Eiropas maksājuma rīkojums

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 1896/2006


Vispārīga informācija

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Saite atveras jaunā logāRegula 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, ļauj kreditoriem piedzīt savus neapstrīdētos prasījumus civillietās un komerclietās atbilstoši vienotai procedūrai, kas darbojas, izmantojot standarta veidlapas.

Regula ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Lai izmantotu šo procedūru, nav jāierodas tiesā. Prasītājam tikai jāiesniedz pieteikums, un tad procedūra ritēs savu gaitu. Prasītājam vairs nav nepieciešams veikt nekādas formalitātes vai iejaukties.

Regula paredz septiņas standarta veidlapas.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir atrodama informācija par regulas piemērošanu un ērti lietojams rīks veidlapu aizpildīšanai.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Papildu saite

Saite atveras jaunā logāARHIVĒTA Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta vietne (slēgta kopš 2017. gada 30. septembra)


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 07/10/2020

Eiropas maksājuma rīkojums - Beļģija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Saskaņā ar Beļģijas Tiesu kodeksu (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) tiesas, kuru jurisdikcijā ir Eiropas maksājuma rīkojuma izdošana, atkarībā no lietas izskatīšanas vietas un izskatāmā jautājuma ir miertiesnešu civilā tiesa (juge de paix/vrederechter), pirmās instances tiesa (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), komerctiesa (tribunal de commerce/rechtbank van koophandel) un darba strīdu tiesa (tribunal du travail/arbeidsrechtbank).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Atkarībā no apstākļiem pusei, kura vēlas panākt lēmuma pārskatīšanu, ir vairākas iespējas.

- Pirmkārt, Tiesu kodeksa 1051. pantā noteikts, ka, pamatojoties uz faktiem un juridiskiem aspektiem, spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā (appel/hoger beroep) viena mēneša laikā kopš tā izsniegšanas vai dažos gadījumos – viena mēneša laikā kopš tāda sprieduma paziņošanas, kas taisīts saskaņā ar minētā kodeksa 792. panta otro un trešo daļu. Šo nosacījumu piemēro neatkarīgi no tā, vai tiesā ir ieradušās abas puses.

- Otrkārt, Tiesu kodeksa 1048. pantā noteikts, ka tad, ja spriedums taisīts aizmuguriski, arī iebildumus (opposition/oppositie) var celt viena mēneša laikā kopš sprieduma izsniegšanas vai dažos gadījumos – viena mēneša laikā kopš tāda sprieduma paziņošanas, kas taisīts saskaņā ar minētā kodeksa 792. panta otro un trešo daļu.

- Ja attiecībā uz civiltiesas spriedumu (vai krimināltiesas nolēmumu par tajā izskatāmas civillietas aspektiem) vairs nav pieejams neviens no minētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, saskaņā ar kodeksa 1133. pantu sešu mēnešu laikā, kopš kļuvis zināms spriedums, nolūkā panākt sprieduma atsaukšanu puse konkrētos apstākļos var iesniegt pieteikumu par pārskatīšanu ārkārtas gadījumos (requête civile/herroeping van het gewijsde).

Termiņi, kas noteikti pārsūdzībai apelācijas kārtībā, iebildumu celšanai vai pieteikuma iesniegšanai par pārskatīšanu ārkārtas gadījumos, neskar:

- termiņus, kas paredzēti pārvalstisko un starptautisko tiesību obligātajos noteikumos;

- Tiesu kodeksa 50. panta noteikumus, kas paredz termiņu, pēc kura saskaņā ar dažiem likumā paredzētajiem nosacījumiem šo tiesību termiņu vairs nevar pagarināt;

- iespēju piemērot tiesību vispārīgo principu, ko atkārtoti apstiprinājusi Beļģijas Kasācijas tiesa un saskaņā ar kuru kādas darbības veikšanai paredzēto laiku pagarina par labu tai pusei, kura to nevarēja veikt nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Ir divi saziņas līdzekļi, kurus var izmantot un kas ir pieejami Beļģijas tiesām šīs regulas mērķiem: I pielikumā minēto A veidlapu kompetentās tiesas kancelejā var iesniegt tieši, pievienojot pamatojošos dokumentus, vai arī šo veidlapu kopā ar pamatojošiem dokumentiem var nosūtīt tiesai kā ierakstītu sūtījumu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Regulas 21. panta 2. punkta b) apakšpunkta nolūkā Beļģijā ir pieņemama(-as) tikai izpildes vietas oficiālā(-ās) valoda(-as), kā noteikts Beļģijas valsts tiesību aktos.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 28/07/2017

Eiropas maksājuma rīkojums - Bulgārija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Pieteikumi Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanai jāiesniedz apgabaltiesā, kurai ir jurisdikcija debitora pastāvīgajā vai reģistrētajā adresē vai rīkojuma izpildes vietā. (Civilprocesa kodeksa 625. panta 1. punkts)

Ja lietā ir iespējams strīds, atbildētājs var apstrīdēt teritoriālo jurisdikciju, taču tas jāizdara līdz iebildumu celšanai pret ierosināto prasību. (Civilprocesa kodeksa 625. panta 2. punkts)

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Šo procedūru reglamentē Civilprocesa kodeksa 626.a pants:

626.a pants. 1. Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1896/2006 20. pantā paredzētos noteikumus un kārtību, atbildētājs var lūgt Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu attiecīgajā apelācijas tiesā.

2. Pārskatīšanas pieteikumu iesniedz 30 dienu laikā no dienas, kad atbildētājs faktiski iepazinies ar rīkojuma saturu vai kad to vairs neskar regulas 20. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie apstākļi.

3. Pieteikuma kopiju tiesa nosūta otrai pusei, kas vienas nedēļas laikā pēc tās saņemšanas var sniegt atbildi.

4. Pieteikumu izskata slēgtā sēdē. Ja tiesa to uzskata par vajadzīgu, tā var izskatīt pieteikumu atklātā sēdē.

5. Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Ar Eiropas maksājuma rīkojumu saistītos paziņojumus piegādā ar tiesas darbinieka starpniecību, pa pastu vai ar kurjeru kā ierakstītu vēstuli, kuras saņemšana jāapstiprina. Ja paziņojuma piegādes vietā nav tiesu iestāžu, piegādi var veikt pašvaldība vai mērija. (Civilprocesa kodeksa 42. panta 1. punkts)

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Bulgārijas Republika pieņem Eiropas maksājuma rīkojumus, kam pievienots to tulkojums bulgāru valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 10/09/2020

Eiropas maksājuma rīkojums - Čehija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Čehijas Republikā to, kurām tiesām ir jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, nosaka, piemērojot vispārīgās tiesību normas par jurisdikciju civillietās, kas ietvertas Likumā Nr. 99/1963 (Civilprocesa kodekss).

Jurisdikcija pēc būtības (ratione materiae) ir reglamentēta Civilprocesa kodeksa 9.–12. pantā, bet teritoriālā jurisdikcija — 84.–89.a pantā.

Ņemot vērā paredzamos lietu veidus, jurisdikcija pēc būtības parasti būs apgabaltiesām, savukārt teritoriālās jurisdikcijas noteikšanas kritērijs lielākoties būs atbildētāja dzīvesvieta / juridiskā adrese.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Jurisdikcija pārskatīšanas procedūrā ir tai tiesai, kas pieņēma nolēmumu pirmajā instancē.

