Evropski plačilni nalog

Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (ES) št. 1896/2006


Splošne informacije

Povezava se odpre v novem oknuUredba Sveta (ES) št. 1896/2006 z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog upnikom omogoča izterjavo nespornih zahtevkov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi enotnega postopka z uporabo standardnih obrazcev.

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije razen na Danskem.

Navzočnost v postopku pred sodiščem ni potrebna. Tožeča stranka mora samo predložiti zahtevek in postopek bo potem tekel po svoje. Tožeči stranki tako ni treba opraviti nobenih drugih formalnosti.

Uredba določa sedem standardnih obrazcev.

Evropski portal e-pravosodje zagotavlja informacije o uporabi uredb in uporabniku prijazno orodje za izpolnjevanje obrazcev.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadevna povezava

Povezava se odpre v novem oknuARHIVIRANO spletišče Evropskega pravosodnega atlasa (zaprto 30. septembra 2017)


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 19/02/2019

Evropski plačilni nalog - Belgija


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

V skladu z belgijskim sodnim zakonikom (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) so za izdajo evropskega plačilnega naloga stvarno in krajevno pristojni: mirovni sodnik (juge de paix/vrederechter), sodišče prve stopnje (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), gospodarsko sodišče (tribunal de commerce/rechtbank van koophandel) ali delovno sodišče (tribunal du travail/arbeidsrechtbank).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Odvisno od okoliščin primera je v belgijskem pravu na voljo več sredstev za ponovno preučitev odločbe:

– Prvič, člen 1051 sodnega zakonika določa, da se lahko zoper sodbo vloži pritožba (appel/hoger beroep) v enem mesecu od vročitve sodbe, v nekaterih primerih pa v enem mesecu od obvestila o sodbi, izdanega v skladu z drugim in tretjim odstavkom člena 792 zakonika. To velja ne glede na to, ali sta obe stranki sodelovali v postopku.

– Drugič, člen 1048 sodnega zakonika določa, da se lahko zoper sodbo, izdano v odsotnosti ene izmed strank, vloži ugovor (opposition/oppositie) v enem mesecu od vročitve sodbe, v nekaterih primerih pa v enem mesecu od obvestila o sodbi, izdanega v skladu z drugim in tretjim odstavkom člena 792 zakonika.

– Če teh sredstev ni več mogoče vložiti zoper sodbo civilnega sodišča ali sodbo kazenskega sodišča o civilnih vidikih kazenske zadeve, se lahko v nekaterih okoliščinah, določenih v členu 1133 sodnega zakonika, vloži izredno pravno sredstvo revizije (requête civile/herroeping van het gewijsde) v šestih mesecih od takrat, ko je stranka izvedela za izpodbojni razlog, in sicer z namenom razveljavitve sodbe.

Navedeni roki za vložitev pritožbe, ugovora ali izrednega pravnega sredstva revizije ne vplivajo na:

– roke iz zavezujočih določb nadnacionalnega in mednarodnega prava,

– določbo člena 50 sodnega zakonika, ki omogoča, da se prekluzivni rok pod nekaterimi pogoji, določenimi z zakonom, podaljša,

– možnost uporabe splošnega pravnega načela, ki ga je večkrat potrdilo belgijsko kasacijsko sodišče in v skladu s katerim se rok za izvedbo dejanja podaljša v korist stranke, ki dejanja zaradi višje sile ni mogla opraviti pred iztekom roka.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

V Belgiji sta dve sredstvi komuniciranja, ki sta sprejemljivi za namene te uredbe in dostopni sodiščem: obrazec zahtevka A v Prilogi I se lahko skupaj z dokazili vloži neposredno v tajništvu pristojnega sodišča ali pošlje pristojnemu sodišču s priporočeno pošto.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Za namene člena 21(2)(b) Belgija v skladu z belgijsko nacionalno zakonodajo ne sprejema nobenega jezika razen uradnega jezika ali enega od uradnih jezikov kraja izvršbe.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 28/07/2017

Evropski plačilni nalog - Bolgarija


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Zahtevek za izdajo evropskega plačilnega naloga se vloži pri okrožnem sodišču, ki je pristojno na območju naslova dolžnikovega stalnega prebivališča, začasnega prebivališča ali kraja izvršbe (člen 625(1) zakonika o civilnem postopku).

Če je zadevo mogoče spodbijati, lahko tožena stranka spodbija krajevno pristojnost, vendar mora to storiti pred vložitvijo ugovora na predlog (člen 625(2) zakonika o civilnem postopku).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Ta postopek ureja člen 626a zakonika o civilnem postopku:

Člen 626a (1) Tožena stranka lahko pred pristojnim sodiščem zahteva ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga v skladu s pogoji in po postopku iz člena 20 Uredbe (ES).

(2) Vloga za ponovno preučitev se vloži v 30 dneh od dneva, ko je bila tožena stranka dejansko seznanjena z vsebino odločbe ali po prenehanju okoliščin iz člena 20(1)(b) Uredbe.

(3) Sodišče kopijo vloge pošlje drugi stranki, ki lahko nanjo odgovori v roku enega tedna po njenem prejetju.

(4) Vloga se preuči brez navzočnosti javnosti. Sodišče lahko vlogo preuči na javni obravnavi, če meni, da je to primerno.

(5) Zoper odločitev sodišča se ni mogoče pritožiti.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Sporočila v zvezi z evropskim plačilnim nalogom se vročajo prek sodnih uradnikov, pošte ali kurirske službe kot priporočeno pismo s povratnico. Kadar v kraju, kjer se vročitev opravi, ni sodišča, vročitev lahko opravi tudi občina ali kabinet župana (člen 42(1) zakonika o civilnem postopku).

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Republika Bolgarija sprejema evropske plačilne naloge, ki jim je priložen prevod v bolgarščino.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 04/03/2019

Evropski plačilni nalog - Češka


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Na Češkem se bodo za določitev, katera sodišča so pristojna za izdajo evropskega plačilnega naloga, uporabljale splošne pravne določbe, ki določajo pristojnost v zadevah na področju civilnega prava, iz Zakona št. 99/1963 („zakonik o civilnem postopku“).

