviin hankintasopimuksiin liittyvät asiat ja menettelyt, joissa on osapuolena jokin 27.6.2003 annetun decreto legislativo -valtuuslain nro 168 3 §:ssä, sellaisena kuin se on muutettuna, tarkoitettu yritys, tai kun jokin niistä on mukana yritysryhmittymässä tai väliaikaisessa yritysten yhteenliittymässä, jolle sopimus on myönnetty, tai jonka osalta yleinen tuomioistuin on toimivaltainen (myös tässä tapauksessa toimivaltaisia ovat 27.6.2003 annetun decreto legislativo -valtuuslain nro 168 3 §:ssä tarkoitetut yleisten alioikeuksien yhtiöoikeuteen erikoistuneet jaostot).

Jos muutoksenhakutuomioistuin on ainoa käsittelyaste, se on toimivaltainen asetuksessa vaatimuksen arvolle säädetyissä rajoissa asioissa, joita ei ole asetuksen 2 artiklassa suljettu sen soveltamisalan ulkopuolelle ja joissa on kyse kilpailua rajoittavia sopimuksia ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevista vahingonkorvausvaatimuksista (10.10.1990 annetun lain nro 287 33 §:n 2 momentti).

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen (EY) N:o 1896/2006 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun uudelleen tutkimisen ja siihen liittyvän menettelyn osalta toimivaltainen tuomioistuin on se tuomioistuin, joka antoi Italian siviiliprosessilain 650 §:ssä tarkoitetun maksamismääräyksen.

Asetuksen (EY) N:o 1896/2006 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun uudelleen tutkimisen ja siihen liittyvän menettelyn osalta toimivaltainen tuomioistuin on sama yleisten säännösten mukaan määräytyvä yleinen tuomioistuin, joka on toimivaltainen antamaan maksamismääräyksen.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Postipalvelut ovat asetukseen (EY) N:o 1896/2006 perustuvaa eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä varten hyväksytty toimitustapa.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Hyväksytty kieli on italia.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 26/03/2019

Eurooppalainen maksamismääräys - Kypros


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Kyproksen tasavallan kullakin neljällä hallintoalueella, jotka ovat Nikosia, Limassol, Larnaka-Famagusta ja Pafos, toimivilla Kyproksen ensimmäisen asteen tuomioistuimilla (yleiset ja erityistuomioistuimet) on toimivalta. Tuomareiden toimivallasta on säädetty tuomioistuimista annetussa laissa (14/60). Tuomareiden toimivalta vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä alioikeustuomari, vanhempi alioikeustuomari vai tuomioistuimen puheenjohtaja.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Uudelleentutkimista koskevasta menettelystä säädetään siviiliprosessilaissa. Menettely perustuu melkein yksinomaan kirjalliseen aineistoon, jonka riita-asian osapuolet toimittavat. Poikkeustapauksissa tai silloin, kun tuomioistuin pitää sitä tarpeellisena, kirjallisen aineiston ja valaehtoisten lausuntojen lisäksi kysymykseen voi tulla myös suullinen kuuleminen. Toimivaltaiset tuomioistuimet ovat samat kuin a kohdassa.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä varten hyväksytyt ja tuomioistuinten käytössä olevat viestintävälineet ovat seuraavat: vaatimus voidaan jättää henkilökohtaisesti kirjaamoon tai lähettää postitse tai millä tahansa muulla keinolla, esimerkiksi faksina tai sähköpostina.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Tuomioistuinten hyväksymä kieli on kreikka. Asetuksessa (EY) N:o 1896/2006 tarkoitetuissa asioissa hyväksytään kuitenkin myös englanti, jota myös käytetään Kyproksella.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 18/04/2019

Eurooppalainen maksamismääräys - Latvia


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Latviassa eurooppalaisia maksamismääräyksiä antavat tuomioistuimet, joilla on yleinen toimivalta.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 20 artiklan täytäntöönpano on Latviassa edelleen kesken. Uudelleentarkastelua ja 20 artiklan täytäntöönpanon osalta toimivaltaisia tuomioistuimia koskevat tiedot toimitetaan heti kun ne ovat saatavilla.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Latviassa hakemus voidaan toimittaa toimivaltaiselle tuomioistuimelle kirjallisesti (paperilla) joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun edustajan välityksellä. Se voidaan lähettää myös postitse.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Latviassa eurooppalainen maksamismääräys voidaan asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla antaa ainoastaan latvian kielellä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 11/09/2018