Kompetentajai tiesai ir tieši jāpiemēro Regulas 20. pants. Lēmumus, ar ko ir noraidīts pārskatīšanas pieteikums, var pārsūdzēt.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Atbilstīgi Civilprocesa kodeksa 42. pantam ir pieņemami šādi saziņas līdzekļi:

a)             elektroniskā vēstule ar uzlabotu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko parakstu likumu Nr. 227/2000 (grozītā redakcija);

b)             elektroniskā vēstule bez uzlabota elektroniskā paraksta;

c)             fakss.

Ar b) un c) apakšpunktā minētajiem līdzekļiem iesniegtie dokumenti ir jāapstiprina, trīs dienu laikā iesūtot veidlapu oriģināleksemplārus, citādi tiesa iesniegtos dokumentus neņems vērā.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Čehijas Republikā pieņem dokumentus vienīgi čehu valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 25/09/2020

Eiropas maksājuma rīkojums - Vācija


Ievadpiezīmes

Kārtība, kādā Vācijā īsteno Regulu, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, ir noteikta Likumā par pārrobežu prasību izpildes un dokumentu nodošanas uzlabošanu.


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Jurisdikcija visā Vācijā ir Vedingas (Wedding) apgabaltiesai (Amtsgericht), kas atrodas Berlīnē. Tiesas kontaktinformācija ir šāda:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tālr.: +49 (0)30 90156 - 0
Fakss: +49 (0)30 90156 - 203

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Kompetentā tiesa ir Vedingas apgabaltiesa.

Pārskatīšanas procedūras tvērums un darbība jau ir lielā mērā paredzēti Regulas 20. pantā. Likumā ir noteikts, ka pieteikuma iesniedzējam ir jāparāda fakti, kas, viņaprāt, pamato Eiropas maksājuma rīkojuma anulēšanu. Tiesas nolēmums nav pārsūdzams. Ja tā pasludina, ka Eiropas maksājuma rīkojums ir spēkā neesošs, saskaņā ar Regulu īstenotā procedūra tiks izbeigta.

Izņēmums ir darba lietas — atbilstīgi Darba tiesu likuma (Arbeitsgerichtsgesetz) 2. pantam un 46.b panta 2. punktam jurisdikcija ir tai darba tiesai, kurai būtu jurisdikcija pamatlietā (Urteilsverfahren).

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam var iesniegt gan elektroniski, gan papīra formā, ja kompetentā tiesa atļauj šādu pieteikuma veidu. Vedingas apgabaltiesā pieteikumus var iesniegt elektroniski. Lai iesniegtu Vedingas apgabaltiesai elektronisko pieteikumu, ir vajadzīga īpaša lietojumprogramma. Plašāka informācija ir pieejama šeit: https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Tiek pieņemti dokumenti vienīgi vācu valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 22/06/2020

Eiropas maksājuma rīkojums - Igaunija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Igaunijā apriņķa tiesas, kurām ir attiecīga jurisdikcija, ir kompetentas veikt Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 489. pantā noteikto procedūru Eiropas maksājuma rīkojumu var apstrīdēt, iesniedzot iebildumu pret tiesas spriedumu. Iebildums ir jāiesniedz apriņķa tiesā, kura izdevusi maksājuma rīkojumu. Spriedumu saistībā ar iebildumu var pārsūdzēt apgabaltiesā, kurai ir attiecīga jurisdikcija.

Īpašos gadījumos, ja lietas dalībnieks to lūdz un ja ir iegūti jauni pierādījumi, saskaņā ar procedūru, kas noteikta Civilprocesa kodeksa 68. nodaļā, Augstākajā tiesā var iesniegt pieteikumu par spēkā esoša tiesas sprieduma pārskatīšanu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Saziņas līdzekļi, ko atļauts izmantot Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām un kurus apstiprinājušas Igaunijas tiesas, ir personīga piegāde, nosūtīšana pa pastu, pa faksu vai elektroniskās datu pārraides kanāliem atbilstoši noformējuma prasībām un noteikumiem, kas paredzēti Civilprocesa kodeksā. Sīkāka informācija par noteikumiem elektronisko dokumentu iesniegšanai tiesās un par dokumentu noformējuma prasībām ir ietverta tieslietu ministra pieņemtajos noteikumos.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar regulas 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu Igaunijā Eiropas maksājuma rīkojumu pieņem izpildei, ja tas ir sagatavots igauņu vai angļu valodā vai ja tam ir pievienots tulkojums igauņu vai angļu valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 03/09/2020

Eiropas maksājuma rīkojums - Īrija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Tiesa, kurai ir jurisdikcija izdot maksājuma rīkojumu, ir Augstā tiesa (High Court).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Jurisdikcija veikt pārskatīšanas procedūru ir Augstajai tiesai.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Pasts un fakss.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Īru un angļu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 29/03/2021

Eiropas maksājuma rīkojums - Grieķija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Izdot maksājuma rīkojumus ir kompetentas šādas amatpersonas: attiecībā uz prasībām, kas ir apgabaltiesas kompetencē, t. i., prasībām, kuru apmērs nepārsniedz divdesmit tūkstošus (20 000) euro, — apgabaltiesas tiesnesis; attiecībā uz prasībām, kuru apmērs pārsniedz divdesmit tūkstošus (20 000) euro, — tiesnesis, pārstāvot pirmās instances tiesu viena tiesneša sastāvā.

Tomēr apgabaltiesas tiesnesis ir kompetents izsniegt maksājuma rīkojumus arī īpaši saistībā ar jebkādiem strīdiem, kas izriet no nomas līgumiem, ja nolīgtā īres maksa mēnesī nepārsniedz sešus simtus (600) euro. Ja nolīgtā īres maksa mēnesī pārsniedz sešus simtus (600) euro, kompetenta ir pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Pārskatīšanas procedūru ierosina, iesniedzot iebildumu pret maksājuma rīkojumu apgabaltiesas tiesnesim vai tiesnesim, kas pārstāv pirmās instances tiesu viena tiesneša sastāvāun izdevis attiecīgo maksājuma rīkojumu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Aizpildīta Regulas pielikumā pievienotā standarta veidlapa būtu jāiesniedz kompetentās tiesas sekretariātā. Veidlapu var iesniegt arī pa e-pastu, e-codex digitālajā platformā vai ar juridisko dokumentu iesniegšanas digitālās platformas starpniecību, ja šādi līdzekļi ir pieejami.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Dokumentos atļautā valoda ir grieķu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 01/12/2020

Eiropas maksājuma rīkojums - Spānija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Pirmās instances tiesa.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Regulas 20. panta 1. punktā paredzēto pārskatīšanu veic pēc saistību nepildītāja pieprasījuma, anulējot galīgo spriedumu (Civilprocesa kodeksa 501. pants un turpmākie panti, 2000. gada 7. janvāra likums 1/2000). Regulas 20. panta 2. punktā paredzēto pārskatīšanu var veikt, iesniedzot priekšlikumu par tiesas dokumentu anulēšanu (Konstitutīvā likuma par tiesu varu 238. pants un turpmākie panti, 1985. gada 1. jūlija likums 6/1985). Abos gadījumos jurisdikcija ir pirmās instances tiesām.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Pieteikuma veidlapu var iesniegt vai nu tieši, vai nosūtot to pa pastu vai faksu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Spāņu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 25/05/2020

Eiropas maksājuma rīkojums - Francija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Tiesas, kurām ir jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, ir Tiesiskās aizsardzības tiesa (juge des contentieux de la protection) vai Vispārējās tiesas priekšsēdētājs, vai Tirdzniecības tiesas priekšsēdētājs attiecīgās jurisdikcijas kompetences robežās.