Stvarno pristojnost določajo členi 9 do 12, krajevno pristojnost pa členi 84 do 89a zakonika o civilnem postopku.

Glede na predvidene vrste zadev bodo običajno stvarno pristojna okrožna sodišča, merilo za določitev krajevne pristojnosti pa bo običajno prebivališče/sedež tožene stranke.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Za obravnavo postopka ponovne preučitve sodnega varstva je pristojno sodišče, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji.

Pristojno sodišče mora neposredno uporabljati člen 20 Uredbe. Zoper odločbo, s katero se zavrne zahtevek za ponovno preučitev, je možna pritožba.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

V skladu s členom 42 zakonika o civilnem postopku so sprejemljiva naslednja sredstva komuniciranja:

(a) elektronska pošta z naprednim elektronskim podpisom v skladu z zakonom o elektronskih podpisih št. 227/2000, kakor je bil spremenjen;

(b) elektronska pošta brez naprednega elektronskega podpisa;

(c) telefaks.

Če se vloge posredujejo s sredstvi iz odstavkov (b) in (c), je treba v treh dneh poslati tudi izvirnike obrazcev, sicer sodišče teh vlog ne bo obravnavalo.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Češka republika sprejema samo češki jezik.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 12/08/2019

Evropski plačilni nalog - Nemčija


Uvod

Podrobnosti glede izvajanja Uredbe o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog v Nemčiji so določene v zakonu o izboljšanju čezmejne izterjave dolgov in vročanja listin.


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za vso Nemčijo je pristojno okrožno sodišče (Amtsgericht) Berlin-Wedding. Kontaktni podatki sodišča:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Telefon: +49 (0)30901560
Telefaks: +49 (0)3090156203

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Pristojno je okrožno sodišče Wedding.

Obseg in potek postopka ponovne preučitve sta v veliki meri določena že v členu 20 Uredbe. Osnutek zakona določa, da mora vlagatelj verjetno izkazati dejstva, ki po njegovem mnenju upravičujejo razveljavitev evropskega plačilnega naloga. Sodišče izda sklep, zoper katerega pritožba ni možna. Če razglasi evropski plačilni nalog za ničen, se postopek zaključi v skladu z Uredbo.

To pa ne velja za delovnopravna vprašanja, za katera je v skladu s členom 2 in členom 46b(2) zakona o delovnih sodiščih (Arbeitsgerichtsgesetz) pristojno delovno sodišče, ki bi bilo pristojno v postopku za tožbo, vloženo v prvotnem postopku (Urteilsverfahren).

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Vloga za evropski plačilni nalog se razen v papirni obliki lahko odda tudi v elektronski obliki, če tak način oddaje dovoli pristojno sodišče. Na okrožnem sodišču Wedding je oddajanje elektronskih vlog mogoče. Za oddajo elektronskih vlog pri okrožnem sodišču Wedding je potrebna posebna programska oprema. Več informacij je na voljo na povezavi https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Samo nemški jezik je sprejemljiv.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 15/07/2016

Evropski plačilni nalog - Estonija


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

V Estoniji postopke za evropske plačilne naloge izvajajo stvarno pristojna okrajna sodišča.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Evropski plačilni nalog je mogoče izpodbijati, v skladu s postopkom iz člena 489 Zakonika o civilnem postopku, z vložitvijo ugovora zoper odločbo sodišča. Ugovor se vloži pri okrajnem sodišču, ki je izdalo plačilni nalog. Na sodno odločbo o ugovoru se je mogoče pritožiti pri stvarno pristojnem okrožnem sodišču.

Izjemoma je mogoče na zahtevo stranke v postopku, kadar so se pojavili novi dokazi, zoper pravnomočno sodbo, pri vrhovnem sodišču, v skladu s postopkom, določenim v poglavju 68 zakona o pravdnem postopku, vložiti revizijo.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Komunikacijska sredstva, ki so sprejemljiva v postopku za evropski plačilni nalog in ki jih sprejemajo estonska sodišča, so neposredna vložitev ter sporočanje po pošti, faksu in poteh elektronskega prenosa, v skladu z zahtevami glede oblike in pravili, določenimi v Zakoniku o civilnem postopku. Podrobnejša pravila za predložitev elektronskih dokumentov sodiščem in zahteve za obliko dokumentov so določeni v uredbi, ki jo je izdal minister za pravosodje.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

V skladu s členom 21(2)(b) Uredbe se evropski plačilni nalog sprejme za izvršbo v Estoniji, če je v estonskem ali angleškem jeziku ali če mu je priložen prevod v estonskem ali angleškem jeziku.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 15/08/2019

Evropski plačilni nalog - Irska


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za izdajo evropskega plačilnega naloga bo pristojno glavno sodišče (High Court).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Za ponovno proučitev je pristojno glavno sodišče (High Court).

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Pošta in telefaks.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Irščina in angleščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 05/04/2018

Evropski plačilni nalog - Grčija


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za izdajanje plačilnih nalogov je pristojen: za zahtevke, ki so v pristojnosti okrožnega sodišča, tj. terjatve, ki ne presegajo dvajset tisoč (20 000) EUR, sodnik okrožnega sodišča; za zahtevke, ki presegajo dvajset tisoč (20 000) EUR, sodnik enočlanskega sodišča prve stopnje.