Eurooppalainen maksamismääräys - Liettua


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Lain 20 §:n mukaan eurooppalaisia maksamismääräyksiä koskevat hakemukset on tehtävä Liettuan tasavallan siviiliprosessilain (virallinen lehti N:o 36-1340, 2002) toimivaltasäännösten mukaisesti joko alioikeuteen, kun vaatimuksen määrä on enintään 100 000 litiä, tai lääninoikeuteen, kun vaatimuksen määrä on yli 100 000 litiä. Asianomaisella tuomioistuimella on hakemuksen tutkimisen jälkeen toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Lain 23 §:n mukaan eurooppalaisen maksumääräyksen perusteiden uudelleen tutkimisesta vastaa maksumääräyksen antanut tuomioistuin asetuksen (EY) N:o 1896/2006 20 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Kun eurooppalaisen maksumääräyksen uudelleen tutkimista koskeva hakemus on hyväksytty, tuomioistuin lähettää kantajalle jäljennökset hakemuksesta ja sen liitteistä ja pyytää tätä toimittamaan hakemukseen kirjallisen vastauksen 14 päivän kuluessa hakemuksen lähettämisestä. Tuomioistuin käsittelee eurooppalaisen maksumääräyksen uudelleen tutkimista koskevan hakemuksen kirjallisessa menettelyssä 14 päivän kuluessa hakemukseen annettavalle kantajan kirjalliselle vastaukselle asetetun määräajan umpeutumisesta. Tuomioistuin tekee jonkin asetuksen (EY) N:o 1896/2006 20 artiklan 3 kohdassa mainituista päätöksistä.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamismenettelyyn liittyvät asiakirjat toimitetaan joko suoraan tuomioistuimeen tai postitse.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen (EY) N:o 1896/2006 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu hyväksyttävä kieli on liettua.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 26/04/2019

Eurooppalainen maksamismääräys - Luxemburg


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisen maksamismääräyksen voi antaa:

1. piirituomioistuimen (tribunal d'arrondissement) puheenjohtaja tai hänen sijaisenaan toimiva tuomari silloin, kun vaade on yli 10 000 euroa,

2. rauhantuomari silloin, kun vaade on enintään 10 000 euroa,

3. työtuomioistuimen puheenjohtaja tai hänen sijaisenaan toimiva tuomari riippumatta vaateen määrästä silloin, kun kiista koskee

  • työnantajien ja työntekijöiden välisiä työsopimuksia, oppisopimuksia tai lisäeläkejärjestelmiä, sopimussuhteen päättymisen jälkeen esiintyvät kiistat mukaan luettuina,
  • lisäeläkejärjestelmistä 8 päivänä kesäkuuta 1999 annetun lain V luvussa tarkoitettuun maksukyvyttömyysvakuutukseen perustuvia etuuksia, joita suoritetaan saman lain 21 artiklassa tarkoitetun organismin tai 24 artiklan 1 momentissa tarkoitetun henkivakuutusyhtiön sekä palkansaajien, entisten palkansaajien tai heidän oikeudenomistajiensa välillä.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Seuraavat tuomioistuimet ovat toimivaltaisia maksamismääräyksen vastustamisen ja uudelleentutkimista koskevien pyyntöjen osalta:

1. piirituomioistuin silloin, kun eurooppalaisen maksamismääräyksen on antanut piirituomioistuimen puheenjohtaja tai hänen sijaisenaan toimiva tuomari,

2. johtava rauhantuomari tai hänen sijaisenaan toimiva tuomari silloin, kun eurooppalaisen maksamismääräyksen on antanut rauhantuomari,

3. työtuomioistuin silloin, kun eurooppalaisen maksamismääräyksen on antanut työtuomioistuimen puheenjohtaja tai hänen sijaisenaan toimiva tuomari.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Luxemburg hyväksyy asiakirjojen toimittamisen postitse.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Luxemburg hyväksyy ranskan ja saksan kielen.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 18/12/2018

Eurooppalainen maksamismääräys - Unkari


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Unkarissa maksamismääräyksiä antavat notaarit (siviilioikeuden notaarit). Kaikki notaarit ovat toimivaltaisia koko Unkarin alueella.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Unkarissa toimivaltainen on se tuomioistuin, joka on antanut eurooppalaisen maksamismääräyksen kyseisessä asiassa.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Unkarissa, missä maksamismääräysmenettely kuuluu siviilioikeuden notaarien toimivaltaan, tiedot voidaan toimittaa suoraan notaarille postitse tai henkilökohtaisesti.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Unkari edellyttää aina täytäntöönpanokelpoiseksi ilmoitetun eurooppalaisen maksamismääräyksen unkarinkielistä käännöstä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 27/03/2017