Tā kā Padomes 2000. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās nav norādīta teritoriāli kompetentā tiesa, bet gan dalībvalsts tiesas, teritoriāli kompetentais tiesnesis ir tas, kurš ir kompetents atbildētāja vai viena no atbildētājiem dzīvesvietā.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Izņēmuma gadījumos pārskatīšanas procedūras noteikumi, kas paredzēti regulas 20. pantā, ir identiski tiem, kurus piemēro iebildumu procedūrā. Pieprasījumu pārskatīšanai iesniedz tiesā, kura ir izdevusi Eiropas maksājuma rīkojumu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Eiropas maksājuma rīkojuma pieprasījumu var nosūtīt tiesai pa pastu vai pa elektronisko pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu apstiprinātās valodas ir šādas: franču, angļu, vācu, itāliešu, spāņu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 24/02/2021

Eiropas maksājuma rīkojums - Horvātija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Ekskluzīva jurisdikcija lemt par Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanas un pārskatīšanas pieteikumiem, kā arī par pieteikumiem rīkojuma izpildāmības apstiprinājumam ir šai tiesai:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Tālr.: +385 1 4897 222

Fakss: +385 1 4920-871

E-pasts: Saite atveras jaunā logātajnistvo@tszg.pravosudje.hr

Saite atveras jaunā logāured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Tīmeklis: Saite atveras jaunā logāhttp://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Lēmumus par pieteikumiem Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanai pieņem Zagrebas komerctiesa. Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Veidlapas, citi pieteikumi vai paziņojumi jāiesniedz rakstveidā, pa faksu vai e-pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Eiropas maksājuma rīkojumam jāpievieno tā tulkojums horvātu valodā, ko apstiprinājusi pilnvarota persona.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 20/03/2018

Eiropas maksājuma rīkojums - Itālija


Attiecībā uz informāciju, kas dalībvalstīm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1896/2006 29. pantu ir jāpaziņo Eiropas Komisijai līdz 2008. gada 12. jūnijam, lūdzam skatīt pievienoto tabulu, kurā redzama Itālijas noteikumu un Kopienas noteikumu saistība.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar Regulas 2. panta 2. punkta d) apakšpunktu ir ņemti vērā prasījumi saistībā ar ārpuslīgumiskām saistībām.

Attiecībā uz 29. panta b) apakšpunktu šķiet nepieciešams nošķirt gadījumus, kas minēti 20. panta 1. punktā un 20. panta 2. punktā, jo pirmajā punktā ir runa par termiņa beigšanās sekām, ja termiņš ir beidzies ar atbildētāju nesaistītu iemeslu dēļ, savukārt 20. panta 2. punkts tiek piemērots, ja maksājuma rīkojums ir nepārprotami izdots aplami, vai citos ārkārtas gadījumos, piemēram, puses nodoma rezultātā.

Pirmajā gadījumu grupā attiecīgie tiesību akti attiecas uz nokavētām maksājuma rīkojumu pārsūdzībām, kuru nosacījumi ir minēti Itālijas Civilprocesa kodeksa (CPK) 650. pantā un kas jāiesniedz tajā pašā tiesā, kas izdevusi brīdinājuma vēstuli. Šajā gadījumā tiek izmantota standarta pieeja, ko var plaši piemērot, lai gan tiesai ir jālemj par CPK 650. panta pēdējā daļā minētā termiņa piemērošanu, jo tas attiecas uz Regulas 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Savukārt otrajā gadījumu grupā šobrīd izmantotais risinājums ir parastā piemērošana vai — atkarībā no apstākļiem — piemērošana kompetentajai pirmās instances tiesai, lai arī tiesai ir jālemj par to, vai piemērojamie noteikumi it atvasināti no Itālijas tiesību aktiem vai tos var izsecināt no regulas.

Attiecībā uz saziņas veidiem, kas minēti regulas 29. panta 1. punkta b) apakšpunktā kopā ar 7. panta 5. punktu, šeit ir nolemts piemērot tikai saziņu uz papīra, jo attiecībā uz citiem saziņas veidiem (elektroniski) ir jāievēro īpaši Itālijā spēkā esoši noteikumi un saskaņā ar regulu saziņas veidiem ir jābūt tādiem, kas ir “pieejami” attiecīgajām tiesām.


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu ir šādām tiesām:

Miertiesa [Giudice di Pace] prasījumiem līdz:

1)        EUR 5 000,00 vispārīgiem prasījumiem;

2)        EUR 20 000,00 prasījumiem saistībā ar kompensāciju par zaudējumiem, ko radījuši transportlīdzekļi un laivas, ievērojot 2. panta 2. punkta d) apakšpunkta i) iedaļu Regulā (EK) Nr. 1896/2006.

Miertiesām ir jurisdikcija attiecībā uz jebkāda apmēra prasījumiem, kas saistīti ar mājokļu īpašnieku un apsaimniekotāju attiecībām saistībā ar dūmiem, karstumu, troksni, vibrācijām un līdzīgiem traucēkļiem, kas pārsniedz normālu līmeni saskaņā ar Itālijas Civilprocesa likuma 7. panta 3. punkta 3. apakšpunktu apstākļos, kas minēti 2. panta 2. punkta d) apakšpunkta i) iedaļā Regulā (EK) Nr. 1896/2006.

Miertiesai ir jurisdikcija arī lietās, kas saistītas ar nokavētu pensijas vai sociālo pabalstu maksājumu procentiem vai papildu izdevumiem.

Parastajai civiltiesai vai apelācijas tiesai kā pirmās un pēdējās instances tiesai ir jurisdikcija visās pārējās lietās un ekskluzīva jurisdikcija saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem.

Konkrēti, lietās, kas nav izslēgtas ar 2. pantu, parastajām civiltiesām ir jurisdikcija šādās lietās:

1)        prasījumi saistībā ar lauksaimniecības līgumiem (šādā gadījumā parastās tiesas specializētajām lauksaimniecības nodaļām ir jurisdikcija saskaņā ar 9. pantu 1990. gada 14. februāra Likumā Nr. 29);

2)        prasījumi saistībā ar patentiem un preču zīmēm (šādā gadījumā parastās tiesas specializētajām uzņēmējdarbības nodaļām ir jurisdikcija saskaņā ar 1. un turpmākajiem pantiem 2003. gada 27. jūnija Likumdošanas dekrētā Nr. 168 tā jaunākajā redakcijā);

3)        prasījumi saskaņā ar pārvadājumu tiesību aktiem, jo īpaši par bojājumiem saistībā ar kuģu sadursmi; bojājumiem, ko kuģi radījuši noenkurošanās, pietauvošanās vai citu ostās un citās apstāšanās vietās veiktu manevru rezultātā; bojājumiem, kas radīti, izmantojot iekraušanas un izkraušanas aprīkojumu un pārkraujot preces ostās; bojājumiem, ko kuģi radījuši tīkliem un citam zvejas aprīkojumam; nodevām un kompensācijai par palīdzību, glābšanu un atgūšanu; izdevumiem un atlīdzību par vraku izcelšanu saskaņā ar Navigācijas kodeksa 589. pantu;

4)        lietas un tiesvedība saistībā ar Kopienas nozīmes būvdarbu, piegādes un pakalpojumu publiskajiem līgumiem, kurus noslēdzis viens no 2003. gada 27. jūnija Likumdošanas dekrēta (ar grozījumiem) 3. pantā minētajiem uzņēmumiem vai kur viens no šiem uzņēmumiem darbojas konsorcijā vai pagaidu grupā, ar kuru ir noslēgti šie līgumi, vai kur jurisdikcija ir parastajai tiesai (šādā gadījumā saskaņā ar 3. pantu 2003. gada 27. jūnija Likumdošanas dekrētā Nr. 168 jurisdikcija ir arī parasto tiesu specializētajām uzņēmējdarbības nodaļām).