Sodnik okrožnega sodišča je pristojen za izdajo plačilnih nalogov, povezanih s spori, ki izhajajo iz najemnih pogodb, če dogovorjena mesečna najemnina ne presega šeststo (600) EUR.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve se sproži z vložitvijo pritožbe zoper plačilni nalog sodniku okrožnega sodišča oziroma sodniku enočlanskega sodišča prve stopnje, ki je plačilni nalog izdal, in ta nato odloči o pritožbi.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Sredstvo komuniciranja, ki je sprejemljivo v zvezi s postopkom za evropski plačilni nalog in dostopno na vseh grških sodiščih, je standardni obrazec iz Priloge I k Uredbi, ki ga mora vložiti stranka ali njen pooblaščeni zastopnik.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Samo grški jezik je sprejemljiv.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 08/07/2016

Evropski plačilni nalog - Španija


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Sodišča prve stopnje.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne proučitve, ki ga določa člen 20(1) Uredbe se izvaja s postopkom razveljavitve končne odločbe na predlog stranke, ki ni izpolnila svojih obveznosti (člen 501 in naslednji zakona o pravdnem postopku, Zakon 1/2000 z dne 7. januarja 2000). Postopek ponovne proučitve, ki ga določa člen 20(2) se lahko izvede z vložitvijo zahtevka za razveljavitev sodnih aktov (člen 238 in naslednji sistemskega zakona o sodstvu, Zakon 6/1985 z dne 1. julija 1985). V obeh primerih so pristojna sodišče prve stopnje.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Obrazec zahtevka se lahko vloži neposredno, po pošti ali po telefaksu.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Španski.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 12/03/2019

Evropski plačilni nalog - Francija


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Organi, pristojni za izdajanje evropskega plačilnega naloga, so sodišča prve stopnje in predsednik trgovinskega sodišča v mejah stvarne pristojnosti slednjega.

Kadar Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ne določa teritorialnega pristojnega sodnega organa, ampak pristojni sodni organ države članice, je pristojno sodišče prve stopnje ali predsednik trgovinskega sodišča v kraju, kjer stanuje toženec ali en od tožencev.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Pravila, ki urejajo postopek ponovne proučitve v izjemnih primerih, predvidena v členu 20 Uredbe, so enaka tem, ki se uporabljajo v ugovornem postopku. Zahteva za ponovno proučitev se predloži pristojnemu sodnemu organu, ki je izdal sklep o evropskem plačilnem nalogu.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Zahtevo za evropski plačilni nalog je mogoče na pristojni sodni organ nasloviti po pošti ali elektronski pošti.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Sprejemljivi jeziki v skladu s členom 21(2)(b) so: angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ter španščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 07/12/2018

Evropski plačilni nalog - Hrvaška


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za odločanje o zahtevkih za izdajo in ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga ter za izdajo potrdila o izvršljivosti evropskega plačilnega naloga je izključno pristojno naslednje sodišče:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Telefon: +385 1 4897 222

Telefaks: +385 1 4920-871

E-naslov:  Povezava se odpre v novem oknutajnistvo@tszg.pravosudje.hr

Povezava se odpre v novem oknuured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Spletni naslov: http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Gospodarsko sodišče v Zagrebu odloča o zahtevkih za ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga. Zoper odločitev sodišča pritožba ni mogoča.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Obrazce, druge zahtevke ali izjave je treba predložiti v pisni obliki, po telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Evropskemu plačilnemu nalogu je treba priložiti prevod v hrvaščino, ki ga overi oseba, ki je za to pooblaščena.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 20/03/2018

Evropski plačilni nalog - Italija


V zvezi s podatki, ki so jih morale države članice v skladu s členom 29 Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropski komisiji poslati do 12. junija 2008, je priložena preglednica, ki prikazuje povezavo med italijanskimi določbami in določbami Skupnosti.

Poudariti je treba, da so se v skladu s členom 2(2)(d) Uredbe upoštevali zahtevki, ki izhajajo iz nepogodbenih obveznosti.

Kar zadeva člen 29(1)(b), se zdi potrebno razlikovati med primeri iz člena 20(1) in tistimi iz člena 20(2), saj se prvi odstavek nanaša na vrnitev v prejšnje stanje zaradi izteka roka, kadar krivde zanj ni mogoče pripisati toženi stranki, člen 20(2) pa se uporablja, kadar je bil plačilni nalog očitno napačno izdan, ali v drugih izjemnih okoliščinah, kot je namerno ravnanje stranke.

V prvem sklopu primerov se zadevna zakonodaja nanaša na prepozne ugovore zoper plačilne naloge, ki jih določa člen 650 italijanskega zakonika o civilnem postopku (ZCP) in jih je treba vložiti pri sodišču, ki je izdalo opomin. Pristop v tem primeru je standardni in se lahko obsežno uporablja, čeprav mora sodišče odločiti o upoštevnosti roka iz zadnjega odstavka člena 650 ZCP, saj se uporablja za člen 20(1)(b) Uredbe.

V drugem sklopu primerov pa se trenutno uporablja rešitev, ki vključuje redno vlogo ali, odvisno od okoliščin, vlogo na pristojno prvostopenjsko sodišče, čeprav mora sodišče odločiti, ali upoštevna pravila izhajajo iz italijanske zakonodaje ali pa jih je mogoče izpeljati iz Uredbe.

Kar zadeva sredstva komuniciranja iz člena 29(1)(b) Uredbe v povezavi s členom 7(5), je bilo odločeno, da se je treba na komuniciranje v papirni obliki sklicevati samo v tem primeru, saj je treba pri uporabi drugih (elektronskih) sredstev komuniciranja upoštevati posebne italijanske predpise, poleg tega je treba v skladu z Uredbo uporabiti sredstva komuniciranja, ki so „dostopna“ zadevnim sodiščem.


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za izdajo evropskega plačilnega naloga so pristojna naslednja sodišča:

mirovni sodnik [Giudice di Pace] za zahtevke v znesku do:

(1) 5 000,00 EUR za splošne zahtevke;

(2) 20 000,00 EUR za zahtevke v zvezi z nadomestilom za škodo, povzročeno z vozili ali plovili, v okviru pogojev iz člena 2(2)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1896/2006.

Mirovni sodniki so pristojni za vse zahtevke ne glede na znesek, ki se nanašajo na odnose med lastniki stanovanj ali stanovalci v zvezi z emisijami dima, vonjav, toplote in hrupa ter tresljaji in podobnimi pojavi, ki presegajo sprejemljive ravni, v skladu s členom 7(3)(3) italijanskega zakonika o civilnem postopku, v okoliščinah iz člena 2(2)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1896/2006.

Mirovni sodnik je pristojen tudi v zadevah, ki vključujejo obresti ali dodatne stroške za zapoznela izplačila pokojnin ali socialnih prejemkov.

