Europees betalingsbevel

Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 1896/2006


Algemene informatie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening (EG) nr. 1896/2006 van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure maakt de invordering van niet-betwiste civiel- en handelsrechtelijke schuldvorderingen mogelijk met behulp van een uniforme procedure op basis van formulieren.

De verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.

Voor deze procedure hoeven de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. Het volstaat dat de eiser een verzoekschrift indient, waarna de procedure automatisch verder loopt. De verzoeker hoeft geen andere formaliteiten of handelingen te verrichten.

De verordening voorziet in zeven formulieren.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Link

De link wordt in een nieuw venster geopend.GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 07/10/2020

Europees betalingsbevel - België


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Betreffende de gerechten die bevoegd zijn om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen, kan worden meegedeeld dat de volgens het Belgisch Gerechtelijk Wetboek materieel en territoriaal bevoegde Vrederechter, Rechtbank van Eerste Aanleg, Rechtbank van Koophandel of Arbeidsrechtbank in België hieromtrent bevoegd zijn.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Naargelang de concrete omstandigheid van de zaak zullen naar Belgisch recht verschillende rechtsmiddelen kunnen worden aangewend om de heroverweging van een beslissing te bekomen:

- vooreerst biedt artikel 1051 van het Gerechtelijk wetboek de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen tegen een vonnis binnen één maand te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of, in bepaalde geschillen, de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid van dit wetboek. Dit geldt zowel voor vonnissen gewezen op tegenspraak, als voor verstekvonnissen

- ten tweede biedt artikel 1048 van het Gerechtelijk wetboek de mogelijkheid verzet aan te tekenen tegen verstekvonnissen binnen één maand vanaf de betekening van het vonnis of, in bepaalde geschillen, de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid van dit wetboek.

- met betrekking tot beslissingen van burgerlijke rechtbanken en van strafrechtbanken die uitspraak hebben gedaan over burgerlijke belangen, en die reeds in kracht van gewijsde zijn gegaan, kan in bepaalde bij artikel 1133 van het Gerechtelijk wetboek voorziene gevallen een verzoek tot herroeping van het gewijsde worden ingediend binnen 6 maanden na het ontdekken van de ingeroepen grond.

De hoger vermelde termijnen voor het instellen van hoger beroep, aantekenen van verzet of instellen van een verzoek tot herroeping van het gewijsde gelden:

- onder voorbehoud van termijnen die worden voorzien in dwingende supranationale en internationale bepalingen

- onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van het artikel 50 van het Gerechtelijk wetboek om een op straffe van verval voorgeschreven termijn te verlengen in bepaalde bij de wet bepaalde omstandigheden.

- onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van het herhaaldelijk door het Belgisch Hof van Cassatie bevestigde algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de bij de wet opgelegde termijnen voor het verrichten van een handeling, worden verlengd voor de partij die door overmacht die handeling niet kon verrichten voordat de termijn was verstreken.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

De communicatiemiddelen die ingevolge deze verordening worden aanvaard en de gerechten ter beschikking staan, zijn voor België beperkt tot de rechtstreekse neerlegging van het verzoek om een Europees betalingsbevel via het standaardformulier A van bijlage I en de ter staving dienende stukken op de griffie van het bevoegde gerecht EN het aangetekend verzenden van dit verzoek om een Europees betalingsbevel via formulier A en de ter staving dienende stukken naar het bevoegde gerecht.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

België aanvaardt in het kader van artikel 21, lid 2, punt b) geen andere talen dan de officiële taal of één van de officiële talen van de plaats van tenuitvoerlegging overeenkomstig het Belgisch nationaal recht.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 28/07/2017

Europees betalingsbevel - Bulgarije


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Verzoeken om de uitvaardiging van een Europees betalingsbevel moeten worden ingediend bij de provinciale rechtbank die bevoegd is voor de woon- of vestigingsplaats van de schuldenaar of voor de plaats van tenuitvoerlegging (artikel 625, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Wanneer de zaak kan worden betwist, kan de verweerder de territoriale bevoegdheid aanvechten, maar hij moet dit doen uiterlijk wanneer het verzetschrift wordt ingediend (artikel 625, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Deze procedure is geregeld in artikel 626a van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 626а (1) De verweerder kan onder de voorwaarden en volgens de procedure van artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1896/2006 bij het bevoegde hof van beroep een verzoek om heroverweging van een Europees betalingsbevel indienen.

(2) Het verzoek om heroverweging wordt ingediend binnen dertig dagen na de dag waarop de verweerder daadwerkelijk kennis heeft gekregen van de inhoud van het bevel of nadat de in artikel 20, lid 1, onder b), van de verordening bedoelde omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

(3) Het gerecht stuurt een kopie van het verzoek naar de andere partij, die beschikt over een termijn van een week vanaf de ontvangst ervan om te reageren.

(4) Het verzoek wordt met gesloten deuren behandeld. Indien het gerecht dit passend acht, kan het het verzoek in een openbare zitting behandelen.

(5) Tegen de beslissing van het gerecht kan er geen beroep worden ingesteld.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Mededelingen in verband met een Europees betalingsbevel worden verricht door een medewerker van het gerecht, per post of via een koeriersdienst, in de vorm van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Indien er op de plaats van betekening of kennisgeving geen rechterlijke instantie is, kan de betekening of kennisgeving worden verricht door de gemeente of de burgemeester (artikel 42, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De Republiek Bulgarije aanvaardt Europese betalingsbevelen die vergezeld gaan van een vertaling in het Bulgaars.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 10/09/2020

Europees betalingsbevel - Tsjechië


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

In Tsjechië zijn de toepasselijke regels om te bepalen welke rechtbank bevoegd is om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen de algemene wettelijke bepalingen inzake de bevoegdheid in civielrechtelijke zaken als vervat in Wet nr. 99/1963 (“Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering”).

De algemene bevoegdheid in deze materie wordt geregeld door de artikelen 9 tot en met 12, en de territoriale bevoegdheid door de artikelen 84 tot en met 89 bis van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Gelet op het in behandeling genomen soort zaken zullen de rechtbanken die algemeen bevoegd zijn voor deze materie normaliter de districtsrechtbanken zijn, terwijl het criterium voor het bepalen van de territoriale bevoegdheid normaliter de woonplaats/plaats van vestiging van de verweerder is.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De rechtbank die bevoegd is om heroverwegingsprocedures te behandelen is de rechtbank die het vonnis in eerste aanleg heeft gewezen.

De bevoegde rechtbank moet artikel 20 van de verordening rechtstreeks toepassen. Tegen beslissingen tot afwijzing van een heroverwegingsverzoek kan beroep worden ingesteld.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Overeenkomstig artikel 42 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn de volgende communicatiemiddelen aanvaardbaar:

a) e-mail met een geavanceerde elektronische handtekening in overeenstemming met de Wet betreffende elektronische handtekeningen (Wet nr. 227/2000), als gewijzigd;

b) e-mail zonder geavanceerde elektronische handtekening;

c) fax.

Indieningen op de onder b) en c) genoemde wijze moeten worden gevolgd door toezending van de originelen van de formulieren binnen drie dagen, bij gebreke waarvan de rechtbank de indieningen niet in aanmerking zal nemen.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De enige taal die in Tsjechië wordt aanvaard is het Tsjechisch.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 25/09/2020

Europees betalingsbevel - Duitsland


Voorafgaande opmerkingen

De regels voor de tenuitvoerlegging in Duitsland van de verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure zijn vastgesteld in de Wet tot verbetering van de uitvoerbaarheid van grensoverschrijdende vorderingen en van de betekening van documenten.