Eurooppalainen maksamismääräys - Malta


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Civil Court First Hall – 15,000 eurosta ylöspäin

Court of Magistrates (Malta) – 5,000 eurosta 15,000 euroon

Small Claims Tribunal – 5,000 euroon asti

Court of Magistrates (Gozo) -tuomioistuimella, joka voi toimia sekä ylemmän oikeusasteen (vaateet 15,000 eurosta ylöspäin) että alemman oikeusasteen (vaateet 5,000 eurosta 15,000 euroon) tuomioistuimena, on toimivalta käsitellä kaikki vaateet, jotka koskevat Gozon tai Cominon saarilla asuvia tai vakinaisesti oleskelevia henkilöitä.

Osoite kirjeenvaihtoa varten:

The Registrar

(toimivaltaisen tuomioistuimen nimi)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

ΜΑLTA

Osoite Gozon tuomioistuimille tarkoitettua kirjeenvaihtoa varten:

The Registrar

(toimivaltaisen tuomioistuimen nimi)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

ΜΑLTA

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Civil Court First Hall

Court of Magistrates (Malta)

The Small Claims Tribunal

Court of Magistrates (Gozo), ylempi oikeusaste ja alempi oikeusaste

Osoite kirjeenvaihtoa varten:

The Registrar

(toimivaltaisen tuomioistuimen nimi)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

ΜΑLTA

Osoite Gozon tuomioistuimille tarkoitettua kirjeenvaihtoa varten:

The Registrar

(toimivaltaisen tuomioistuimen nimi)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

ΜΑLTA

Asetuksen (EY) N:o 1896/2006 20 artiklassa säädetty uudelleen tutkimista koskeva menettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Hakemuksen ja muiden asetuksessa (EY) N:o 1896/2006 mainittujen lomakkeiden jättäminen toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamoon tai hakemuksen ja muiden lomakkeiden lähettäminen postitse toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamoon.

Vastaajan on tehtävä uudelleen tutkimista koskeva pyyntö itse maltan kielellä toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamoon.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Malta ja englanti.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 22/09/2016

Eurooppalainen maksamismääräys - Alankomaat


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan täytäntöönpanolain 2 §:

Asetuksen 7 artiklassa tarkoitettu eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus tehdään tuomioistuimelle. Jos asetuksen 7 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu määrä ei ole suurempi kuin siviiliprosessilain 93 §:n a kohdan mukainen määrä tai jos kyse on kyseisen pykälän c  kohdan mukaisesta tapauksesta, hakemuksen käsittelee ja siitä tekee päätöksen alemman oikeusasteen tuomioistuimen tuomari (kantonrechter).

Hakemus on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

p/a Rechtbank 's-Gravenhage

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan täytäntöönpanolain 9 §:

1. Asetuksen mukaisessa merkityksessä täytäntöönpanokelpoiseksi julistetun eurooppalaisen maksamismääräyksen tapauksessa vastaaja voi pyytää määräyksen uudelleen tutkimista täytäntöönpanokelpoisen eurooppalaisen maksamismääräyksen antaneessa tuomioistuimessa asetuksen 20 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainituista syistä.

2. Pyyntö on lähetettävä

a. kun on kysymys asetuksen 20 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta, neljän viikon kuluessa siitä, kun vastaaja on saanut tiedon täytäntöönpanokelpoisesta maksamismääräyksestä,

b. kun on kysymys asetuksen 20 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta, neljän viikon kuluessa siitä, kun kyseisessä kohdassa tarkoitetut perusteet ovat lakanneet olemasta voimassa,

c. kun on kysymys asetuksen 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tapauksesta, neljän viikon kuluessa siitä, kun vastaaja on saanut tiedon kyseisen kohdan mukaisesta syystä uudelleen tutkimiseen.