Redno civilno sodišče ali pritožbeno sodišče je kot sodišče prve in najvišje stopnje pristojno v vseh drugih zadevah ter ima izključno pristojnost, kot je določena z italijansko zakonodajo.

Natančneje, na področjih, ki niso izključena s členom 2, so redna civilna sodišča pristojna za zadeve, ki vključujejo:

(1) zahtevke v zvezi s kmetijskimi pogodbami (v tem primeru so v skladu s členom 9 zakona št. 29 z dne 14. februarja 1990 pristojni posebni oddelki rednih sodišč, ki obravnavajo zadeve s področja kmetijstva);

(2) zahtevke v zvezi s patenti in blagovnimi znamkami (v tem primeru so v skladu s členom 1 in naslednjimi zakonskega odloka št. 168 z dne 27. junija 2003 – najnovejše besedilo – pristojni posebni gospodarski oddelki rednih sodišč);

(3) zahtevke v zvezi s pomorskim pravom, zlasti za škodo, ki nastane zaradi trčenja plovil; škodo, ki nastane pri sidranju ali privezovanju ali drugem manevriranju v pristaniščih in na drugih postajališčih; škodo, ki nastane pri uporabi nakladalne ali razkladalne opreme ter pri ravnanju s tovorom v pristaniščih; škodo, ki jo plovila povzročijo na mrežah in drugi ribiški opremi; stroške in nadomestila za pomoč, reševanje in povračilo; povrnitev stroškov in nagrad za najdbo razbitine v skladu s členom 589 zakonika o plovbi;

(4) zadeve in postopke v zvezi z javnimi naročili gradenj, blaga in storitev, ki so pomembni za Skupnost, v katerih je stranka eno od podjetij iz člena 3 zakonodajnega odloka št. 168 z dne 27. junija 2003 (kakor je bil spremenjen), ali kadar eno od njih sodeluje v konzorciju ali začasni skupini, ki so ji bila dodeljena naročila, ali v katerih je pristojno redno sodišče (tudi v tem primeru so v skladu s členom 3 zakonodajnega odloka št. 168 z dne 27. junija 2003 pristojni posebni gospodarski oddelki rednih sodišč).

V zadevah, ki niso izključene s členom 2 Uredbe, je za odškodninske zahtevke za škodo, ki je nastala zaradi sporazumov, ki omejujejo konkurenco, in zlorabe prevladujočega položaja, kot sodišče prve in najvišje stopnje pristojno pritožbeno sodišče (člen 32(2) zakona št. 287 z dne 10. oktobra 1990).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Sodišče, ki je pristojno za ponovno preučitev iz člena 20(1) Uredbe (ES) št. 1896/2006, in s tem povezane postopke, je v skladu s členom 650 italijanskega zakonika o civilnem postopku sodišče, ki je izdalo plačilni nalog.

Sodišče, ki je pristojno za ponovno preučitev iz člena 20(2) Uredbe (ES) št. 1896/2006, in s tem povezane postopke, je v skladu s splošno veljavnimi pravili redno sodišče, ki je pristojno za plačilni nalog.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Sredstva komuniciranja, ki so sprejemljiva v zvezi s postopkom za evropski plačilni nalog v skladu z Uredbo (ES) št. 1896/2006, so poštne storitve.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Sprejemljivi jezik je italijanščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 26/03/2019

Evropski plačilni nalog - Ciper


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Pristojni so naslednji subjekti: vsa prvostopenjska sodišča Republike Ciper, ki delujejo v štirih upravnih okrožjih pod nadzorom pravne države Republike Ciper, tj. Nikozija, Lemesos, Larnaka Amohostos in Pafos. Pristojnost sodnikov določa Zakon o sodiščih (14/60) in ustreza hierarhičnemu položaju sodnika, tj. okrožni sodnik, okrožni sodnik svetnik in predsednik okrožnega sodišča.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve urejajo Postopkovni predpisi o civilnih sporih. Postopek temelji predvsem na pisnih vlogah tistih, ki so vključeni v spor. V izjemnih primerih in kadar sodišče meni, da je nujno, je možno poleg pisnih vlog in zapriseženih izjav opraviti tudi ustno pričanje. Pristojna sodišča so navedena v točki (a).

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Sredstva komuniciranja, ki so sprejemljiva v postopku za evropski plačilni nalog in dostopna sodiščem, so: osebna vložitev vloge v register ali predložitev po pošti ali prek drugega sredstva komuniciranja, kot sta telefaks ali elektronska pošta.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Sprejemljiv jezik sodišč je grščina. Toda za namene Uredbe se doda tudi angleščina, ki se prav tako uporablja na Cipru.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 18/04/2019

Evropski plačilni nalog - Latvija


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za izdajo evropskega plačilnega naloga so pristojna okrajna ali mestna sodišča (rajona (pilsētas) tiesas), ki so sodišča prve stopnje v civilnih zadevah. Določeno okrajno ali mestno sodišče je običajno sodišče, ki je pristojno za prijavljeno stalno prebivališče tožene stranke (deklarētā dzīvesvieta), kadar tožena stranka nima prijavljenega stalnega prebivališča, pa njen domači naslov (dzīvesvietas adrese) ali statutarni sedež (juridiskā adrese). Seznam sodišč je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

V členu 485.1(1)(1) zakona o pravdnem postopku je navedeno, da je treba vlogo za ponovni pregled evropskega plačilnega naloga, ki ga je izdalo okrajno ali mestno sodišče, vložiti pri ustreznem okrožnem sodišču (abgabaltiesa). Obstaja pet okrožnih sodišč, ki obravnavajo civilne zadeve. Pristojnost vsakega okrožnega sodišča zajema področja, ki jih obravnava več okrajnih ali mestnih sodišč. Seznam sodišč je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Vlogo za ponovni pregled naloga je treba vložiti v 45 dneh od datuma, ko se je oseba zavedela okoliščin, ki omogočajo ponovni pregled na podlagi zakonodaje Evropske unije, iz prvega odstavka člena.