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Het Amtsgericht Berlin-Wedding (districtsrechtbank) is bevoegd voor heel Duitsland. De contactgegevens van deze rechtbank zijn:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel.: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De bevoegde rechtbank is het Amtsgericht Wedding.

Het toepassingsgebied en de werking van de heroverwegingsprocedure worden reeds grotendeels beschreven in artikel 20 van de verordening. De hierboven genoemde Duitse wet bepaalt dat de verzoeker de feiten die volgens hem/haar de vernietiging van het Europees betalingsbevel rechtvaardigen, moet kunnen aantonen. Tegen de beslissing van de rechtbank kan geen beroep worden ingesteld. Indien de rechtbank het Europees betalingsbevel nietig verklaart, zal dit de uit hoofde van de verordening ingeleide procedure beëindigen.

Bij wijze van uitzondering, en in overeenstemming met artikel 2 en artikel 46 ter, lid 2, van de Wet inzake arbeidsrechtbanken (Arbeitsgerichtsgesetz), berust de bevoegdheid in arbeidszaken bij de arbeidsrechtbank die bevoegd zou zijn in een bodemprocedure (Urteilsverfahren).

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Een verzoek om een Europees betalingsbevel kan zowel in papieren als in elektronische vorm worden ingediend wanneer de bevoegde rechtbank dit soort verzoeken toelaat. Bij het Amtsgericht Wedding kunnen verzoeken langs elektronische weg worden ingediend. Voor het langs elektronische weg indienen van een verzoek bij het Amtsgericht Wedding is speciale software nodig. Meer informatie is te vinden op: https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De enige taal die wordt aanvaard is het Duits.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/06/2020

Europees betalingsbevel - Estland


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

In Estland zijn de districtsrechtbanken elk binnen hun rechtsgebied bevoegd om Europese betalingsbevelprocedures in behandeling te nemen.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Tegen een Europees betalingsbevel kan, overeenkomstig artikel 489 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, verzet worden aangetekend door een bezwaarschrift in te dienen tegen de rechterlijke beslissing. Dit bewaarschrift moet worden ingediend bij de districtsrechtbank die het betalingsbevel heeft uitgevaardigd. Tegen de beslissing over dit bezwaar kan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof dat territoriaal bevoegd is.

Uitzonderlijk kan, op verzoek van een procespartij en wanneer er nieuw bewijsmateriaal aan het licht is gekomen, een verzoek om herziening van een rechterlijke uitspraak die in kracht gewijsde is gegaan worden ingediend bij het Hooggerechtshof, overeenkomstig de procedure van artikel 68 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

De communicatiemiddelen die in het kader van een Europese betalingsbevelprocedure geoorloofd zijn en die door de Estse gerechten worden aanvaard, zijn de afgifte in persoon, per post, per fax en via elektronische communicatiekanalen, mits de vormvoorschriften en de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in acht worden genomen. Meer gedetailleerde voorschriften voor de indiening van elektronische stukken bij de gerechten en de voorschriften betreffende de vorm van de documenten zijn neergelegd in een verordening van de minister van Justitie.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder b), van de verordening wordt een Europees betalingsbevel in Estland aanvaard voor tenuitvoerlegging indien het in het Ests of het Engels is gesteld of indien het vergezeld gaat van een Estse of Engelse vertaling.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 03/09/2020

Europees betalingsbevel - Ierland


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De High Court is bevoegd om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De High Court is bevoegd voor de heroverweging.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Post en fax.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Iers en Engels.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 29/03/2021

Europees betalingsbevel - Griekenland


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De voor de afgifte van betalingsbevelen bevoegde partijen zijn: voor vorderingen die binnen de bevoegdheid van de districtsrechtbank vallen, d.w.z. vorderingen met een waarde die niet hoger is dan twintigduizend (20 000) EUR, de rechter van de districtsrechtbank; voor vorderingen van meer dan twintigduizend (20 000) EUR, de rechter van de enkelvoudige kamer van het gerecht van eerste aanleg.

De rechter van de districtsrechtbank is echter bevoegd om betalingsbevelen af te geven in verband met huurgeschillen waarbij de overeengekomen maandelijkse huur niet hoger is dan zeshonderd (600) EUR. Wanneer de huur hoger is dan zeshonderd (600) EUR, is de rechter van de enkelvoudige kamer van het gerecht van eerste aanleg bevoegd.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De heroverwegingsprocedure moet worden ingeleid door bezwaar tegen het betalingsbevel aan te tekenen bij de rechter van de districtsrechtbank of de rechter van de enkelvoudige kamer van het gerecht van eerste aanleg die het betalingsbevel heeft afgegeven.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Het standaardformulier in de bijlage bij de verordening moet in papieren vorm worden ingediend bij de griffie van de bevoegde rechtbank. Ook kan het formulier worden ingediend per e-mail op het digitale platform e-codex of via het digitale platform voor de indiening van gerechtelijke stukken indien deze media beschikbaar zijn.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De taal die wordt aanvaard is het Grieks.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 01/12/2020

Europees betalingsbevel - Spanje


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Rechtbanken van eerste aanleg (Juzgados de primera instancia).

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De heroverweging in de zin van artikel 20, lid 1, van de verordening geschiedt als volgt: de verweerder verzoekt om herroeping van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing (artikel 501 e.v. van Wet nr. 1/2000 van 7 januari 2000 betreffende het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering). De heroverweging in de zin van artikel 20, lid 2, kan plaatsvinden via een vordering tot nietigverklaring van gerechtelijke stukken (artikel 238 e.v. van Wet nr. 6/1985 van 1 juli 1985 inzake de rechterlijke organisatie). In beide gevallen zijn de rechtbanken van eerste aanleg bevoegd.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Verzoekformulieren kunnen rechtstreeks worden ingediend, dan wel per post of fax.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Het Spaans.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 25/05/2020

Europees betalingsbevel - Frankrijk


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De rechters die bevoegd zijn om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen, zijn de voor bescherming bevoegde rechters (juge des contentieux de la protection), of de voorzitters van de gewone rechtbanken (tribunal judiciaire) of de voorzitters van de handelsrechtbanken (tribunaux de commerce), binnen de grenzen van de aan hen toegewezen bevoegdheden.