3. Uudelleen tutkimista koskevan pyynnön esittämiseen ei tarvita lakimiestä.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Alankomaiden siviiliprosessilain (siviiliprosessilain 33 §) mukaan eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus voidaan toimittaa sähköisesti, jos se on sallittua tuomioistuimen menettelysäännöissä. Tällä hetkellä yksikään tuomioistuin ei tarjoa tätä mahdollisuutta. Hakemuksen toimittaminen on mahdollista ainoastaan seuraavilla tavoilla:

- postitse

- toimittamalla se tuomioistuimen kansliaan.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan täytäntöönpanolain 8 §:n 2 momentti:

2. Toisen jäsenvaltion tuomioistuimen täytäntöönpanokelpoiseksi julistama eurooppalainen maksamismääräys on annettava hollannin kielellä tai käännettävä hollannin kielelle asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 25/04/2016

Eurooppalainen maksamismääräys - Itävalta


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys on ainoastaan Wienissä toimivalla kauppaoikeudellisia asioita käsittelevällä alioikeudella (Bezirksgericht für Handelssachen) (Itävallan siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung – ZPO) 252 §:n 2 momentti).

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 20 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla esitetyt uudelleentutkimispyynnöt käsitellään prosessioikeudellisesti kuten hakemukset oikeuksien ennalleen palauttamiseksi. Päätökseen, joka on tehty 2 kohdan nojalla esitetystä pyynnöstä, voi kuitenkin hakea muutosta (ZPO:n 252 §:n 5 momentti).

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä tietoja voidaan välittää – paitsi paperilla – myös verkkopohjaisen sähköisen oikeudenkäyttöjärjestelmän (WebERV) välityksellä. WebERV on periaatteessa kaikkien luonnollisten ja oikeushenkilöiden käytettävissä. Teknisesti sen käyttö edellyttää erityistä ohjelmistoa ja lähettävän viranomaisen toimimista välittäjänä. Ajantasainen luettelo lähettävistä viranomaisista on osoitteessa http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Tietoja ei voi välittää faksin tai sähköpostin välityksellä.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kieli on saksa.

Saksan kielen lisäksi Itävallan kansalaiset ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolen kansalaiset voivat käyttää Oberpullendorfin ja Oberwartin piirioikeuksissa (Bezirksgericht) unkarin kieltä, Ferlachin, Eisenkappelin ja Bleiburgin piirioikeukisssa sloveenin kieltä ja Eisenstadtin, Güssingin, Mattersburgin, Neusiedl am Seen, Oberpullendorfin ja Oberwartin piirioikeuksissa kroaatin kieltä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 13/11/2017

Eurooppalainen maksamismääräys - Puola


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat alioikeudet (sądy rejonowe) ja aluetuomioistuimet (sądy okręgowe), joilla on alueellinen ja asiallinen toimivalta 17 päivänä marraskuuta 1964 annetun siviiliprosessilain mukaisesti (ks. Puolan virallinen lehti 101/2014, sellaisena kuin se on muutettuna). Asiallista toimivaltaa koskevat siviiliprosessilain 16 ja 17 § ja 461 §:n 11 momentti yhdessä 50516 §:n 1 momentin kanssa. Alueellista toimivaltaa koskevat siviiliprosessilain 27–46 § ja 461 §:n 1 momentti yhdessä 50516 §:n 1 momentin kanssa.

Asetuksen 22 artikla (Täytäntöönpanon epääminen) - Asetuksessa tarkoitettu eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanon epäämistä koskeva hakemus toimitetaan siviiliprosessilain 1153 (23) §:n 1 momentin nojalla velallisen asuin- tai toimipaikan aluetuomioistuimelle. Jos tällaista tuomioistuinta ole, hakemus toimitetaan sille aluetuomioistuimelle, jonka tuomiopiirissä täytäntöönpano on määrä toteuttaa tai jossa se olisi toteutettava. Saman pykälän 3 momentin mukaan vastaaja voi esittää oman näkemyksensä asiasta tuomioistuimen asettamassa määräajassa.