Vloga, v kateri niso navedeni utemeljeni razlogi za ponovni pregled na podlagi Uredbe, ne bo sprejeta in bo vrnjena vložniku. Sodišče poleg tega ne bo obravnavalo ponovne vloge, razen če se izkaže, da so se upravičeni razlogi, na podlagi katerih se je izvedel ponovni pregled naloga, spremenili. Odločitev sodišča v zvezi s tem se lahko izpodbija z vložitvijo posebne pritožbe (blakus sūdzība).

Vloga za ponovni pregled naloga se preuči v pisnih postopkih. Če okrožno sodišče po preučitvi vloge ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za ponovni pregled naloga, v celoti razveljavi izpodbijani nalog in zadevo pošlje v ponovni pregled sodišču prve stopnje.

Če okrožno sodišče ugotovi, da okoliščine, navedene v vlogi, niso utemeljene za ponovni pregled naloga, vlogo zavrne. Odločitev sodišča se lahko izpodbija z vložitvijo posebne pritožbe. Postopek za vložitev in preučitev tovrstnih posebnih pritožb je določen v poglavju 55 zakona o pravdnem postopku. Prevod zakona v angleščino je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Dokumente za sodišče je treba predložiti v papirni obliki, tj. po pošti ali osebno.

Sodišča bodo sprejela tudi elektronsko predložene dokumente, ki jih je z varnim elektronskim podpisom, priznanim v Latviji, podpisala ustrezna oseba. Poleg tega so bile v luči uredbe eIDAS in strategije EU za enotni digitalni trg pripravljene spremembe zakona o elektronskih dokumentih, izvajajo pa se tudi potrebne tehnične prilagoditve, ki bodo omogočile sprejemanje elektronskih dokumentov iz drugih držav članic EU, pod pogojem, da so podpisani v skladu z zahtevami iz uredbe eIDAS.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Evropski plačilni nalog mora biti napisan v nacionalnem jeziku, tj. latvijščini, ali preveden vanj.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 28/06/2019

Evropski plačilni nalog - Litva


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

V skladu s členom 20 Zakona se vloge za evropski plačilni nalog vlagajo v skladu s pravili o pristojnosti, določenimi v Zakoniku o civilnem postopku Republike Litve (Valstybės Žinios, 2002, št. 36-1340) (in sicer pri okrajnem sodišču v zadevah, v katerih vrednost zahtevka ne presega 100 000 LTL, in pri okrožnem sodišču v zadevah, v katerih vrednost zahtevka presega 100 000 LTL). Po preučitvi vloge je ustrezno sodišče pristojno za izdajo evropskega plačilnega naloga;

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

V skladu s členom 23 Zakona evropski plačilni nalog, kot to določa člen 20(1) in (2) Uredbe št. 1896/2006, ponovno preuči sodišče, ki je izdalo evropski plačilni nalog. Po sprejemu vloge za ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga sodišče pošlje kopije vloge in njenih dodatkov tožniku in ga obvesti, naj vloži pisni odgovor na vlogo v 14 dneh od oddaje vloge. Sodišče preuči vloženo vlogo za ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga v pisnem postopku najpozneje v 14 dneh po preteku roka za vložitev odgovora na vlogo in izda nalog v zvezi z eno od odločitev iz člena 20(3) Uredbe št. 1896/2006;

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

V zadevah za izdajo evropskega plačilnega naloga se procesna pisanja vložijo neposredno pri sodišču ali pošljejo po pošti;

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

V skladu s členom 21(2)(b) Uredbe št. 1896/2006 je sprejemljivi jezik litovski.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 26/04/2019

Evropski plačilni nalog - Luksemburg


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za izdajanje evropskega plačilnega so pristojni:

1. predsednik okrožnega sodišča ali sodnik, ki ga nadomešča, če zahtevek presega vrednost 10 000 EUR;

2. mirovni sodnik, če zahtevek ne presega 10 000 EUR;

3. predsednik delovnega sodišča ali sodnik, ki ga nadomešča, ne glede na znesek zahtevka, in sicer v sporih v zvezi:

  • s pogodbami o zaposlitvi, vajeniškimi pogodbami in dopolnilnimi pokojninskimi shemami med delodajalci na eni strani in njihovimi zaposlenimi na drugi strani, vključno s spori, nastalimi po prenehanju obveznosti;
  • z ugodnostmi iz stečajnega zavarovanja iz poglavja V Zakona z dne 8. junija 1999 o dopolnilnih pokojninskih shemah med organom iz člena 21 ali življenjsko zavarovalnico iz člena 24(1) navedenega zakona na eni strani ter zaposlenimi, nekdanjimi zaposlenimi in upravičenci na drugi strani.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Za odločanje o ugovoru ali zahtevku za ponovno proučitev so pristojni:

1. okrožno sodišče, če je evropski plačilni nalog izdal predsednik okrožnega sodišča ali sodnik, ki ga nadomešča;

2. glavni mirovni sodnik ali sodnik, ki ga nadomešča, če evropski plačilni nalog izda mirovni sodnik;

3. delovno sodišče, če evropski plačilni nalog izda predsednik delovnega sodišča ali sodnik, ki ga nadomešča;

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Za Luksemburg je sprejemljivo sporočanje po pošti.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Za Luksemburg sta sprejemljiva francoski in nemški jezik.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 18/12/2018

Evropski plačilni nalog - Madžarska


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Na Madžarskem plačilne naloge izdajajo notarji (notarji za civilnopravne zadeve). Vsi notarji so pristojni za celotno ozemlje Madžarske.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Na Madžarskem je pristojno tisto sodišče, ki je v zadevnem primeru izdalo evropski plačilni nalog.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Komuniciranje v zvezi z evropskim plačilnim nalogom lahko na Madžarskem poteka po pošti, osebno ali neposredno pri notarjih (za postopek plačilnega naloga so na Madžarskem pristojni notarji).

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Evropskemu plačilnemu nalogu, katerega izvršba se zahteva, mora biti vedno priložen prevod v madžarščino.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 27/03/2017

Evropski plačilni nalog - Malta


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Prvi senat Civilnega sodišča – za zneske od 15,000 EUR naprej.