Lietās, kas nav izslēgtas ar regulas 2. pantu, jurisdikcija ir Apelācijas tiesai kā pirmās un pēdējās instances tiesai prasījumos saistībā ar kompensāciju par tādiem zaudējumiem, ko radījušas vienošanās, kas ierobežo konkurenci un veicina dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu (32. panta 2. punkts 1990. gada 10. oktobra Likumā Nr. 287).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Tiesa ar jurisdikciju pārskatīšanā attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1896/2006 20. panta 1. punktu un saistītos procesos ir tiesa, kas izdevusi rīkojumu saskaņā ar Itālijas Civilprocesa kodeksa 650. pantu.

Tiesa ar jurisdikciju pārskatīšanā attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1896/2006 20. panta 2. punktu un saistītos procesos ir parastā tiesa, kas ir atbildīga par rīkojumu saskaņā ar vispārpieņemtajiem noteikumiem.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Pieņemtais saziņas veids Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras ietvaros saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1896/2006 ir pasta pakalpojumi.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Pieņemtā valoda ir itāļu.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 31/01/2021

Eiropas maksājuma rīkojums - Kipra


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Jurisdikcija ir šādām iestādēm: visām Kipras Republikas pirmās instances tiesām, kas darbojas četros Kipras Republikas likumīgās valsts kontrolētajos administratīvajos rajonos, proti, Nikosijā (Nicosia), Lemesosā (Lemesos), Larnakā-Amohostosā (Larnaca Amohostos) un Pafosā (Paphos). Tiesnešu jurisdikciju nosaka Tiesu likums (14/60), un tā atbilst tiesneša vietai hierarhijā, proti, rajona tiesas tiesnesis, rajona tiesas vecākais tiesnesis un rajona tiesas priekšsēdētājs.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Pārskatīšanas procedūra ir noteikta Civilās tiesvedības procesuālajos noteikumos. Procedūras pamatā galvenokārt ir strīdā iesaistīto pušu rakstiski iesniegumi.   Izņēmuma gadījumos, un ja tiesa to uzskata par vajadzīgu, papildus rakstiskiem iesniegumiem un ar zvērestu apliecinātiem paziņojumiem var uzklausīt arī mutisku liecību. Kompetentās tiesas ir a) punktā norādītās tiesas.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Saziņas līdzekļi, kas apstiprināti Eiropas maksājuma rīkojuma nolūkos un ir pieejami tiesām, ir šādi: pieteikuma iesniegšana reģistrā personīgi vai nosūtot pa pastu vai kādu citu saziņas līdzekli, piemēram, faksu vai e-pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Tiesvedības pieņemamā valoda ir grieķu valoda. Tomēr regulas nolūkos ir pievienota angļu valoda, kuru arī lieto Kiprā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 07/09/2020

Eiropas maksājuma rīkojums - Latvija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Jurisdikcija izdod Eiropas maksājuma rīkojumu ir piekritīgajai rajona (pilsētas) tiesai (pirmās instances tiesas civillietās). Vietējo tiesu piekritība pamatā nosakāma pēc atbildētāja deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, – pēc dzīvesvietas vai juridiskās adreses. Latvijas tiesu saraksts pieejams Saite atveras jaunā logāšeit.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Saskaņā ar Latvijas Civilprocesa likuma 485.1 panta pirmās daļas 1. punktu pieteikums par rajona (pilsētas) tiesas izdota Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu iesniedzams attiecīgajai apgabaltiesai. Latvijā civillietu jomā darbojas piecas apgabaltiesas. Katra apgabaltiesa aptver noteiktu rajonu (pilsētu) tiesu darbības teritorijas. Latvijas tiesu saraksts pieejams Saite atveras jaunā logāšeit.

Pieteikumu par nolēmuma pārskatīšanu var iesniegt 45 dienu, laikā no dienas, kad uzzināti šā panta pirmajā daļā minētajās Eiropas Savienības tiesību normās paredzētie pārskatīšanas apstākļi.

Pieteikumu, kurā nav norādīti apstākļi, kas saskaņā ar Regulu var tikt atzīti par nolēmuma pārskatīšanas apstākļiem, nepieņem un atdod atpakaļ iesniedzējam. Tiesnesis atsakās pieņemt izskatīšanai pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar nolēmuma pārskatīšanu arī tad, ja pieteikums iesniegts atkārtoti un no tā neizriet, ka jautājuma izlemšanai nolēmuma pārskatīšanas apstākļi ir mainījušies. Par šādu tiesneša lēmumu var iesniegt blakus sūdzību.

Pieteikumu par nolēmuma pārskatīšanu izskata rakstveida procesā. Ja tiesa, izskatot pieteikumu, konstatē nolēmuma pārskatīšanas apstākļus, tā atceļ apstrīdēto nolēmumu pilnībā un nodod lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā.

Ja tiesa atzīst, ka pieteikumā norādītie apstākļi nav uzskatāmi par nolēmuma pārskatīšanas apstākļiem, tā pieteikumu noraida. Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību. Blakus sūdzības iesniegšanas un izskatīšanas kārtība ir noteikta Civilprocesa likuma 55. nodaļā. Civilprocesa likuma tulkojums angļu valodā pieejams Saite atveras jaunā logāšeit.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Latvijā tiesā dokumenti papīra formā iesniedzami ar pasta sūtījumu vai uz vietas tiesā.

Latvijas tiesā ir pieņemami arī dokumenti, kurus persona ir parakstījusi ar Latvijā atpazīstamu drošu elektronisko parakstu un iesniegusi elektroniski Latvijas tiesā. Turklāt šobrīd Latvijā saistībā ar eIDAS regulu un Eiropa Savienības Vienoto digitālo stratēģiju ir izstrādāti grozījumi Elektronisko dokumentu likumā, un tiek veikti attiecīgi tehniskie pielāgojumi, lai Latvija varētu nodrošināt atbilstoši eIDAS regulas prasībām parakstītu elektronisku dokumentu pieņemšanu arī no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Eiropas maksājuma rīkojumam ir jābūt sastādītam vai tulkotam valsts valodā – latviešu valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 16/04/2021

Eiropas maksājuma rīkojums - Lietuva


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Saskaņā ar likuma 20. pantu pieteikumus Eiropas maksājuma rīkojumiem iesniedz atbilstoši Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksā paredzētajiem noteikumiem par jurisdikciju (Valstybės Žinios, 2002, Nr. 36-1340) (rajona tiesā lietās, kur prasījuma summa nepārsniedz LTL 100 000, un apgabaltiesā lietās, kur prasījuma summa pārsniedz LTL 100 000). Pēc pieteikuma izskatīšanas attiecīgajai tiesai ir jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Saskaņā ar likuma 23. pantu Regulas Nr. 1896/2006 20. panta 1. un 2. punktā minētos Eiropas maksājuma rīkojuma iesniegšanas iemeslus pārskata tiesa, kura ir izdevusi Eiropas maksājuma rīkojumu. Pēc tam, kad ir pieņemts pieteikums par Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu, tiesa pieteikuma un tā pielikumu kopijas nosūta prasītājam un un informē prasītāju par to, ka viņam 14 dienu laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas jāiesniedz rakstiska atbilde uz pieteikumu. Iesniegto pieteikumu par Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu tiesa ar rakstisku procedūru izskata ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atbildes uz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un izdod rīkojumu par vienu no Regulas Nr. 1896/2006 20. panta 3. punktā minētajiem lēmumiem.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanas lietās tiesvedības dokumentus tiesā iesniedz tieši vai pa pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar Regulas Nr. 1896/2006 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu pieņemamā valoda ir lietuviešu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 26/04/2019

Eiropas maksājuma rīkojums - Luksemburga


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu ir šādām tiesas instancēm.