Asetuksen 23 artikla (Täytäntöönpanon keskeyttäminen tai rajoittaminen) - Toimivaltainen alioikeus voi velallisen hakemuksesta keskeyttää eurooppalaisen maksamismääräykseen perustuvan täytäntöönpanomenettelyn siviiliprosessilain 1153 (20) §:n nojalla. Tuomioistuin voi niin ikään velallisen hakemuksesta rajoittaa täytäntöönpanon koskemaan ainoastaan turvaamistoimia tai asettaa täytäntöönpanon edellytykseksi määrittämänsä vakuuden asettamisen.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 20 artiklan 1 kohdan nojalla voidaan velkojan suojaamiseksi palauttaa määräaika, johon mennessä eurooppalaista maksamismääräystä on vastustettava. Tätä varten sovelletaan siviiliprosessilain ensimmäisen osan VI luvun 5 jakson (Määräajan laiminlyönti ja palauttaminen, 167–172 §) säännöksiä. Näiden säännösten mukaan määräajan palauttamista koskeva hakemus toimitetaan sille tuomioistuimelle, jossa toimi oli määrä toteuttaa, viikon kuluessa siitä kun syy, jonka vuoksi määräajan laiminlyönti on tapahtunut, on lakannut. Hakemus on perusteltava. Samalla kun osapuoli esittää määräajan palauttamista koskevan hakemuksen, hänen on toteutettava prosessitoimi eli tässä tapauksessa tehtävä hakemus eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen tutkimisesta. Kun määräajan päättymisestä on kulunut vuosi, määräaika voidaan palauttaa vain poikkeustapauksessa. Määräajan palauttamista koskeva hakemus ei yleensä aiheuta menettelyjen eikä tuomion täytäntöönpanon keskeyttämistä.

Asetuksen 20 artiklan 2 kohdan osalta sovelletaan siviiliprosessilain 50520 §:ssä määriteltyjä periaatteita. Hakemuksen on täytettävä oikeudenkäyntiasiakirjalle asetetut vaatimukset, ja siinä on selvitettävä olosuhteet, joiden perusteella eurooppalaisen maksamismääräyksen peruuttamista haetaan. Toimivaltainen tuomioistuin on se tuomioistuin, joka antoi eurooppalaisen maksamismääräyksen. Ennen kuin tuomioistuin peruuttaa eurooppalaisen maksamismääräyksen, sen on kuultava hakijaa tai saatava tältä kirjallinen lausunto.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamista koskeva hakemus ja muut tähän menettelyyn liittyvät oikeudenkäyntiasiakirjat on esitettävä kirjallisesti. Asiakirjat voidaan toimittaa toimivaltaiseen tuomioistuimeen joko henkilökohtaisesti tai postin välityksellä.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kieli on puola.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 02/04/2019

Eurooppalainen maksamismääräys - Portugali


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamiseen toimivaltainen tuomioistuin on Porton alueellisen tuomioistuimen siviiliasioiden jaosto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 20 artiklassa tarkoitetussa uudelleen tutkimista koskevassa menettelyssä toimivaltainen tuomioistuin on Porton alueellisen tuomioistuimen siviiliasioiden jaosto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä varten hyväksytään seuraavat viestintätavat:

i) toimittaminen tuomioistuimen kirjaamoon siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 144 §:n 7 momentin a kohdan mukaisesti;

ii) toimittaminen postitse kirjattuna kirjeenä siviiliprosessilain 144 §:n 7 momentin b kohdan mukaisesti;

iii) toimittaminen faksilla siviiliprosessilain 144 §:n 7 momentin c kohdan mukaisesti.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Hyväksytty kieli on portugali.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 15/06/2018

Eurooppalainen maksamismääräys - Romania


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Maksamismääräyksen voi antaa tuomioistuin, joka on toimivaltainen tutkimaan kyseisen tapauksen asiasisällön ensimmäisenä oikeusasteena. Se voi olla

- alueellinen tuomioistuin (judecătorie), joka päättää ensimmäisenä oikeusasteena rahalliselta arvoltaan enintään 200 000 leun hakemuksista, tai

- alioikeus (tribunal), joka päättää ensimmäisenä oikeusasteena kaikista hakemuksista, jotka eivät lain mukaan kuulu muiden tuomioistuinten toimivaltaan eli myös hakemuksista, joiden rahallinen arvo on yli 200 000 leuta (uuden siviiliprosessilain 94 §:n 1 momentin j kohta ja 95 §:n 1 momentti; uuden siviiliprosessilain 1 015 §:n mukaan velkoja voi esittää maksamismääräystä koskevan hakemuksen tuomioistuimeen, jolla on toimivalta päättää pääasiasta ensimmäisenä oikeusasteena).

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

- Yleislainsäädännön mukainen menettely:

- Lopulliseen tuomioon voidaan hakea muutosta kumoamiskanteella (contestaţia în anulare, joka on poikkeuksellinen muutoksenhakumenettely) silloin kun muutoksenhakijaa ei ole kutsuttu lainmukaisesti oikeudenkäyntiin eikä hän ole ollut paikalla oikeudenkäynnissä. Kumoamiskanne voidaan esittää 15 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta, ja se on esitettävä viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun päätöksestä on tullut lopullinen. Kanteen perustelut on esitettävä edellä mainitun 15 päivän jakson aikana tai se katsotaan mitättömäksi (uuden siviiliprosessilain 503 §:n 1 momentti ja 506 §).