Mirovno sodišče (Malta) – za zneske od 5,000 EUR do 15,000 EUR.

Razsodišče za spore majhne vrednosti – za zneske do 5,000 EUR.

Mirovno sodišče (Gozo) je pristojno tako v sporih večje vrednosti (od 15,000 EUR naprej), kot v sporih majhne vrednosti (od 5,000 EUR do 15,000 EUR). Obravnava lahko vse zahtevke zoper osebe, ki imajo na otoku Gozo ali Comino stalno oziroma običajno prebivališče.

Vsa korespondenca se naslovi na:

The Registrar

(ime pristojnega sodišča)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Korespondenca v zvezi s sodišči Goza se naslovi na:

The Registrar

(ime pristojnega sodišča)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Prvi senat Civilnega sodišča

Mirovno sodišče (Malta)

Razsodišče za spore majhne vrednosti

Mirovno sodišče (Gozo) je pristojno v sporih majhne in večje vrednosti.

Vsa korespondenca se naslovi na:

The Registrar

(ime pristojnega sodišča)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Korespondenca v zvezi s sodišči Goza se naslovi na:

The Registrar

(ime pristojnega sodišča)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Postopek ponovne preučitve, kakor je določen v členu 20 Uredbe (ES) št. 1896/2006

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Vloge in drugi obrazci iz Uredbe (ES) št. 1896/2006 se vložijo pri sodnem tajništvu pristojnega sodišča ali se mu pošljejo po pošti.

Toženec mora vlogo za ponovno preučitev v malteščini vložiti sam, in sicer pri sodnem tajništvu pristojnega sodišča.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Malteščina in angleščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 22/09/2016

Evropski plačilni nalog - Nizozemska


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 2 izvedbenega zakona EBB:

Vloga za evropski plačilni nalog iz člena 7 Uredbe se predloži sodišču. Če znesek iz člena 7(2)(b) Uredbe ne presega zneska, določenega v členu 93(a) Zakonika o civilnem postopku, ali če se nanaša na zadevo iz točke (c) navedenega člena, vlogo obravnava in o njej odloča podokrožno sodišče.

Vloge se pošljejo na naslednji naslov:

p/a Rechtbank 's-Gravenhage

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 9 izvedbenega zakona EBB:

1. Če je evropski plačilni nalog razglašen za izvršljivega v smislu Uredbe, lahko toženec pred sodiščem, ki je izdalo evropski plačilni nalog, na podlagi člena 20(1) in (2) Uredbe zahteva ponovno proučitev evropskega plačilnega naloga.

2. Vlogo je treba vložiti:

a. v primeru iz člena 20(1)(a) Uredbe v štirih tednih po seznanitvi toženca o izvršljivem plačilnem nalogu;

b. v primeru iz člena 20(1)(b) Uredbe v štirih tednih po tem, ko navedeni razlogi iz tega člena ne obstajajo več;

c. v primeru iz člena 20(2) Uredbe v štirih tednih po seznanitvi toženca o razlogu za ponovno proučitev iz tega člena.

3. Za predložitev vloge za ponovno proučitev ni potreben odvetnik.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

V skladu z nizozemskim civilnim procesnim pravom (člen 33 Zakonika o civilnem postopku) se vloga za evropski plačilni nalog lahko pošlje elektronsko, če postopkovna pravila sodišča to dopuščajo. Trenutno nobeno sodišče ne dopušča te možnosti. Možni so naslednji načini predložitve:

– po pošti;

– vložitev pri sodišču.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 8(2) izvedbenega zakona EBB:

2. Evropski plačilni nalog, ki ga sodišče izvora iz druge države članice razglasi za izvršljivega, se v skladu s členom 21(2)(b) Uredbe izda v nizozemščini ali prevede v nizozemščino.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 25/04/2016

Evropski plačilni nalog - Avstrija


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za zahtevke za izdajo evropskega plačilnega naloga je izključno pristojno okrožno sodišče za gospodarske zadeve na Dunaju (člen 252(2) avstrijskega zakona o civilnem postopku (Zivilprozessordnung – ZPO)).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Zahteva za ponovno preučitev v skladu s členom 20(1) in (2) se postopkovno obravnava kot predlog za vrnitev v prejšnje stanje. Vendar je odločbo o ugoditvi zahtevi iz odstavka 2 mogoče izpodbijati (člen 252(5) ZPO).

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Vloge v postopku za evropski plačilni nalog se lahko vložijo v papirni obliki ali elektronsko prek spletnega sistema e-pravosodja (WebERV). Načeloma imajo vse fizične in pravne osebe dostop do sistema e-pravosodja. Tehnične zahteve so posebna programska oprema in storitve organa za pošiljanje. Posodobljen seznam organov za pošiljanje je na voljo na: http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Vloge ni mogoče poslati po telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Sprejemljiv jezik v smislu člena 21(2)(b) je nemščina.

Avstrijski državljani in državljani držav pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru lahko poleg nemščine kot uradnega jezika uporabljajo tudi madžarščino pred okrožnima sodiščema Oberpullendorf in Oberwart, slovenščino pred okrožnimi sodišči Ferlach, Eisenkappel in Bleiburg ter hrvaščino pred okrožnimi sodišči Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf in Oberwart.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 13/11/2017

Evropski plačilni nalog - Poljska


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Pristojna so okrožna (sądy rejonowe) in regionalna sodišča (sądy okręgowe), katerih krajevna in stvarna pristojnost sta določeni v zakoniku o civilnem postopku (Kodeks postępowania cywilnego) z dne 17. novembra 1964 (Uradni list 2014, točka 101, s spremembami). Stvarno pristojnost določajo členi 16, 17 in 461(11) v povezavi s členom 50516(1) zakonika o civilnem postopku, krajevno pristojnost pa členi od 27 do 46 in člen 461(1) v povezavi s členom 50516(1) zakonika.