Wanneer Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken niet het relatief bevoegde gerecht aanwijst maar alleen verwijst naar de gerechten van een lidstaat, is de relatief bevoegde rechter de rechter van de verblijfplaats van een van de verweerders.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De in artikel 20 van de verordening vastgestelde regels voor de heroverwegingsprocedure in uitzonderingsgevallen, zijn dezelfde regels als die voor de procédure d’opposition (verzetsprocedure). Het verzoek om heroverweging wordt ingediend bij het gerecht dat het Europees betalingsbevel heeft uitgevaardigd.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Het verzoek om een Europees betalingsbevel kan per post of langs elektronische weg worden ingediend.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De uit hoofde van artikel 21, lid 2, onder b), aanvaarde talen zijn: het Frans, het Engels, het Duits, het Italiaans en het Spaans.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 24/02/2021

Europees betalingsbevel - Kroatië


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De volgende rechtbank is exclusief bevoegd om beslissingen te nemen over verzoeken om de afgifte of heroverweging van een Europees betalingsbevel en om de uitvoerbaarheid daarvan te bekrachtigen:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Tel. +385 1 4897 222

fax: + 385 1 4920-871

e-mail:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

web: http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De handelsrechtbank in Zagreb neemt beslissingen over verzoeken om heroverweging van een Europees betalingsbevel. Tegen de beslissing van de rechtbank kan geen hoger beroep worden ingesteld.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Formulieren, andere verzoeken en verklaringen moeten schriftelijk worden ingediend, per fax of per e-mail.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Europese betalingsbevelen moeten vergezeld gaan van een beëdigde vertaling in het Kroatisch door een daartoe gemachtigde persoon.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 20/03/2018

Europees betalingsbevel - Italië


In verband met de informatie die de lidstaten ingevolge artikel 29 van Verordening (EG) nr. 1896/2006 uiterlijk op 12 juni 2008 aan de Europese Commissie moeten meedelen, is hierbij een tabel gevoegd ter weergave van het verband tussen de Uniebepalingen en de relevante nationale bepalingen.

Gelet op artikel 2, lid 2, onder d), van de verordening is er ook rekening gehouden met vorderingen uit niet-contractuele verbintenissen.

Wat artikel 29, lid 1, onder b), betreft, leek het aangewezen een onderscheid te maken tussen de gevallen die zijn bedoeld in lid 1 van artikel 20 en die welke zijn bedoeld in lid 2 van artikel 20. Lid 1 heeft immers betrekking op de opheffing van de gevolgen van termijnoverschrijding wanneer de termijn buiten de schuld van de verweerder is verstreken, terwijl lid 2 van toepassing is in gevallen waarin het betalingsbevel kennelijk ten onrechte is toegekend of in andere uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld bedrog door de tegenpartij.

Voor de eerste reeks gevallen gelden de voorschriften inzake laattijdig ingestelde rechtsmiddelen (artikel 650 van het Italiaanse wetboek van burgerlijke rechtsvordering); de betrokkene moet zich richten tot het gerecht dat de desbetreffende aanmaningsbrief heeft verstuurd. Dit is een standaardgeval met een ruim toepassingsgebied, hoewel het gerecht in het kader van de toepassing van artikel 20, lid 1, onder b), van de verordening moet beslissen of de in de laatste alinea van artikel 650 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering vastgestelde termijn van toepassing is.

Wat de tweede reeks gevallen betreft, wordt momenteel echter gekozen voor de volgende oplossing: een gewone inkennisstelling of, afhankelijk van de omstandigheden, een verzoek bij het in eerste aanleg bevoegde gerecht, met dien verstande dat dit gerecht moet beslissen of de nationale bevoegdheidsregels van toepassing zijn dan wel de regels van de verordening.

Met betrekking tot de communicatiemiddelen die zijn bedoeld in artikel 29, lid 1, onder b), juncto artikel 7, lid 5, is er beslist dat mededelingen alleen op papier mogen worden ingediend, aangezien voor het gebruik van andere en met name elektronische communicatiemiddelen de Italiaanse wet- en regelgeving moet worden nageleefd en aangezien deze communicatiemiddelen volgens de verordening bovendien "beschikbaar" moeten zijn bij de betrokken gerechten.


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De hieronder genoemde gerechten zijn bevoegd om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen.

De vrederechter [Giudice di Pace] in het geval van geschillen met een waarde van:

1) 5 000 EUR of minder, wanneer het gaat om algemene geschillen;

2) 20 000 EUR of minder, wanneer het gaat om geschillen betreffende de vergoeding van schade veroorzaakt door voertuigen en vaartuigen in de gevallen die zijn bedoeld in artikel 2, lid 2, onder d), i), van Verordening (EG) nr. 1896/2006.

De vrederechter is, ongeacht de waarde van het geschil, bevoegd voor geschillen betreffende eigenaars/bezitters van een onroerend goed inzake de verspreiding van een hoeveelheid rook, warmte, lawaai, trillingen enz. die de grens overschrijdt die als aanvaardbaar wordt beschouwd (artikel 7, lid 3, punt 3, van het Italiaanse wetboek van burgerlijke rechtsvordering) in de gevallen die zijn bedoeld in artikel 2, lid 2, onder d), i), van Verordening (EG) nr. 1896/2006.

De vrederechter is bovendien ook bevoegd voor de geschillen betreffende rente en accessoria die verschuldigd zijn wegens te late betaling van pensioenen of sociale uitkeringen.

De gewone burgerlijke rechtbank (tribunale ordinario civile) of het hof van beroep (corte di appello) als gerecht van eerste en laatste aanleg, is bevoegd voor alle overige geschillen alsook voor alle aangelegenheden die krachtens de Italiaanse wetgeving onder hun exclusieve bevoegdheid vallen.

Wat de aangelegenheden betreft die niet zijn uitgesloten door artikel 2 van de verordening, zijn de gewone burgerlijke rechtbanken met name bevoegd voor:

1) geschillen betreffende landbouwcontracten (in dat geval zijn de in artikel 9 van wet nr. 29 van 14 februari 1990 bedoelde gespecialiseerde landbouwkamers van de gewone rechtbank bevoegd);

2) geschillen betreffende octrooien en merken (in dat geval zijn de in artikel 1 e.v. van wetsdecreet nr. 168 van 27 juni 2003 bedoelde speciale ondernemingskamers van de gewone rechtbank bevoegd);

3) geschillen in verband met scheepvaartrecht, in het bijzonder schade als gevolg van aanvaringen tussen vaartuigen; schade veroorzaakt door vaartuigen bij het ankeren of aanmeren of bij het uitvoeren van andere manoeuvres in havens en andere aanlegplaatsen; schade veroorzaakt door het gebruik van laad- en losmechanismen en de behandeling van goederen in havens; schade door vaartuigen aan netten en andere visuitrusting; kosten en vergoeding voor bijstand, redding en herstel; terugbetaling van uitgaven en toelagen voor het bergen van wrakken op grond van artikel 589 van het scheepvaartwetboek;

4) zaken en procedures betreffende op EU‑niveau uitgeschreven overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, wanneer een van de ondernemingen bedoeld in artikel 3 van wetsdecreet nr. 168 van 27 juni 2003, zoals als gewijzigd, deelneemt aan deze opdrachten dan wel lid is van een consortium of een tijdelijke combinatie waaraan deze opdrachten zijn gegund en de gewone rechtbank dus bevoegd is (ook in dat geval zijn de speciale ondernemingskamers van de gewone rechtbank bevoegd, conform artikel 3 van wetsdecreet nr. 168 van 27 juni 2003).

Het hof van beroep is voor aangelegenheden die niet zijn uitgesloten door artikel 2 van de verordening, als gerecht van eerste en laatste aanleg bevoegd voor schadevorderingen in verband met mededingingsbeperkende praktijken en misbruik van een machtspositie (artikel 32, lid 2, van wet nr. 287 van 10 oktober 1990).

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Conform artikel 650 van het Italiaanse wetboek van burgerlijke rechtsvordering, vallen de in artikel 20, lid 1, van de verordening bedoelde heroverweging en de daarmee samenhangende procedure onder de bevoegdheid van het gerecht dat het betalingsbevel heeft uitgevaardigd.