1. Rajona tiesas priekšsēdētājs vai tiesnesis, kas viņu aizvieto, ja prasība pārsniedz 10 000 euro.

2. Miertiesnesis, ja prasība nepārsniedz 10 000 euro.

3. Darba tiesas priekšsēdētājs vai tiesnesis, kas viņu aizvieto, neatkarīgi no prasības apmēra strīdos, kas saistīti ar

  • darba līgumiem, kvalifikācijas līgumiem un papildu pensijas shēmām, starp darba devējiem un viņu darba ņēmējiem, tostarp strīdiem, kas radušies pēc saistību izbeigšanās;
  • maksātnespējas apdrošināšanas izmaksām saskaņā ar 1999. gada 8. jūnija likuma V nodaļu par papildu pensijas shēmām, kas radušies starp šā likuma 21. pantā minēto struktūru vai 24. panta 1. punktā minēto dzīvības apdrošināšanas sabiedrību, no vienas puses, un darba ņēmējiem, bijušajiem darba ņēmējiem un citām tiesīgām personām, no otras puses.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Šādām tiesu instancēm ir jurisdikcija lemt par paziņojumu par iebildumu un pārskatīšanas pieprasījumu.

1. Rajona tiesa, ja Eiropas maksājuma rīkojumu izdevis rajona tiesas priekšsēdētājs vai tiesnesis, kas viņu aizstāj.

2. Galvenais miertiesnesis vai tiesnesis, kas viņu aizstāj, ja Eiropas maksājuma rīkojumu izdevis miertiesnesis.

3. Darba tiesa, ja Eiropas maksājuma rīkojumu izdevis darba tiesas priekšsēdētājs vai tiesnesis, kas viņu aizstāj.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Luksemburgai kā saziņas līdzeklis ir pieņemama nosūtīšana pa pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Luksemburgā ir pieņemama franču un vācu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 24/04/2020

Eiropas maksājuma rīkojums - Ungārija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Ungārijā maksājuma rīkojumu izdod civiltiesību notāri. Ikviena notāra kompetence ietver visu Ungārijas teritoriju.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Ungārijā kompetentā tiesa ir tā tiesa, kas attiecīgajā gadījumā ir izdevusi Eiropas maksājuma rīkojumu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Ungārijā saziņa notiek pa pastu vai personīgi tieši ar notāriem (Ungārijā maksājuma rīkojuma procedūra ir civiltiesību notāru kompetencē).

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Kad izpildei tiek izdots Eiropas maksājuma rīkojums, vienmēr ir jāiesniedz tā tulkojums ungāru valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 27/03/2017

Eiropas maksājuma rīkojums - Malta


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Civil Court First Hall – vismaz EUR 15,000

Court of Magistrates (Malta) – no EUR 5,000 līdz EUR 15,000

Small Claims Tribunal – ne vairāk kā EUR 5,000

Court of Magistrates (Gozo) – tās augstākās jurisdikcijas (superior jurisdiction) sastāvā (vismaz EUR 15,000) un zemākās jurisdikcijas (inferior jurisdiction) sastāvā (no EUR 5,000 līdz EUR 15,000) – ir kompetenta izskatīt jebkuru prasījumu pret personu, kas pastāvīgi dzīvo vai kuras parastā uzturēšanās vieta atrodas Gozo salā vai Komino salā.

Jebkuras sarakstes adresāts ir:

The Registrar

(kompetentās tiesas nosaukums)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Jebkura sarakste, kas attiecas uz Gozo salas tiesām, ir adresējama:

The Registrar

(kompetentās tiesas nosaukums)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Civil Court First Hall

Court of Magistrates (Malta)

Small Claims Tribunal

Court of Magistrates (Gozo), Superior Jurisdiction un Court of Magistrates (Gozo), Inferior Jurisdiction

Jebkuras sarakstes adresāts ir:

The Registrar

(kompetentās tiesas nosaukums)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Jebkura sarakste, kas attiecas uz Gozo salas tiesām, ir adresējama:

The Registrar

(kompetentās tiesas nosaukums)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Regulas (EK) Nr. 1896/2006 20. pantā noteiktā pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Pieteikumu un citas Regulā (EK) Nr 1896/2006 minētās veidlapas iesniedz kompetentās tiesas sekretariātā vai nosūta tam pa pastu.

Atbildētāja lūgums veikt pārskatīšanu ir rakstāms maltiešu valodā; atbildētājam tas ir personīgi jāiesniedz kompetentās tiesas sekretariātā.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

maltiešu un angļu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 22/09/2016

Eiropas maksājuma rīkojums - Nīderlande


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Likuma par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras piemērošanu 2. pants:

Pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam, kā paredzēts regulas 7. pantā, iesniedz tiesai. Ja regulas 7. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā summa nepārsniedz Civilprocesa kodeksa 93. panta a) punktā minēto summu vai attiecas uz tādu lietu, kā minēts tā paša panta c) punktā, tad pieteikumu apstrādā un lēmumu saistībā ar to pieņem rajona tiesnesis (kantonrechter).

Pieteikumu var nosūtīt uz šādu adresi:

p/a Rechtbank 's-Gravenhage

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Likuma par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras piemērošanu 9. pants:

1. Attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu, kas atzīts par izpildāmu regulas izpratnē, atbildētājs, pamatojoties uz regulas 20. panta 1. un 2. punktā minētajiem apstākļiem, var iesniegt pārskatīšanas pieprasījumu tiesai, kura izdevusi Eiropas maksājuma rīkojumu.

2. Pieprasījums jāiesniedz:

a. regulas 20. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajā gadījumā — 4 nedēļu laikā pēc tam, kad atbildētājs ir informēts par izpildāmo maksājuma rīkojumu;

b. regulas 20. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajā gadījumā — 4 nedēļu laikā pēc tam, kad tajā norādītie iemesli ir beiguši pastāvēt;

c. regulas 20. panta 2. punktā minētajā gadījumā — 4 nedēļu laikā pēc tam, kad atbildētājam ir kļuvis zināms tajā norādītais iemesls pārskatīšanai.

3. Lai iesniegtu pārskatīšanas pieprasījumu, advokāta pārstāvība nav nepieciešama.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Saskaņā ar Nīderlandes civilprocesa tiesību aktiem (Civilprocesa kodeksa 33. pants) pieteikumus Eiropas maksājuma rīkojumam drīkst iesniegt elektroniski, ja tas ir atļauts saskaņā ar tiesas procedūras noteikumiem. Patlaban neviena no tiesām šādu iespēju neparedz. Atļauti ir tikai šādi iesniegšanas veidi:

- pa pastu;

- iesniedzot tiesas kancelejā.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Likuma par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras piemērošanu 8. panta 2. punkts:

2. Eiropas maksājuma rīkojumam, ko par izpildāmu atzinusi citas dalībvalsts tiesa, lai piemērotu regulas 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu, jābūt sastādītam vai tulkotam holandiešu valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 25/04/2016

Eiropas maksājuma rīkojums - Austrija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Attiecībā uz pieteikumiem par Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanu jurisdikcija ir tikai Vīnes Komerctiesai (Austrijas Civilprocesa kodeksa 252. panta 2. punkts).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

No procesuālā viedokļa uzskata, ka pieteikumi par pārskatīšanu atbilstoši 20. panta 1. un 2. punktam ir pieteikumi par restitutio in integrum. Tomēr lēmums, ar ko apmierina pieteikumu atbilstoši 2. punktam, ir pārsūdzams (Austrijas Civilprocesa kodeksa 252. panta 5. punkts).