Zahteve za zavrnitev izvršbe v smislu člena 22 (Zavrnitev izvršbe) Uredbe se v skladu s členom 115323(1) zakonika o civilnem postopku vložijo pri regionalnem sodišču, kjer ima dolžnik stalno prebivališče ali statutarni sedež, če takega sodišča ni, pa pri regionalnem sodišču na območju, kjer poteka oziroma naj bi potekala izvršba. V skladu s členom 115323(3) lahko tožena stranka predloži svoje stališče o zadevi v roku, ki ga določi sodišče.

V zvezi s členom 23 (Prekinitev ali omejitev izvršbe) lahko pristojno okrožno sodišče v skladu s členom 115320(1) zakonika o civilnem postopku na dolžnikov predlog prekine postopek izvršbe, ki se izvaja na podlagi evropskega plačilnega naloga. Prav tako na dolžnikov predlog lahko to sodišče omeji postopek izvršbe na zaščitne ukrepe ali pogoji izvršbo s tem, da upnik predloži ustrezno jamstvo.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Določbe o preložitvi roka za predložitev ugovora zoper evropski plačilni nalog pomenijo zaščito dolžnika v zvezi s členom 20(1) Uredbe. To področje je urejeno v prvem delu, naslovu VI, poglavju 5 (Neupoštevanje rokov in določbe o preložitvi rokov) (členi 167–172 zakonika o civilnem postopku). V skladu s temi pravili je treba predlog za preložitev roka vložiti pri sodišču, pred katerim je bilo treba opraviti procesno dejanje, najpozneje en teden po prenehanju razloga za neupoštevanje roka. Pisni predlog je treba utemeljiti. Hkrati z vložitvijo predloga za preložitev roka mora stranka opraviti procesno dejanje vložitve vloge za ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga. Po enem letu od izteka roka je preložitev roka mogoča samo v posebnih primerih. Vložitev predloga za preložitev roka praviloma nima za posledico zadržanja postopka ali odložitve izvršitve sodbe.

V zvezi s členom 20(2) Uredbe se uporabljajo določbe člena 50520 zakonika o civilnem postopku. Vloge morajo izpolnjevati zahteve, ki veljajo za pisni odgovor tožeče stranke, in navesti razloge za razveljavitev evropskega plačilnega naloga. Za obravnavo take vloge je pristojno sodišče, ki je izdalo nalog. Pred razveljavitvijo evropskega plačilnega naloga mora sodišče vložnika zaslišati ali zahtevati pisno izjavo.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Vloge za evropski plačilni nalog in drugi procesni dokumenti se lahko vložijo samo v pisni obliki. Dokumenti se vložijo pri pristojnem sodišču osebno ali po pošti.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Jezik, ki ga Poljska sprejema v skladu s členom 21(2)(b), je poljščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 02/04/2019

Evropski plačilni nalog - Portugalska


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za izdajo evropskega plačilnega naloga je pristojen osrednji civilni oddelek okrožnega sodišča v Portu (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve je določen v členu 20 Uredbe, za ponovno preučitev pa je pristojen osrednji civilni oddelek okrožnega sodišča v Portu.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Za namene postopka za evropski plačilni nalog so sprejemljiva naslednja sredstva komuniciranja:

(i) dostava v sodno tajništvo v skladu s členom 144(7)(a) zakonika o civilnem postopku;

(ii) priporočena pošta v skladu s členom 144(7)(b) zakonika o civilnem postopku;

(iii) telefaks v skladu s členom 144(7)(c) zakonika o civilnem postopku.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Sprejemljiv jezik je portugalščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 02/08/2019

Evropski plačilni nalog - Romunija


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Sodišče, pristojno za izdajo evropskega plačilnega naloga, je sodišče, ki je pristojno za obravnavo zadeve na prvi stopnji:

– okrožno sodišče (ki je na prvi stopnji pristojno za obravnavanje zahtevkov za določen denarni znesek do vključno 200 000 RON) ali

– tribunal (ki je na prvi stopnji pristojen za odločanje o vseh zahtevkih, za katere niso po zakonu pristojna druga sodišča, vključno z zahtevki za določen denarni znesek nad 200 000 RON) – člen 94(1), točka 1(j) in člen 95, točka 1 novega zakonika o civilnem postopku (v zvezi s plačilnimi nalogi glej člen 1015 novega zakonika o civilnem postopku, ki določa, da lahko upnik vloži zahtevek za plačilni nalog pri sodišču, ki je pristojno za meritorno odločitev na prvi stopnji).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Postopek v skladu s splošnim pravom:

– Pravnomočne odločitve se lahko izpodbijajo z izrednim pravnim sredstvom za razglasitev ničnosti, če vložnik ni bil pravilno povabljen in ni bil navzoč v postopku. Tako pravno sredstvo za razglasitev ničnosti se lahko vloži v 15 dneh od datuma obvestila o odločbi, vendar najpozneje v enem letu od datuma, ko je odločba postala pravnomočna. Razlogi za pravno sredstvo morajo biti navedeni v navedenem roku 15 dni, sicer je pravno sredstvo nično (člen 503(1) in člen 506 novega zakonika o civilnem postopku).

– Izredno pravno sredstvo revizije odločbe v zvezi z vsebino zadeve se lahko vloži, če zadevna stranka zaradi okoliščin, na katere ni mogla vplivati, ni mogla sodelovati v postopku in ustrezno obvestiti sodišča. Če veljajo take okoliščine, so predmet revizije tudi odločbe, ki se ne nanašajo na vsebino zadeve. Rok za vložitev revizije je 15 dni, in sicer od dne, ko navedene okoliščine prenehajo (člen 509(1), točka 9, in (2) ter člen 511(2) novega zakonika o civilnem postopku).

– Stranki, ki zamudi procesni rok, se nov rok odobri samo, če dokaže, da je zamuda nastala zaradi ustrezno utemeljenih razlogov. V ta namen mora stranka v 15 dneh po prenehanju takih okoliščin izpolniti zahtevan procesni dokument in zaprositi za odobritev novega roka. V pritožbenih postopkih je ta rok enak običajnemu roku za vložitev pritožbe. O zahtevku za odobritev novega roka odloča sodišče, ki je pristojno za odločanje o zahtevkih v zvezi s pravicami, ki se ne uveljavljajo pravočasno (člen 186 novega zakonika o civilnem postopku).