De in artikel 20, lid 2, van de verordening bedoelde heroverweging en de daarmee samenhangende procedure vallen onder de bevoegdheid van het gewone gerecht dat bevoegd is om het betalingsbevel uit te vaardigen, conform de algemene procedurevoorschriften.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Het voor de Europese betalingsbevelprocedure aanvaarde communicatiemiddel in de zin van Verordening (EG) nr. 1896/2006 is toezending per post.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De aanvaarde taal is het Italiaans.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 31/01/2021

Europees betalingsbevel - Cyprus


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De volgende instanties zijn bevoegd: alle rechtbanken van eerste aanleg van de Republiek Cyprus in de vier administratieve districten die door de rechtmatige staat van de Republiek Cyprus worden gecontroleerd, d.w.z. Nicosia, Lemesos, Larnaca Amohostos en Paphos. De bevoegdheid van de rechters wordt geregeld in Wet 14/60 betreffende de rechterlijke organisatie en hangt af van de hiërarchische positie van de betrokken rechter, d.w.z. districtsrechter, hogere districtsrechter en voorzitter van een districtsrechtbank.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De heroverwegingsprocedure is neergelegd in de Regeling burgerlijke rechtsvordering. De procedure is hoofdzakelijk gebaseerd op schriftelijke conclusies van de procespartijen. In uitzonderingsgevallen en telkens wanneer de rechter dit nodig acht, kunnen naast schriftelijke conclusies ook mondelinge getuigenverklaringen en verklaringen onder ede worden gebruikt. Bevoegd zijn de onder a) bedoelde rechters.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

De voor de Europese betalingsbevelprocedure aanvaarde communicatiemiddelen waarover de gerechten beschikken, zijn: het persoonlijk indienen van een verzoek bij de griffie, of het toezenden van een verzoek per post of met andere communicatiemiddelen, zoals fax of e mail.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De voor de gerechten aanvaarde taal is het Grieks. Met het oog op de toepassing van de verordening wordt echter tevens het Engels, dat ook in Cyprus wordt gebruikt, aanvaard.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 07/09/2020

Europees betalingsbevel - Letland


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De gerechten die bevoegd zijn om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen, zijn de districtsrechtbanken of de gemeentelijke rechtbanken (rajona (pilsētas) tiesas), d.w.z. de rechterlijke instanties van eerste aanleg in burgerlijke zaken. De specifieke districtsrechtbank of gemeentelijke rechtbank is over het algemeen de rechtbank van de opgegeven woonplaats van de verweerder (deklarētā dzīvesvieta), of, bij gebreke daarvan, de werkelijke verblijfplaats (dzīvesvietas adrese) of de maatschappelijke zetel (juridiskā adrese) van de verweerder. Een lijst van rechtbanken vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

In artikel 485.1, lid 1, punt 1, van de wet op de burgerlijke rechtsvordering wordt bepaald dat een verzoek om heroverweging van een door een districtsrechtbank of een gemeentelijke rechtbank uitgevaardigd Europees betalingsbevel moet worden ingediend bij de bevoegde regionale rechtbank (abgabaltiesa). Er zijn vijf regionale rechtbanken die burgerlijke zaken behandelen. Elke regionale rechtbank is bevoegd voor gebieden die worden bestreken door een aantal districtsrechtbanken of gemeentelijke rechtbanken. Een lijst van rechtbanken vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Een verzoek om heroverweging van een betalingsbevel moet worden ingediend binnen 45 dagen na de datum waarop de betrokkene kennis krijgt van de omstandigheden die een grond voor heroverweging zijn krachtens de EU-wetgeving waarnaar wordt verwezen in lid 1 van bovengenoemd artikel.

Een verzoek waarin geen melding wordt gemaakt van de in de verordening bedoelde gronden voor heroverweging, wordt niet in behandeling genomen en wordt teruggezonden naar de verzoeker. De rechtbank zal ook weigeren een herhaald verzoek in behandeling te nemen, tenzij blijkt dat er andere gronden voor heroverweging worden aangevoerd. De betrokken beslissing van de rechtbank kan worden aangevochten door een aanvullende klacht in te dienen (blakus sūdzība).

Een verzoek om heroverweging van een betalingsbevel wordt behandeld in het kader van een schriftelijke procedure. Wanneer de regionale rechtbank aan het einde van de procedure van oordeel is dat aan de voorwaarden voor heroverweging van het betalingsbevel is voldaan, verklaart zij het bestreden betalingsbevel in zijn geheel nietig en verwijst zij de zaak voor een nieuwe behandeling terug naar de in eerste aanleg bevoegde rechterlijke instantie.

Indien de regionale rechtbank van oordeel is dat de in het verzoek aangevoerde gronden geen heroverweging van het betalingsbevel rechtvaardigen, wijst zij het verzoek af. De beslissing van de rechtbank kan worden aangevochten door het indienen van een aanvullende klacht. De procedure voor het indienen en behandelen van dergelijke aanvullende klachten is vastgesteld in hoofdstuk 55 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering. Een vertaling van de wet in het Engels vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Stukken voor de rechtbank moeten op papier worden ingediend, hetzij per post, hetzij door persoonlijke afgifte.

De rechtbanken aanvaarden ook elektronisch ingediende stukken die door een bevoegde persoon zijn ondertekend met een beveiligde elektronische handtekening die in Letland is erkend. Daarnaast zijn er, in het licht van de eIDAS-verordening en de EU-strategie voor een digitale eengemaakte markt, voorstellen opgesteld tot wijziging van de wet inzake elektronische stukken en worden de nodige technische aanpassingen doorgevoerd om elektronische stukken uit andere EU-lidstaten in ontvangst te kunnen nemen, mits deze conform de voorschriften van de eIDAS-verordening zijn ondertekend.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Een Europees betalingsbevel moet worden opgesteld of vertaald in de nationale taal, d.w.z. het Lets.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/04/2021

Europees betalingsbevel - Litouwen


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 20 van de wet van 13 november 2008 tot invoering van EU‑ en internationale rechtsinstrumenten in de burgerlijke procedure in de Republiek Litouwen (hierna „de wet” genoemd) bepaalt dat verzoeken om een Europees betalingsbevel worden ingediend volgens de bevoegdheidsregels die in het wetboek van burgerlijk procesrecht van de Republiek Litouwen zijn opgenomen (Valstybės Žinios, 2002, Nr. 36‑1340) (bij de districtsrechtbank indien de waarde van de vordering niet meer dan 100 000 LTL bedraagt, en bij de regionale rechtbank indien de waarde van de vordering meer dan 100 000 LTL bedraagt). Na onderzoek van het verzoek kan de bevoegde rechter een Europees betalingsbevel uitvaardigen.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 23 van de wet bepaalt dat een verzoek om heroverweging van een Europees betalingsbevel op grond van de redenen die in artikel 20, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1896/2000 zijn genoemd, onderzocht wordt door de rechtbank die het Europees betalingsbevel heeft uitgevaardigd. Nadat het verzoek om heroverweging van het Europees betalingsbevel ontvankelijk is verklaard, zendt de rechtbank een afschrift van het verzoek en de bijlagen aan de eiser en krijgt de eiser de gelegenheid binnen 14 dagen na de verzending van het verzoek schriftelijk te antwoorden. De rechtbank onderzoekt het verzoek om heroverweging van het Europees betalingsbevel in een schriftelijke procedure binnen 14 dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen op het verzoek kon worden geantwoord en vaardigt een bevel uit dat op een van de in artikel 20, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1896/2006 genoemde gronden is gebaseerd.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