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Argumentus Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā var iesniegt vai nu papīra formātā, vai elektroniski, izmantojot WebERV (tīmeklī balstīta elektroniskā tiesiskuma platforma). Principā WebERV ir pieejama visām fiziskajām un juridiskajām personām. Tehniskie priekšnosacījumi tās izmantošanai ir īpaša programmatūra un nosūtītājaģentūras esība. Aktuālo nosūtītājaģentūru saraksts ir pieejams vietnē http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Nosūtīšana pa faksu vai e-pastu nav iespējama.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Pieņemamā valoda saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu ir vācu valoda.

Papildus oficiālajai valodai (vācu) Austrijas pilsoņi un to trešo valstu pilsoņi, kuras noslēgušas Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, var lietot ungāru valodu Oberpulendorfas un Obervartas rajona tiesās, slovēņu valodu Ferlahas, Eizenkapelas un Bleiburgas rajona tiesās un horvātu valodu Eizenštates, Gīsingas, Matersburgas, Neizīdles, Oberpulendorfas un Obervartas rajona tiesās.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 25/03/2021

Eiropas maksājuma rīkojums - Polija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Kompetentās tiesas ir rajonu tiesas (sądy rejonowe) un apgabaltiesas (sądy okręgowe), kuru teritoriālā un tematiskā piekritība definēta 1964. gada 17. novembra Civilprocesa kodeksā (Kodeks postępowania cywilnego) (Likumu Vēstnesis, 2014. gads, 101. ieraksts ar tajā izdarītajiem grozījumiem). Tematisko piekritību nosaka Civilprocesa kodeksa 16. un 17. pants un 461. panta 1.1 punkts, bet teritoriālo piekritību – 27. līdz 46. pants un 461. panta 1. punkts kontekstā ar šā kodeksa 505.16 panta 1. punktu.

Izpildes atteikuma pieprasījumi Regulas 22. panta nozīmē (Izpildes atteikums) saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 1153.23 panta 1. punktu ir iesniedzami parādnieka domicila vai juridiskās adreses apgabaltiesā vai, ja šādas tiesas nav, tajā apgabaltiesā, kuras apgabalā rīkojuma izpilde vēl nav notikusi vai tiek veikta. Saskaņā ar 1153.23 panta 3. punktu atbildētājs var sniegt savu nostāju lietā tiesas noteiktajā termiņā.

Atsaucoties uz 23. pantu (Izpildes atlikšana vai ierobežošana), saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 1153.20 panta 1. punktu kompetentā rajona tiesa, saņemot parādnieka pieprasījumu, var atlikt tāda rīkojuma izpildi, kas izdots, pamatojoties uz Eiropas maksājuma rīkojumu. Tāpat arī, saņemot parādnieka pieprasījumu, šī tiesa var attiecināt izpildi tikai uz aizsardzības pasākumiem vai noteikt, ka izpilde notiks tikai tad, ja kreditors būs sniedzis atbilstīgu nodrošinājumu.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Atsaucoties uz regulas 20. panta 1. punktu, parādnieka aizsardzība tiek nodrošināta, pārskatot termiņu iebildumu sniegšanai par Eiropas maksājuma rīkojumu. Šo jomu regulē Civilprocesa kodeksa Pirmās daļas VI sadaļas 5. nodaļa (Termiņa neievērošana un pārskatīšanas kārtība) (167.–172. pants). Saskaņā ar šiem noteikumiem ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc tam, kad vairs nav piemērojams iemesls, kura dēļ termiņu varēja neievērot, pieprasījums pārskatīt termiņu ir vēstules formā jāiesniedz tai tiesai, kurā bija paredzēts tiesas process. Vēstulē jānorāda apstākļi, kas pamato pieteikumu. Vienlaikus ar pieteikumu par termiņa pārskatīšanu šai pusei ir jāveic arī procesuāla darbība – jāiesniedz pieprasījums pārskatīt Eiropas maksājuma rīkojumu. Ja kopš termiņa neievērošanas ir pagājis vairāk nekā gads, to var pārskatīt vienīgi īpašos gadījumos. Parasti tas, ka tiek iesniegts pieprasījums pārskatīt termiņu, neizraisa tiesvedības vai sprieduma izpildes apturēšanu.

Attiecībā uz Regulas 20. panta 2. punktu piemēro Civilprocesa kodeksa 505.20 panta noteikumus. Pieprasījumiem ir jāatbilst rakstveida apsvērumu prasībām, un tajos jānorāda pamatojums Eiropas maksājuma rīkojuma atcelšanai. Kompetentā tiesa minētā pieprasījuma izskatīšanai ir tiesa, kura izdevusi rīkojumu. Pirms atcelt Eiropas maksājuma rīkojumu, tiesai ir jāuzklausa pieteikuma iesniedzējs vai jāpieprasa tam sniegt rakstveida paziņojumu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Pieprasījumus attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu un citus procesuālos rakstus var iesniegt vienīgi rakstveidā. Dokumentus var iesniegt kompetentajā tiesā personiski vai pa pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu par pieņemamo valodu atzīst poļu valodu.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 02/04/2019

Eiropas maksājuma rīkojums - Portugāle


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu ir Porto rajona tiesas Centrālajai civilajai nodaļai (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Pārskatīšanas procedūra ir noteikta Regulas 20. pantā, un pārskatīšanas jurisdikcija ir Porto rajona tiesas Centrālajai civilajai nodaļai.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Saistībā ar Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru ir atļauti šādi saziņas līdzekļi:

i) piegāde tiesas kancelejai saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 144. panta 7. panta a) apakšpunktu;

ii) ierakstīta vēstule pa pastu saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 144. panta 7. panta b) apakšpunktu;

iii) fakss saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 144. panta 7. panta c) apakšpunktu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Atļautā dokumentu valoda ir portugāļu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 25/02/2021

Eiropas maksājuma rīkojums - Rumānija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Tiesa, kura ir kompetenta izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, ir tiesa, kuras jurisdikcijā ir lietas izskatīšana pirmajā instancē:

- rajona tiesa (kuras jurisdikcijā ir pirmajā instancē izskatīt prasības par konkrētām naudas summām līdz RON 200 000 ieskaitot) vai

- tribunāls (kura jurisdikcijā ir pirmajā instancē izskatīt visus pieteikumus, kuri saskaņā ar tiesību aktiem nav citu tiesu jurisdikcijā, tostarp prasības par konkrētām naudas summām, kas pārsniedz RON 200 000) – jaunā Civilprocesa kodeksa 94. panta 1. punkts, 1. punkta j) apakšpunkts un 95. panta 1. punkts (attiecībā uz maksājuma rīkojumiem sk. jaunā Civilprocesa kodeksa 1015. pantu, kurā noteikts, ka kreditors var iesniegt maksājuma rīkojuma pieprasījumu tiesā, kura ir kompetenta skatīt lietu pēc būtības pirmajā instancē).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

- procedūra saskaņā ar vispārīgajām tiesībām:

- galīgus nplēmumus var pārsūdzēt, izmantojot pārsūdzību ārkārtas gadījumos nolūkā panākt to atcelšanu, ja pārsūdzības iesniedzējs nav bijis pienācīgi uzaicināts un nav piedalījies procesā; šādu prasību par atcelšanu var iesniegt 15 dienu laikā kopš nolēmuma paziņošanas, bet ne vēlāk kā vienu gadu pēc dienas, kad nolēmums kļuvis galīgs; pārsūdzības pamatojums jāizklāsta iepriekšminēto 15 dienu laikā – pretējā gadījumā tā nebūs spēkā (jaunā Civilprocesa kodeksa 503. panta 1. punkts un 506. pants);