- Pääasiaa koskevaa tai siihen muutoin liittyvän päätöksen uudelleentarkastelua (revizuire, joka on poikkeuksellinen muutoksenhakumenettely) voidaan hakea, jos osapuoli on estynyt olemasta läsnä oikeudenkäynnissä hänestä itsestään riippumattomista syistä. Tästä syystä voidaan tarkastella uudelleen myös päätöksiä, joihin ei liity pääasiaa. Uudelleentarkastelua on haettava 15 päivän kuluessa estymisen päättymisestä (uuden siviiliprosessilain 509 §:n 1 momentin 9 kohta ja 511 §:n 2 momentti).

- Jos osapuoli ei noudata menettelyyn liittyvää määräaikaa, tätä määräaikaa lykätään ainoastaan, jos pystytään todistamaan, että viivästyminen johtuu merkityksellisestä ja perustellusta syystä. Kyseisen osapuolen on tätä varten täytettävä oikeudenkäyntiasiakirja 15 päivän kuluessa viivästymisen päättymisestä ja pyydettävä määräajan lykkäämistä. Jos kyseessä on muutoksenhaku, määräajan pituus on sama kuin muutoksenhaun määräajalla. Määräajan lykkäämisestä päättää se tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista oikeuksien käyttämättä jättämistä määräajassa koskevat asiat (uuden siviiliprosessilain 186 §).

-Maksamismääräyksiä koskeva erityismenettely:

- Uuteen siviiliprosessilakiin (1 013–1 024 §) sisältyy erityismenettely maksamismääräyksiä varten.

- Velallinen voi tehdä maksamismääräyksen peruuttamista koskevan hakemuksen 10 päivän kuluessa toimittamisesta tai tiedoksiantamisesta (uuden siviiliprosessilain 1 023 §:n 1 momentti).

- Velkoja voi tehdä uuden siviiliprosessilain 1 020 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun päätöksen peruuttamista koskevan hakemuksen [1] ja uuden siviiliprosessilain 1 021 §:n 2 momentissa tarkoitetun maksamismääräyksen peruuttamista koskevan hakemuksen [2] 10 päivän kuluessa.

- Peruuttamista koskevan hakemuksen ratkaisee se tuomioistuin, joka on tehnyt maksamismääräystä koskevan päätöksen, kahden tuomarin kokoonpanossa (uuden siviiliprosessilain 1 023 §:n 4 momentti).

- Jos toimivaltainen tuomioistuin hyväksyy peruuttamista koskevan hakemuksen kokonaan tai osittain, se peruuttaa maksamismääräyksen ja antaa asiassa lopullisen tuomion. Jos toimivaltainen tuomioistuin hyväksyy peruuttamista koskevan hakemuksen, se antaa asiassa lopullisen tuomion asettamalla maksamismääräyksen. Peruutushakemuksen hylkäämistä koskeva päätös on lopullinen (uuden siviiliprosessilain 1 023 §:n 6 momentin ensimmäinen virke sekä 7 ja 8 momentti).

- Asianomainen osapuoli voi tehdä maksamismääräyksen pakkotäytäntöönpanoa koskevan muutoksenhaun yleislainsäädännön mukaisesti. Muutoksenhaussa voidaan vedota ainoastaan sääntöjenvastaisuuksiin täytäntöönpanomenettelyssä tai velvoitteen raukeamista koskeviin syihin, jotka ovat tulleet esiin sen jälkeen kun maksamismääräyksestä on tullut lopullinen (uuden siviiliprosessilain 1 024 §:n 2 momentti).


[1] Uuden siviiliprosessilain 1 020 §:ssa todetaan seuraavaa:

”1 020 § Vaateiden riitauttaminen

1. Jos velallinen riitauttaa vaateen, tuomioistuin tarkastaa asiakirja-aineiston sekä osapuolten selvitysten ja täsmennysten perusteella, onko riitauttaminen perusteltua. Jos velallisen puolustus on perusteltu, tuomioistuin hylkää velkojan hakemuksen ja antaa asiasta päätöksen.