De procedurestukken in het kader van een verzoek om een Europees betalingsbevel worden rechtstreeks aan de rechtbank overgelegd of per post toegezonden.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

In verband met artikel 21, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1896/2006 wordt het Litouws als taal aanvaard.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 26/04/2019

Europees betalingsbevel - Luxemburg


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Volgende gerechten zijn bevoegd om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen:

1. de voorzitter van de tribunal d'arrondissement (arrondissementsrechtbank), of de rechter die hem vervangt, wanneer de vordering meer dan 10.000 euro bedraagt;

2. de juge de paix (vrederechter), wanneer de vordering 10.000 euro of minder bedraagt;

3. de voorzitter van de tribunal du travail (arbeidsrechtbank), of de rechter die hem vervangt, ongeacht het bedrag van de vordering, voor betwistingen in verband met:

  • arbeidscontracten, leercontracten en aanvullende pensioenregelingen, die rijzen tussen werkgevers enerzijds, en hun werknemers anderzijds, ook wanneer de betwistingen zijn gerezen nadat het contract is beëindigd;
  • prestaties van de insolvabiliteitsverzekering, bedoeld in hoofdstuk V van de wet van 8 juni 1999 betreffende de aanvullende pensioenregelingen, die rijzen tussen de in artikel 21 bedoelde instantie of een in artikel 24, lid 1, van die wet bedoelde levensverzekeringsonderneming enerzijds, en de werknemers, voormalige werknemers en rechthebbenden anderzijds.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Volgende gerechten zijn bevoegd om over het verzet en het heroverwegingsverzoek te beslissen:

  1. de tribunal d'arrondissement, wanneer het Europees betalingsbevel is uitgevaardigd door de voorzitter van de tribunal d'arrondissement, of door de rechter die hem vervangt;
  1. de juge de paix directeur (vrederechter-directeur), of de rechter die hem vervangt, wanneer het Europees betalingsbevel is uitgevaardigd door een juge de paix;
  1. de tribunal du travail, wanneer het Europees betalingsbevel is uitgevaardigd door de voorzitter van de tribunal du travail, of door de rechter die hem vervangt.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Luxemburg aanvaardt de post als communicatiemiddel.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Luxemburg aanvaardt het Frans en het Duits.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 24/04/2020

Europees betalingsbevel - Hongarije


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

In Hongarije worden betalingsbevelen uitgevaardigd door notarissen. Alle Hongaarse notarissen zijn bevoegd in heel Hongarije.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

In Hongarije is het bevoegde gerecht het gerecht dat het Europese betalingsbevel heeft uitgevaardigd.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

In Hongarije mag rechtstreeks per post of in persona met de notarissen gecommuniceerd worden (in Hongarije valt de procedure inzake betalingsbevelen onder de bevoegdheid van notarissen).

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Bij een voor tenuitvoerlegging uitgevaardigd Europees betalingsbevel moet altijd een Hongaarse vertaling zijn gevoegd.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 27/03/2017

Europees betalingsbevel - Malta


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Civil Court First Hall – vorderingen van 15,000 EUR of meer

Court of Magistrates (Malta) – vorderingen van 5,000 EUR tot 15,000 EUR

Small Claims Tribunal – vorderingen tot 5,000 EUR

Het Court of Magistrates (Gozo) is als hogere rechter (voor vorderingen van 15,000 EUR of meer) en als lagere rechter (voor vorderingen van 5,000 EUR tot 15,000 EUR) bevoegd kennis te nemen van alle vorderingen tegen personen met woon- of verblijfplaats op het eiland Gozo of het eiland Comino.

Alle correspondentie moet worden gericht aan:

The Registrar,

(naam van het bevoegde gerecht)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Correspondentie betreffende de gerechten van Gozo moet worden gericht aan:

The Registrar

(naam van het bevoegde gerecht)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Civil Court First Hall

Court of Magistrates (Malta)

Small Claims Tribunal

Court of Magistrates (Gozo) als hogere en als lagere rechter

Alle correspondentie moet worden gericht aan:

The Registrar,

(naam van het bevoegde gerecht)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Correspondentie betreffende de gerechten van Gozo moet worden gericht aan:

The Registrar

(naam van het bevoegde gerecht)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

De heroverwegingsprocedure is vastgesteld in artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1896/2006.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Het verzoek om een Europees betalingsbevel en andere in Verordening (EG) nr. 1896/2006 genoemde formulieren moeten worden neergelegd ter griffie van het bevoegde gerecht of per post aan de griffie van het bevoegde gerecht worden verzonden.

Het verzoek tot heroverweging van het Europees betalingsbevel moet in de Maltese taal door de verweerder persoonlijk worden neergelegd ter griffie van het bevoegde gerecht.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Maltees en Engels.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/09/2016

Europees betalingsbevel - Nederland


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 2 Uitvoeringswet EBB:

Een verzoek om een Europees betalingsbevel als bedoeld in artikel 7 van de verordening wordt gedaan aan de rechtbank. Is het bedrag, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder b, van de verordening, niet hoger dan het bedrag genoemd in artikel 93 onder a, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of betreft het een zaak als bedoeld onder c, van dat artikel, dan wordt het verzoek behandeld en wordt daarop beslist door de kantonrechter.

Het verzoek mag worden geadresseerd aan:

p/a Rechtbank 's-Gravenhage

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 9 Uitvoeringswet EBB:

1. Ten aanzien van een uitvoerbaar verklaard Europees betalingsbevel in de zin van de verordening kan de verweerder een verzoek tot heroverweging doen bij het gerecht dat het uitvoerbare Europees betalingsbevel heeft uitgevaardigd op de gronden genoemd in artikel 20, eerste en tweede lid, van de verordening.

2. Het verzoek moet worden gedaan:

a. in het geval bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder a, van de verordening, binnen vier weken nadat het uitvoerbare betalingsbevel aan de verweerder bekend is geworden;

b. in het geval bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder b, van de verordening, binnen vier weken nadat de daargenoemde gronden hebben opgehouden te bestaan;

c. in het geval bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de verordening, binnen vier weken nadat de daargenoemde grond voor heroverweging aan de verweerder bekend is geworden.

3. Voor de indiening van een verzoek tot heroverweging is de bijstand van een advocaat niet vereist.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Naar Nederlands burgerlijk procesrecht (artikel 33 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) is elektronische indiening van verzoeken om een Europees betalingsbevel toegelaten voor zover het procesreglement van de rechtbank hierin voorziet. Op dit moment voorziet nog geen van de rechtbanken in deze mogelijkheid. Alleen de volgende wijzen van indiening zijn toegelaten:

- per post;

- door indiening ter griffie van de rechtbank.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 8 lid 2 Uitvoeringswet EBB:

2. Een door een gerecht van oorsprong van een andere lidstaat uitvoerbaar verklaard Europees betalingsbevel wordt voor de toepassing van artikel 21, tweede lid, onder b, van de verordening gesteld of vertaald in de Nederlandse taal.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 25/04/2016

Europees betalingsbevel - Oostenrijk


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Voor verzoeken om een Europees betalingsbevel is uitsluitend het Bezirksgericht für Handelssachen Wien (districtsrechtbank voor handelszaken van Wenen) bevoegd (§ 252, lid 2, van het Oostenrijkse wetboek van burgerlijke rechtsvordering - ZPO).