- ārkārtas gadījumos pārsūdzību attiecībā uz nolēmumu, kas pieņemts par lietas būtību vai saistībā ar to, var pieprasīt, ja attiecīgā puse nav varējusi ierasties tiesā no tās neatkarīgu apstākļu dēļ un ir attiecīgi par to informējusi tiesu; šādu apstākļu gadījumā pārskata arī nolēmumus, kuri neattiecas uz lietas būtību; pārskatīšanas pieprasījuma iesniegšanai paredzētais laiks ir 15 dienas, skaitot no brīža, kad beigušies traucējošie apstākļi (jaunā Civilprocesa kodeksa 509. panta 1. punkta 9. apakšpunkts un 2. punkts, un 511. panta 2. punkts);

- pusei, kura nokavējusi procedūras termiņu, jaunu termiņu piešķir vienīgi tad, ja tā pierāda, ka nokavējumam ir bijuši pamatoti iemesli; šai nolūkā tai ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc traucējošo apstākļu izbeigšanās ir jānoformē nepieciešamais tiesvedības dokuments, lūdzot piešķirt jaunu termiņu; pārsūdzības procedūru gadījumā šis termiņš ir tāds pats kā parastais termiņš, kas paredzēts apelācijas sūdzības iesniegšanai; par pieteikumu jauna termiņa piešķiršanai lemj tiesa, kura ir kompetenta pieņemt nolēmumus par pieteikumiem attiecībā uz tiesībām, kas nav savlaicīgi īstenotas (jaunā Civilprocesa kodeksa 186. pants).

- maksājuma rīkojumu īpašā procedūra:

- jaunajā Civilprocesa kodeksā (1013. līdz 1024. pants) ir noteikta īpaša procedūra attiecībā uz maksājuma rīkojumiem;

- parādnieks var iesniegt pieteikumu par maksājuma rīkojuma atcelšanu 10 dienu laikā kopš tā izsniegšanas vai paziņošanas (jaunā Civilprocesa kodeksa 1023. panta 1. punkts);

- kreditors 10 dienu laikā (jaunā Civilprocesa kodeksa 1023. panta 2. punkts) var iesniegt pieteikumu par jaunā Civilprocesa kodeksa 1020. panta 1. un 2. punktā [1] minētā nolēmuma atcelšanu vai par 1021. panta 2. punktā [2] minētā maksājuma rīkojuma atcelšanu;

- pieteikumu par atcelšanu izskata tiesa, kura izdevusi maksājuma rīkojumu; tiesu pārstāv kolēģija divu tiesnešu sastāvā (jaunā Civilprocesa kodeksa 1023. panta 4. punkts);

- ja tiesa, kura iztiesā lietu, pilnībā vai daļēji pieņem pieteikumu par atcelšanu, tā attiecīgi pilnībā vai daļēji atceļ rīkojumu un pieņem galīgo nolēmumu; ja tiesa, kura iztiesā lietu, pieņem pieteikumu par atcelšanu, tā pieņem galīgo nolēmumu, ar ko piemēro maksājuma rīkojumu; nolēmums par pieteikuma noraidīšanu ir galīgs (jaunā Civilprocesa kodeksa 1023. panta 6. punkta pirmais teikums un 7. un 8. punkts);

- attiecīgā puse var iesniegt pārsūdzību par maksājuma rīkojuma izpildi saskaņā ar vispārīgajām tiesībām; pārsūdzību var attiecināt vienīgi uz izpildes procedūras pārkāpumiem vai saistību dzēšanas pamatojumu, kas radies pēc tam, kad maksājuma rīkojums kļuva galīgs (jaunā Civilprocesa kodeksa 1024. panta 2. punkts).


[1] Saskaņā ar jaunā Civilprocesa kodeksa 1020. pantu:

“1020. pants. Prasības apstrīdēšana.

1) Ja parādnieks apstrīd prasību, tiesa pārbauda, vai šī apstrīdēšana ir pamatota saskaņā ar lietā ietvertajiem dokumentiem un pušu sniegtajiem skaidrojumiem. Ja parādnieka aizstāvības pierādījumi ir pamatoti, tiesa ar lēmumu noraida kreditora prasību.

2) Ja parādnieka iesniegtie aizstāvības pierādījumi ietver tādu pierādījumu izskatīšanu, kuri nav minēti 1. punktā un šie pierādījumi būtu pieņemami vispārīgā tiesvedībā, atbilstoši likumam tiesa ar lēmumu noraida kreditora pieprasījumu par maksājuma rīkojumu.

3) Gadījumos, kas minēti 1. un 2. punktā, kreditors var iesniegt pieteikumu par tiesvedības uzsākšanu saskaņā ar vispārīgajām tiesībām.”

[2] Jaunā Civilprocesa kodeksa 1021. panta 2. punktā noteikts: “Ja pēc lietas pierādījumu izskatīšanas tiesa konstatē, ka kreditora prasības ir pamatotas tikai daļēji, tā izdod maksājuma rīkojumu vienīgi par šo daļu un norāda arī maksājuma termiņu. Šādos gadījumos kreditors var iesniegt pieteikumu par tiesvedības uzsākšanu saskaņā ar vispārīgajām tiesībām nolūkā panākt, ka parādniekam uzliek par pienākumu atmaksāt parāda atlikušo daļu.”

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

- procedūra saskaņā ar vispārīgajām tiesībām

- tiesas pavēstu un citu tiesvedības dokumentu piegādei/paziņošanai jānotiek saskaņā ar jaunā Civilprocesa kodeksa 153. līdz 173. pantu. Turpmāk minēti daži piemēri tam, kā notiek piegāde/paziņošana:

- pavēstes un visus tiesvedības dokumentus ex officio piegādā attiecīgās tiesas procesa nodrošināšanas aģenti vai citi tās darbinieki, kā arī tādu citu tiesu aģenti vai darbinieki, kuru jurisdikcijā dzīvo izsniedzamā dokumenta adresāts (jaunā Civilprocesa kodeksa 154. panta 1. punkts);

- ja dokumentus nav iespējams piegādāt iepriekš minētajā veidā, tos nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē ar paziņojumu par saturu un apliecinājumu par saņemšanu, ieliekot tos aizlīmētā aploksnē, kurai piestiprināta veidlapa apliecinājumam par saņemšanu/ierakstam par piegādi un tiesību aktos paredzētais paziņojums (jaunā Civilprocesa kodeksa 154. panta 4. punkts);

- pēc ieinteresētās puses lūguma un par tās līdzekļiem tiesvedības dokumentus var tieši piegādāt tiesu izpildītāji, kuriem ir jāievēro procesuālajās tiesībās paredzētās formalitātes, vai arī tos var sūtīt ar kurjerpastu (jaunā Civilprocesa kodeksa 154. panta 5. punkts);

- pavēstes un citus procedūras dokumentus tiesas kanceleja var nosūtīt pa faksu, e-pastu vai ar citiem līdzekļiem, ar kuriem var pārraidīt dokumenta tekstu un nodrošināt apstiprinājumu par saņemšanu, ja attiecīgā puse ir iesniegusi tiesai šim nolūkam vajadzīgos rekvizītus; apstiprināšanas vajadzībām tiesvedības dokumentam tiesa pievieno veidlapu, kurā norāda tiesas nosaukumu, sūtījuma datumu, tā tiesas kancelejas darbinieka vārdu un uzvārdu, kurš veic nosūtīšanu, un nosūtītos dokumentus; veidlapa ir jāaizpilda adresātam, kuram jānorāda saņemšanas datums un par korespondences saņemšanu atbildīgās personas vārds, uzvārds un paraksts; pēc tam veidlapu nosūta tiesai pa faksu, e-pastu vai ar citiem atbilstošiem līdzekļiem (jaunā Civilprocesa kodeksa 154. panta 6. punkts).