2. Jos velallisen asiaväitteet edellyttävät muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen todisteiden käsittelyä ja nämä todisteet hyväksyttäisiin lain mukaan yleislainsäädännön mukaisessa menettelyssä, tuomioistuin hylkää velkojan maksamismääräystä koskevan hakemuksen ja antaa tästä päätöksen.

3. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa velkoja voi esittää hakemuksen asian vireillepanosta yleislainsäädännön mukaisesti.

[2] Uuden siviiliprosessilain 1 021 §:n 2 momentissa todetaan seuraavaa: ”Jos tuomioistuin toteaa asian todisteita tarkasteltuaan, että ainoastaan osa velkojan vaateista on oikeutettuja, se asettaa maksamismääräyksen ja sitä koskevan määräajan vain kyseisestä osasta. Tällöin velkoja voi laatia hakemuksen asian vireillepanosta yleislainsäädännön mukaisesti, jotta velalliselle asetetaan velvollisuus maksaa loppuosa velasta.”

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

- Yleislainsäädännön mukainen menettely:

- Haasteet ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat annetaan tiedoksi uuden siviiliprosessilain 153–173 §:ssä vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Seuraavassa esitetään esimerkkejä tiedoksiantamisesta:

- Haasteiden ja muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamisesta vastaa viran puolesta tuomioistuimen menettelystä vastaava virkamies tai muu työntekijä tai sellaisen muun tuomioistuimen virkamies tai työntekijä, jonka tuomiopiirissä tiedoksiannon saaja oleskelee (uuden siviiliprosessilain 154 §:n 1 momentti).

- Jos tiedoksiantaminen edellä esitetyllä tavalla ei ole mahdollista, se tapahtuu postitse kirjatulla kirjeellä, jonka sisältö ilmoitetaan ja jonka vastaanottaminen vahvistetaan. Kirje on toimitettava suljetussa kuoressa ja siihen liitetään vastaanottotodistus ja laissa määrätty ilmoitus (uuden siviiliprosessilain 154 §:n 4 momentti).

- Oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan osapuolen pyynnöstä ja kyseisen osapuolen kustannuksella toimittaa suoraan haastemiesten välityksellä, jolloin on täytettävä laissa säädetyt menettelymuodollisuudet, tai kuriiripalvelun välityksellä (uuden siviiliprosessilain 154 §:n 5 momentti).

- Tuomioistuimen kirjaamo voi toimittaa haasteet ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat myös faksilla, sähköpostilla tai muulla keinolla, jolla asiakirjan tekstin lähettäminen on mahdollista ja jolla lähettämisestä voi saada todisteen, mikäli osapuoli on toimittanut tuomioistuimelle yhteystiedot tätä varten. Tuomioistuin toimittaa vahvistamista varten lomakkeen, joka sisältää tuomioistuimen nimen, tiedoksiantopäivän, tiedoksiantamisesta vastuussa olevan kirjaajan nimen ja maininnan lähetetyistä asiakirjoista. Vastaanottaja täydentää lomakkeeseen vastaanottopäivän sekä kirjeenvaihdosta vastaavan henkilön nimen ja nimikirjoituksen. Tämän jälkeen lomake lähetetään tuomioistuimeen faksilla, sähköpostilla tai muilla keinoin (uuden siviiliprosessilain 154 §:n 6 momentti).

-Maksamismääräyksiä koskeva erityismenettely:

Maksamismääräys annetaan tiedoksi paikalla oleville osapuolille tai toimitetaan kullekin osapuolelle lain mukaisesti (uuden siviiliprosessilain 1 021 §:n 5 momentti).

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Lomakkeet on täytettävä romanian kielellä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 30/08/2016

Eurooppalainen maksamismääräys - Slovenia


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta on paikallisilla (okrajno sodišče) ja alueellisilla tuomioistuimilla (okrožno sodišče).

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Uudelleentutkimista koskevassa menettelyssä ja 20 artiklaa sovellettaessa toimivalta on paikallisilla (okrajno sodišče) ja alueellisilla tuomioistuimilla (okrožno sodišče).

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Tuomioistuinten kanssa viestitään postitse, sähköisin välinein tai viestintäteknologiaa käyttäen, kun on kyse hakemuksen jättämisestä suoraan tai sen toimittaa henkilö, joka toimittaa hakemuksia työkseen (poslovni ponudnik) (siviiliprosessilain (Zakon o pravdnem postopku, ZZP) 105 §:n b momentti, Slovenian tasavallan virallinen lehti 73/07 – virallinen konsolidoitu toisinto, 45/08 – sovittelulaki (ZArbit), 45/08, 111/08 – perustuslakituomioistuimen päätökset 57/09, 12/10, 50/10, 107/10, 75/12, 40/13, 92/13, 10/14, 48/15 ja 73, 13.8.2007, s. 10425).