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Verzoeken om heroverweging in de zin van artikel 20, leden 1 en 2, worden procedureel behandeld als verzoeken tot herstel in de vorige toestand. Tegen een beslissing waarbij een verzoek in de zin van lid 2 wordt ingewilligd, kan echter beroep worden ingesteld (§ 252, lid 5, van het Oostenrijkse wetboek van burgerlijke rechtsvordering - ZPO).

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Mededelingen in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure kunnen worden ingediend op papier of langs elektronische weg met behulp van het WebERV (e‑justitie via het web). In beginsel staat het WebERV open voor alle natuurlijke en rechtspersonen. Op technisch vlak moet daarvoor gebruik worden gemaakt van speciale software en moet er een verzendende instantie worden ingeschakeld. Een bijgewerkte lijst van verzendende instanties kan worden geraadpleegd op: http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv

Indiening per fax of e-mail is niet mogelijk.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De uit hoofde van artikel 21, lid 2, onder b), aanvaarde taal is het Duits.

Naast het Duits als officiële taal mogen Oostenrijkse onderdanen en onderdanen van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ook het Hongaars gebruiken bij de districtsrechtbanken Oberpullendorf en Oberwart, het Sloveens bij de districtsrechtbanken Ferlach, Eisenkappel en Bleiburg en het Kroatisch bij de districtsrechtbanken Eisenstadt, Güssing Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf en Oberwart.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 25/03/2021

Europees betalingsbevel - Polen


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De bevoegde rechtbanken zijn districtsrechtbanken (sądy rejonowe) en regionale rechtbanken (sądy okręgowe), waarvan de territoriale en absolute bevoegdheden zijn vastgelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Kodeks postępowania cywilnego) van 17 november 1964 (Staatsblad 2014, nr. 101, als gewijzigd). De absolute bevoegdheid is geregeld in de artikelen 16, 17 en 461(11) in samenhang met artikel 50516(1) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en de territoriale bevoegdheid in de artikelen 27 tot en met 46 en 461(1) in samenhang met artikel 50516(1) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Verzoeken om weigering van tenuitvoerlegging als bedoeld in artikel 22 (Weigering van tenuitvoerlegging) van de verordening moeten overeenkomstig artikel 115323(1) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden ingediend bij de regionale rechtbank van de woonplaats of statutaire zetel van de schuldenaar of, bij ontbreken van een dergelijke rechtbank, de regionale rechtbank in de regio waar de tenuitvoerlegging hangende is of plaatsvindt. Overeenkomstig artikel 115323(3) kan de verweerder zijn standpunt in de zaak kenbaar maken binnen een door de rechtbank vastgestelde termijn.

Wat artikel 23 (Opschorting of beperking van de tenuitvoerlegging) betreft, kan de bevoegde districtsrechtbank op verzoek van de schuldenaar overeenkomstig artikel 115320(1) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tenuitvoerleggingsprocedures die worden uitgevoerd op basis van een Europees betalingsbevel opschorten. Eveneens op verzoek van de schuldenaar kan deze rechtbank de tenuitvoerlegging tot bewarende maatregelen beperken of de tenuitvoerlegging afhankelijk maken van het door de schuldenaar stellen van een door dit gerecht te bepalen zekerheid.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Wat artikel 20, lid 1, van de verordening betreft, neemt de bescherming van de schuldenaar de vorm aan van herschikking van de termijn voor het indienen van een verweerschrift tegen een Europees betalingsbevel. Dit gebied wordt geregeld door deel 1, titel VI, hoofdstuk 5 (Niet-inachtneming van termijnen en regelingen voor herschikking) (artikelen 167-172) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Krachtens deze regels moet een verzoek om herschikking van de termijn worden ingediend in de vorm van een brief aan de rechtbank waar de procedure had moeten plaatsvinden, uiterlijk één week nadat de reden voor niet-inachtneming van de termijn is weggevallen. In de brief moeten de omstandigheden die het verzoek rechtvaardigen, worden gestaafd. Tegelijk met de indiening van het verzoek om herschikking van de termijn moet de partij ook een verzoek om hertoetsing van het Europees betalingsbevel indienen. Wanneer de termijn niet in acht is genomen en er een periode van meer dan een jaar is verstreken, kan de termijn slechts in uitzonderlijke gevallen worden herschikt. Het feit dat een verzoek om herschikking is ingediend, leidt in de regel niet tot de opschorting van de procedure of van de tenuitvoerlegging van een vonnis.

Wat artikel 20, lid 2, van de verordening betreft, zijn de regels van artikel 50520 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing. Verzoeken moeten voldoen aan de voorschriften voor processtukken en moeten de redenen bevatten waarom het Europees betalingsbevel moet worden ingetrokken. De rechtbank met bevoegdheid voor het toetsen van een dergelijk verzoek is de rechtbank die het betalingsbevel uitvaardigde. Vóór de intrekking van een Europees betalingsbevel moet de rechtbank de verzoeker horen of hem vragen een schriftelijke verklaring in te dienen.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Verzoeken om een Europees betalingsbevel en andere processtukken in dergelijke procedures kunnen enkel schriftelijk worden ingediend. Documenten kunnen persoonlijk worden ingediend bij of per post worden toegezonden aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De taal die conform artikel 21, lid 2, onder b), wordt aanvaard is het Pools.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 02/04/2019

Europees betalingsbevel - Portugal


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De rechtbank die bevoegd is om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen is de centrale civiele afdeling van de districtsrechtbank van Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De heroverwegingsprocedure is de procedure die wordt beschreven in artikel 20 van de verordening, en de rechtbank die bevoegd is voor heroverweging is de centrale civiele afdeling van de districtsrechtbank van Porto.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

De volgende communicatiemiddelen voor indiening worden aanvaard in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure:

i) aflevering bij de griffie overeenkomstig artikel 144, lid 7, onder a), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering;

ii) indiening per aangetekende post overeenkomstig artikel 144, lid 7, onder b), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering;

iii) indiening per fax overeenkomstig artikel 144, lid 7, onder c), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De taal die wordt aanvaard is het Portugees.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 25/02/2021

Europees betalingsbevel - Roemenië


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De gerechten die bevoegd zijn om een betalingsbevel uit te vaardigen, zijn de gerechten die bevoegd zijn om in eerste aanleg uitspraak ten gronde te doen:

– districtsrechtbanken (judecătorie; doen in eerste aanleg uitspraak over in geld uitdrukbare vorderingen van 200 000 RON of minder), of

— rechtbanken (tribunalul; doen in eerste aanleg uitspraak over alle vorderingen die krachtens de wet niet behoren tot de bevoegdheid van andere gerechten, dus ook over in geld uitdrukbare vorderingen van meer dan 200 000 RON) — artikel 94, lid 1, onder j), en artikel 95, punt 1, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering (wat betreft betalingsbevelen, zie artikel 1.015 van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering, op grond waarvan de schuldeiser een verzoek om een betalingsbevel kan indienen bij het gerecht dat bevoegd is om in eerste aanleg uitspraak ten gronde te doen).