- maksājuma rīkojumu īpašā procedūra:

- saskaņā ar likumu rīkojums jāizsniedz pusei, kura piedalījās, vai nekavējoties jāpaziņo abām pusēm (jaunā Civilprocesa kodeksa 1021. panta 5. punkts).

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Pieteikumi jānoformē rumāņu valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 12/04/2021

Eiropas maksājuma rīkojums - Slovēnija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Kompetentas ir vietējās tiesas (okrajna sodišča) un apgabaltiesas (okrožna sodišča).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Vietējām tiesām un apgabaltiesām ir kompetence izskatīt pārsūdzības un piemērot regulas 20. pantu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Saziņa ar tiesu notiek pa pastu, ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem, izmantojot sakaru tehnoloģijas, klātienē ierodoties tiesā vai piegādi veicot ar pieteikumu iesniegšanai nolīgtu profesionāli (komercpiegādātāju) (Civilprocesa likuma jeb ZPP 105. panta b) punkts, Uradni List RS (UL RS; Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 73/07 – oficiālā konsolidētā redakcija, Nr. 45/08 – Arbitrāžas likums (ZArbit), Nr. 45/08, Nr. 111/08 – Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 57/09 – Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 12/10 – Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 50/10 – Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 107/10 – Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 75/12 – Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 40/13 – Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 92/13 – Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 10/14 – Konstitucionālās tiesas lēmums un Nr. 48/15 – Konstitucionālās tiesas lēmums, 13.8.2007, 10425. lpp.).

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Oficiālās valodas ir slovēņu valoda un divas nacionālo minoritāšu valodas, ko oficiāli izmanto to teritoriju tiesās, kur dzīvo šīs minoritātes (ZPP 6. pants un 104. pants. Šīs nacionālo minoritāšu valodas ir itāļu un ungāru valodas.

Minētās t.s. jauktu tautību apdzīvotās teritorijas ir noteiktas ar Likumu par pašvaldību un pašvaldību robežu noteikšanu (UL RS, Nr. 108/06 - oficiālā konsolidētā redakcija un Nr. 9/11; turpmāk: ZUODNO). ZUODNO 5. pantā noteikts, ka “jauktu tautību apdzīvotās teritorijas atbilstoši šim likumam ir teritorijas, kas par tādām atzītas saskaņā ar spēkā esošajiem Lendava, Hodoš‑Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola and Piran pašvaldību nolikumiem.”


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 27/03/2017

Eiropas maksājuma rīkojums - Slovākija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Rajonu tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Saskaņā ar regulas 29. panta 1. punkta b) apakšpunktu un saskaņā ar Civilprocesa strīdu izskatīšanas kodeksa (Civilný sporový poriadok) 398. pantu ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļus var pieprasīt, iesniedzot prasību lietas atkārtotai izskatīšanai (žaloba o obnovu konania) kompetentajā tiesā, kas sprieda pirmajā instancē, proti, rajona tiesā (okresný súd).

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Saskaņā ar Civilprocesa strīdu izskatīšanas kodeksa 125. pantu prasības pieteikumu var iesniegt rakstveidā vai elektroniski. Prasības pieteikums, kas iesniegts bez elektroniskās autorizācijas, ir jāiesniedz atkārtoti 10 dienu laikā rakstveidā vai autorizētā elektroniskā formātā, pretējā gadījumā tas netiks izskatīts. Tiesa nepieprasīs iesnieguma atkārtotu iesniegšanu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar regulas 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu apstiprinājuma teksta pieņemamā valoda ir slovāku valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 04/09/2020

Eiropas maksājuma rīkojums - Somija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu ir Helsinku rajona tiesai.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Regulas 20. pantu attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu Somijā piemēro pilnībā. Regulas 20. panta mērķiem kompetentā tiesa ir Helsinku rajona tiesa.

Papildus Regulas 20. panta noteikumiem Eiropas maksājuma rīkojumam piemēro arī Procesuālā kodeksa 31. nodaļas noteikumus par ārkārtas pārsūdzības iespējām. Tās ietver sūdzības, pamatojoties uz procesuālu kļūdu (31. nodaļas 1. pants), un galīgā sprieduma atcelšanu (31. nodaļas 7. pants). Procesuālā kodeksa 17. nodaļā ietverts atsevišķs noteikums par jauna termiņa noteikšanu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Noteikumi par tiesas dokumentu nosūtīšanu Somijas tiesām ir iekļauti Elektronisko pakalpojumu un komunikācijas (valsts sektorā) aktā Nr. 13/2003. Saskaņā ar minēto aktu apstiprinātie saziņas līdzekļi Eiropas maksājuma rīkojuma nolūkos ir pasts, fakss vai e-pasts.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Eiropas maksājuma rīkojumus var sūtīt somu, zviedru vai angļu valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 15/03/2021

Eiropas maksājuma rīkojums - Zviedrija


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Zviedrijā iesniegtus pieteikumus par Eiropas maksājuma rīkojumu izskata Zviedrijas tiesībaizsardzības iestāde (Kronofogdemyndigheten) (2. pants tiesību aktā par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Pārskatīšanas pieteikumu izskata apelācijas tiesa (hovrätt) (13. pants tiesību aktā par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru). Ja pieprasījums tiek apmierināts, apelācijas tiesa vienlaicīgi lemj, ka Zviedrijas tiesībaizsardzības iestādei jāveic atkārtota izskatīšana.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par šiem jautājumiem, lūdzam sazināties ar Zviedrijas tiesībaizsardzības iestādi (Saite atveras jaunā logāwww.kronofogden.se)

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Pieteikums par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru principā jāiesniedz papīra formātā. Zviedrijas tiesībaizsardzības iestāde var lemt, ka pieteikumus iesniedz, izmantojot saziņas līdzekli, kas ļauj veikt datu automātisku apstrādi (4. pants Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras regulā).

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Tādu pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojuma izpildei Zviedrijā, kas pasludināti par izpildāmiem citā dalībvalstī, maksājuma rīkojumam ir jābūt tulkotam zviedru vai angļu valodā (10. pants Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras regulā).


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 23/11/2020

Eiropas maksājuma rīkojums - Gibraltārs


Procesuālo kārtību Gibraltārā regulē 1998. gada Saite atveras jaunā logāCivilprocesa noteikumi (CPR), kā arī Papildu norādījumi. Anglijā un Velsā piemēroto (grozīto) Civilprocesa noteikumu piemērošana ir noteikta atbilstoši 2000. gada Augstākās tiesas noteikumiem (Supreme Court Rules 2000).


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Tiesa, kurai ir jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, Gibraltārā ir Augstākā tiesa (Supreme Court).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Pārskatīšanas prasība saskaņā ar 20. pantu Gibraltārā jāiesniedz atbilstoši Saite atveras jaunā logāCivilprocesa noteikumu 23. daļai.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Saziņai ar tiesām Gibraltārā Eiropas maksājuma rīkojuma nolūkos var izmantot pasta sūtījumus (tādēļ, ka nepieciešams iekasēt tiesas nodevu par procesa sākšanu).

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu oficiālā pieņemamā valoda ir angļu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 28/10/2020