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Viralliset kielet ovat sloveeni sekä vähemmistökielet italia ja unkari niillä alueilla, joilla kyseiset kielet ovat virallisessa tuomioistuinkäytössä (siviiliprosessilain 6 ja 104 §).

Kaksikielisistä alueista säädetään laissa kunnista ja niiden rajoista (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ZUODNO, Slovenian tasavallan virallinen lehti nro 108/06 – virallinen konsolidoitu toisinto ja nro 9/11). ZUODNOn 5 § kuuluu seuraavasti: ”Kaksikielisiä alueita ovat tämän lain nojalla kunnat, jotka määritellään sellaisiksi niiden perussäännössä: Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola ja Piran.”


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 27/03/2017

Eurooppalainen maksamismääräys - Slovakia


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

”piirituomioistuimet”

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 29 artiklan 1 kohdan b alakohtaan viitaten ilmoitetaan, että siviiliprosessilain (Civilný sporový poriadok) 398 §:n nojalla voidaan hakea ylimääräisenä muutoksenhakuna menettelyn uusimista (žaloba o obnovu konania) siltä toimivaltaiselta piirituomioistuimelta (okresný súd), joka teki ensimmäisen oikeusasteen ratkaisun.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Siviiliprosessilain 125 §:n nojalla hakemus voidaan tehdä kirjallisesti tai sähköisessä muodossa. Ilman sähköistä valtuutusta tehty hakemus on toimitettava uudelleen 10 päivän kuluessa myös kirjallisena tai käyttämällä sähköistä valtuutusta. Muussa tapauksessa hakemusta ei käsitellä. Tuomioistuin ei erikseen pyydä hakemuksen uudelleentoimittamista.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohtaan viitaten ilmoitetaan, että eurooppalaisen maksamismääräyksen osalta hyväksytty kieli on slovakki.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 08/11/2018

Eurooppalainen maksamismääräys - Suomi


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Helsingin käräjäoikeudella on toimivalta antaa eurooppalaisen maksamismääräys.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen maksamismääräyksen uudelleen tutkimista koskevaa 20 artiklaa sovelletaan Suomessa sellaisenaan. Toimivaltainen tuomioistuin 20 artiklaa sovellettaessa on Helsingin käräjäoikeus.

Asetuksen 20 artiklan säännösten lisäksi oikeudenkäymiskaaren 31 luvun ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja koskevat säännökset soveltuvat myös eurooppalaiseen maksamismääräykseen. Näitä ovat oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:n mukainen tuomiovirhekantelu sekä saman luvun 7 §:n mukainen tuomion purku. Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:ssä on vielä erillinen säännös menetetyn määräajan palauttamisesta.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään muun muassa oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittamisesta suomalaiseen tuomioistuimeen. Sanotun lain mukaisesti maksamismääräysmenettelyä varten hyväksytyt viestintävälineet ovat posti, telekopio tai sähköposti.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Eurooppalaisesta maksamismääräyksestä voi toimittaa käännöksen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 20/07/2018

Eurooppalainen maksamismääräys - Ruotsi


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Ruotsissa jätetyt eurooppalaista maksamismääräystä koskevat hakemukset tutkii kruununvoudin virasto (Kronofogdemyndigheten) (eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annetun lain 2 §).

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Uudelleentutkimista koskevat hakemukset käsittelee hovioikeus (hovrätt) (eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annetun lain 13 §). Jos hovioikeus päättää, että asia voidaan tutkia uudelleen, se päättää samalla, että uusi käsittely toteutetaan kruununvoudin virastossa.

Lisätietoja näistä kysymyksistä antaa Ruotsin kruununvoudin virasto (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.kronofogden.se)

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevat hakemukset on periaatteessa jätettävä paperimuodossa. Ruotsin kruununvoudin virasto voi päättää, että hakemukset on jätettävä automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa (eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annetun asetuksen 4 §).

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Jos haetaan toisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoiseksi julistetun maksamismääräyksen täytäntöönpanoa Ruotsissa, maksamismääräys on käännettävä ruotsiksi tai englanniksi (eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annetun asetuksen 10 §).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 16/02/2016