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

- Gemeenrechtelijke procedure

- Tegen definitieve beslissingen kan een beroep tot nietigverklaring (buitengewone rechtsmiddelen) worden ingesteld wanneer de verzoeker niet behoorlijk werd opgeroepen en niet ter terechtzitting is verschenen; het beroep tot nietigverklaring moet worden ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen na de datum van kennisgeving van de beslissing, maar uiterlijk een jaar na de datum waarop de beslissing definitief is geworden; het beroep moet, op straffe van nietigheid, binnen de bovengenoemde termijn van vijftien dagen met redenen worden omkleed (artikel 503, lid 1, en artikel 506 van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- herziening (buitengewone rechtsmiddelen) van een beslissing over of met verwijzing naar de grond van de zaak kan worden aangevraagd wanneer de partij, om redenen buiten haar wil, werd verhinderd te verschijnen en zij het gerecht daarvan niet op de hoogte kon brengen; in dat geval zijn ook beslissingen waarin niet wordt verwezen naar de grond van de zaak voor herziening vatbaar; herziening moet worden aangevraagd binnen vijftien dagen vanaf het einde van het beletsel (artikel 509, lid 1, punt 9, artikel 509, lid 2, en artikel 511, lid 2, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- de partij die een procestermijn laat verstrijken, kan alleen een verlenging van die termijn krijgen wanneer de overschrijding van de termijn naar behoren is gerechtvaardigd; daartoe moet de partij de betrokken procedurele handeling stellen uiterlijk vijftien dagen na het einde van het beletsel en moet zij tegelijkertijd een heropening van de termijn vragen; in het geval van een rechtsmiddel is deze termijn identiek aan die voor het instellen van het rechtsmiddel; het verzoek om heropening van de termijn wordt behandeld door het gerecht dat bevoegd is om uitspraak te doen over het verzoek betreffende de niet-uitoefening van een recht binnen de vastgestelde termijnen (artikel 186 van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Bijzondere betalingsbevelprocedure

- In het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering (de artikelen 1.013 tot en met 1.024) is een bijzondere betalingsbevelprocedure vastgesteld;

- de schuldenaar kan de nietigverklaring van een betalingsbevel vragen binnen een termijn van 10 dagen te rekenen vanaf de datum van de betekening of de kennisgeving ervan (artikel 1.023, lid 1, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- de schuldeiser kan de nietigverklaring vragen van de beslissingen bedoeld in artikel 1.020, leden 1 en 2[1], van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering alsook van de betalingsbevelen bedoeld in artikel 1.021, lid 2, van dat wetboek[2], en zulks binnen een termijn van 10 dagen (artikel 1.023, lid 2, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- het verzoek tot nietigverklaring wordt behandeld door het gerecht dat het betalingsbevel heeft uitgevaardigd, in een samenstelling van twee rechters (artikel 1.023, lid 4, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- indien het aangezochte gerecht het verzoek tot nietigverklaring geheel of gedeeltelijk toewijst, verklaart het het bevel geheel of, in voorkomend geval, gedeeltelijk nietig en geeft het een definitieve beslissing; de beslissing tot afwijzing van het verzoek tot nietigverklaring is definitief (artikel 1.023, lid 6, deel I, en artikel 1.023, leden 7 en 8, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- de belanghebbende partij kan de gedwongen uitvoering van het betalingsbevel betwisten op grond van het gemene recht. In het kader van een dergelijke betwisting kunnen alleen onregelmatigheden betreffende de uitvoeringsprocedure worden aangevoerd alsook oorzaken van tenietgaan van de verplichting die zijn ontstaan nadat het betalingsbevel definitief is geworden (artikel 1.024, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).


[1] Artikel 1020 van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering

"Artikel 1.020 Betwisting van de vordering

1) Indien de schuldenaar de vordering betwist, toetst het gerecht de gegrondheid van deze betwisting op grond van de stukken van het dossier en de toelichtingen en verduidelijkingen van de partijen. Indien het gerecht van oordeel is dat het verweer van de schuldenaar gegrond is, geeft het een beslissing houdende afwijzing van het verzoek van de schuldeiser.

2) Indien in het kader van het verweer ten gronde van de schuldenaar andere bewijselementen dan die bedoeld in lid 1 worden overgelegd en die bewijselementen volgens de wet ontvankelijk zijn in de gemeenrechtelijke procedure, geeft het gerecht een beslissing houdende afwijzing van het door de schuldeiser ingediende verzoek om een betalingsbevel.

3) In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen kan de schuldeiser op grond van het gemene recht een rechtsvordering instellen."

[2] Artikel 1.021, lid 2, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering: "Indien het gerecht, bij onderzoek van de bewijselementen van het dossier, vaststelt dat slechts een deel van de claims van de schuldeiser gegrond is, vaardigt het alleen voor dat deel een betalingsbevel uit en stelt het een termijn voor de betaling vast. In dat geval kan de schuldeiser kan op grond van het gemene recht een rechtsvordering instellen teneinde te verkrijgen dat de schuldenaar wordt veroordeeld tot de betaling van het saldo van de vordering."

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

- Gemeenrechtelijke procedure

- De gedinginleidende stukken en andere processtukken worden meegedeeld conform het bepaalde in de artikelen 153 tot en met 173 van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Voorbeelden van de wijzen van mededeling:

- de mededeling van de gedinginleidende stukken en van alle andere processtukken geschiedt ambtshalve door de proceduremedewerkers van het gerecht of door andere werknemers van het gerecht, alsook door medewerkers of werknemers van andere gerechten in het rechtsgebied waarvan de adressaten van mededelingen verblijven (artikel 154, lid 1, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- indien de mededeling niet kan worden verricht op een van de bovengenoemde wijzen, wordt zij gedaan per aangetekende brief, met een verklaring betreffende de inhoud en een ontvangstbevestiging, en zulks in een gesloten enveloppe, waarbij conform de wet het ontvangstbewijs/de verklaring inzake afgifte en het bericht zijn gevoegd (artikel 154, lid 4, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- de belanghebbende partij kan vragen dat de processtukken op haar kosten rechtstreeks worden meegedeeld door een deurwaarder, die de in de wet vastgestelde procedurele formaliteiten moet naleven, dan wel via een koeriersdienst (artikel 154, lid 5, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- de gedinginleidende stukken en de andere processtukken kunnen door de griffie van het gerecht worden meegedeeld per fax, per e-mail of via enig ander middel dat de toezending van de tekst van de stukken en de bevestiging van de ontvangst ervan mogelijk maakt, mits de desbetreffende partij het gerecht de daartoe noodzakelijke gegevens heeft verstrekt; met het oog op de ontvangstbevestiging voegt het gerecht bij de processtukken een formulier met de volgende gegevens: de naam van het gerecht, de datum van de mededeling, de naam van de griffier die de mededeling verricht en de titel van de meegedeelde stukken; op het formulier wordt de datum van ontvangst vermeld alsook de naam (in duidelijke letters) en de handtekening van de persoon die de ontvangst ervan bevestigt; vervolgens stuurt de adressaat het formulier per fax, per e-mail of via enig ander middel terug naar het betrokken gerecht (artikel 154, lid 6, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Bijzondere betalingsbevelprocedure

- Het bevel wordt overhandigd aan de aanwezige partij of wordt onverwijld meegedeeld aan elke partij, overeenkomstig de wet (artikel 1.021, lid 5, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De formulieren moeten worden ingevuld in het Roemeens.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 12/04/2021

Europees betalingsbevel - Slovenië


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De lokale rechtbanken (okrajna sodišča) en districtsrechtbanken (okrožna sodišča) zijn bevoegd.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De lokale rechtbanken en districtsrechtbanken zijn bevoegd voor heroverwegingsprocedures en de toepassing van artikel 20 van de verordening.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Communicatie met de gerechten vindt plaats via post, langs elektronische weg en met gebruikmaking van communicatietechnologie, en zulks rechtstreeks aan de gerechten of via een persoon die beroepshalve verzoeken indient (commerciële dienstverlener) (artikel 105, onder b), van de wet betreffende het burgerlijk procesrecht; hierna "ZPP" genoemd ) (UL RS; Staatsblad van de Republiek Slovenië, nrs. 73/07 - officiële geconsolideerde versie, 45/08 — wet inzake arbitrage (ZArbit), 45/08, 111/08 – arrest Grondwettelijk Hof, 57/09 – arrest Grondwettelijk Hof, 12/10 – arrest Grondwettelijk Hof, 50/10 – arrest Grondwettelijk Hof, 107/10 – arrest Grondwettelijk Hof, 75/12 – arrest Grondwettelijk Hof, 40/13 – arrest Grondwettelijk Hof, 92/13 – arrest Grondwettelijk Hof, 10/14 – arrest Grondwettelijk Hof, 48/15 – arrest Grondwettelijk Hof van 13.8.2007, blz. 10425).

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De officiële talen zijn het Sloveens en de twee nationale minderheidstalen, die officieel worden gebruikt in gerechten in de gebieden waar deze minderheden leven (de artikelen 6 en 104 ZPP). De nationale minderheidstalen zijn het Italiaans en Hongaars.

De gebieden met minderheden zijn omschreven in de wet betreffende de oprichting van gemeenten en de grenzen van gemeenten (UL RS, nrs. 108/06 - officiële geconsolideerde versie en 9/11; hierna “ZUODNO” genoemd). In artikel 5 ZUODNO wordt het volgende bepaald: "Krachtens deze wet zijn de gebieden met minderheden deze welke zijn vastgesteld in de huidige gemeentelijke verordeningen van Lendava, Hodoš‑Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola en Piran."


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 27/03/2017

Europees betalingsbevel - Slowakije


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

'Districtsrechtbanken'.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Wat artikel 29, lid 1, onder b), van de verordening betreft: overeenkomstig artikel 398 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Civilný sporový poriadok) kan een buitengewoon rechtsmiddel worden ingesteld in de vorm van een beroep tot herziening (žaloba o obnovu konania) bij het bevoegde gerecht dat in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, d.w.z. de districtsrechtbank (okresný súd).

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Ingevolge artikel 125 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan een verzoek schriftelijk of elektronisch worden ingediend. Een elektronisch verzoek dat op een niet toegestane wijze werd ingediend, moet binnen tien dagen opnieuw worden ingediend op papier dan wel op een toegestane wijze elektronisch; zo niet wordt het verzoek niet behandeld. Het gerecht zal niet verzoeken om een nieuwe indiening van het verzoek.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Wat artikel 21, lid 2, onder b), van de verordening betreft: de voor het opstellen van het certificaat aanvaarde taal is het Slowaaks.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 04/09/2020

Europees betalingsbevel - Finland


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De districtsrechtbank van Helsinki (käräjäoikeus) is bevoegd om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 20 van de verordening, dat betrekking heeft op de heroverweging van het Europees betalingsbevel, wordt in Finland toegepast. Voor de toepassing van artikel 20 is de districtsrechtbank van Helsinki bevoegd.

Naast de bepalingen van artikel 20 van de verordening zijn ook de bepalingen betreffende buitengewone rechtsmiddelen van hoofdstuk 31 van het Wetboek van rechtsvordering van toepassing op het Europees betalingsbevel. Het gaat daarbij onder meer om klachten op basis van procedurefouten (hoofdstuk 31, afdeling 1) en de herziening van een eindvonnis (hoofdstuk 31, afdeling 7). Afdeling 17 van het Wetboek van rechtsvordering bevat een afzonderlijke bepaling inzake het toestaan van een nieuwe termijn.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Wet nr. 13/2003 betreffende elektronische diensten en communicatie (publieke sector) bevat bepalingen inzake het toezenden van processtukken aan Finse rechterlijke instanties. Volgens deze wet zijn de voor de betalingsbevelprocedure aanvaarde communicatiemiddelen: post, fax en e‑mail.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Europese betalingsbevelen kunnen worden toegezonden in het Fins, het Zweeds of het Engels.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 15/03/2021

Europees betalingsbevel - Zweden


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Een in Zweden ingediend verzoek om een Europees betalingsbevel wordt behandeld door de Kronofogdemyndigheten (de 'Zweedse gerechtsdeurwaardersinstantie'; artikel 2 van de Wet betreffende een Europese betalingsbevelprocedure).

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Verzoeken om heroverweging worden behandeld door het hovrätt (hof van beroep; artikel 13 van de Wet betreffende een Europese betalingsbevelprocedure). Indien een verzoek wordt ingewilligd, beslist het hof van beroep tegelijkertijd dat de Zweedse gerechtsdeurwaardersinstantie wordt belast met de herbeoordeling.

Voor nadere informatie, kunt u contact opnemen met de Zweedse gerechtsdeurwaardersinstantie (De link wordt in een nieuw venster geopend.www.kronofogden.se)

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Verzoeken om een Europees betalingsbevel moeten in principe worden ingediend op papieren drager. De Zweedse gerechtsdeurwaardersinstantie kan beslissen dat verzoeken moeten worden ingediend via een medium dat het gebruik van automatische gegevensverwerking mogelijk maakt (artikel 4 van de Wet betreffende een Europese betalingsbevelprocedure).

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Wanneer in Zweden een verzoek om tenuitvoerlegging van een Europees betalingsbevel dat in een andere lidstaat uitvoerbaar is verklaard, wordt ingediend, moet het betalingsbevel worden vertaald in het Zweeds of het Engels (artikel 10 van de Wet betreffende een Europese betalingsbevelprocedure).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 23/11/2020

Europees betalingsbevel - Gibraltar


Gerechtelijke procedures in Gibraltar vallen onder de De link wordt in een nieuw venster geopend.Civil Procedure Rules 1998 (CPR), (regels voor de burgerlijke rechtsvordering) en de supplementary Directions (aanvullende aanwijzingen). De toepassing van de in Engeland en Wales geldende Civil Procedure Rules (met wijzigingen) is neergelegd in de Supreme Court Rules 2000.


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Het gerecht dat in Gibraltar bevoegd is om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen is de Supreme Court.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Een verzoek om heroverweging overeenkomstig artikel 20 moet in Gibraltar worden ingediend conform Part 23 of the Civil Procedure Rules.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Het in Gibraltar aanvaarde communicatiemiddel voor het indienen van een verzoek om een Europees betalingsbevel is de post (aangezien griffierechten moeten worden betaald om een proces te starten).

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De uit hoofde van artikel 21, lid 2, onder b), aanvaarde officiële taal is het Engels.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 28/10/2020