Posebni postopek za plačilni nalog:

– Novi zakonik o civilnem postopku (členi 1013–1024) uvaja posebni postopek za plačilni nalog.

– Dolžnik lahko vloži zahtevek za razglasitev ničnosti plačilnega naloga v 10 dneh od njegove vročitve ali uradnega obvestila o njem (člen 1023(1) novega zakonika o civilnem postopku).

– Upnik lahko v 10 dneh (člen 1023(2) novega zakonika o civilnem postopku) vloži zahtevek za razglasitev ničnosti odločbe iz člena 1020(1) in (2) [1] novega zakonika o civilnem postopku ali plačilnega naloga iz člena 1021(2) [2].

– Zahtevek za razglasitev ničnosti obravnava sodišče, ki je izdalo plačilni nalog, v sestavi dveh sodnikov (člen 1023(4) novega zakonika o civilnem postopku).

– Če sodišče, ki odloča o zadevi, v celoti ali delno ugodi zahtevku za razglasitev ničnosti, plačilni nalog v celoti ali delno razglasi za ničnega, kakor je ustrezno, in izda končno odločbo. Če sodišče, ki odloča o zadevi, ugodi zahtevku za razglasitev ničnosti, izda končno odločbo o plačilnem nalogu. Odločba o zavrnitvi zahtevka za razglasitev ničnosti je dokončna (člen 1023(6), prvi stavek, (7) in (8) novega zakonika o civilnem postopku).

– Zadevna stranka lahko v skladu s splošnim pravom vloži pritožbo zoper izvršitev plačilnega naloga. Pritožba se lahko nanaša samo na nepravilnosti v izvršilnem postopku ali razloge za prenehanje obveznosti, ki so nastali, potem ko je plačilni nalog postal pravnomočen (člen 1024(2) novega zakonika o civilnem postopku).


[1] Člen 1020 novega zakonika o civilnem postopku določa:

„Člen 1020 Izpodbijanje terjatve

(1) Če dolžnik izpodbija terjatev, sodišče na podlagi dokumentov v spisu ter na podlagi razlag in pojasnil strank preveri, ali je izpodbijanje upravičeno. Če je dolžnikova obramba utemeljena, sodišče z odločbo zavrne upnikov zahtevek.

(2) Če dolžnikova materialna obramba vključuje obdelavo dokazov, ki niso navedeni v odstavku 1, in bi bili ti dokazi v skladu z zakonom dopustni v postopku splošnega prava, sodišče z odločbo zavrne upnikov zahtevek za izdajo plačilnega naloga.

(3) V primerih iz odstavkov 1 in 2 lahko upnik vloži zahtevek za začetek sodnega postopka v skladu s splošnim pravom.“

[2] Člen 1021(2) novega zakonika o civilnem postopku določa: „Če sodišče po proučitvi dokazov ugotovi, da so upnikove terjatve upravičene le delno, izda plačilni nalog le za tisti del in določi rok plačila. V takih primerih lahko upnik vloži zahtevek za začetek sodnega postopka v skladu s splošnim pravom, da bi se dolžniku naložila obveznost plačila preostalega dolga.“

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Postopek v skladu s splošnim pravom:

– Vročanje sodnih pozivov in drugih procesnih dokumentov ter obveščanje o njih mora biti v skladu s členi 153–173 novega zakonika o civilnem postopku. V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov, kako vročanje in obveščanje poteka:

– Sodne pozive in vse procesne dokumente po uradni dolžnosti vročijo uradniki ali drugi zaposleni zadevnega sodišča ali drugih sodišč, na območju katerih prebiva naslovnik dokumenta, ki ga je treba vročiti (člen 154(1) novega zakonika o civilnem postopku).

– Če dokumentov ni mogoče vročiti na zgoraj opisani način, se pošljejo po pošti, s priporočenim pismom z navedbo vsebine in potrdilom o prejemu, v zapečateni ovojnici, na katero se pritrdi dokazilo o prejemu/zaznamek o načinu vročitve in obvestilo, ki ga določa zakon (člen 154(4) novega zakonika o civilnem postopku).

– Na zahtevo in stroške zainteresirane stranke lahko procesne dokumente vročijo neposredno sodni izvršitelji, ki morajo izpolnjevati formalnosti, določene v procesnem pravu, ali službe za ekspresno dostavo (člen 154(5) novega zakonika o civilnem postopku).

– Sodne pozive in druge procesne dokumente lahko sodno tajništvo pošlje po telefaksu, elektronski pošti ali drugih sredstvih za prenos besedila dokumenta in potrditev prejema, če je zadevna stranka sodišču predložila podatke, potrebne za ta namen. Za namene potrditve sodišče procesnemu dokumentu priloži obrazec, na katerem so navedeni: ime sodišča, datum pošiljanja, ime sodnega tajnika, zadolženega za korespondenco, in poslani dokumenti. Obrazec mora izpolniti naslovnik, vsebovati pa mora datum prejema ter ime in podpis osebe, ki je odgovorna za prejemanje korespondence. Nato ga je treba vrniti sodišču po telefaksu, elektronski pošti ali z drugimi ustreznimi sredstvi (člen 154(6) novega zakonika o civilnem postopku).

Posebni postopek za plačilni nalog:

– V skladu z zakonom je treba nalog vročiti navzoči stranki ali o njem brez odlašanja uradno obvestiti obe stranki (člen 1021(5) novega zakonika o civilnem postopku).

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Vloge se izpolnijo v romunščini.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 19/07/2016

Evropski plačilni nalog - Slovenija


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Pristojna so okrajna sodišča in okrožna sodišča.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Za postopek ponovne preučitve in za namene uporabe člena 20 uredbe so pristojna okrajna in okrožna sodišča.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

S sodišči se komunicira preko navadne pošte, po elektronski poti, z uporabo sredstev komunikacijske tehnologije, z izročitvijo vlog neposredno organu ali po osebi, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik) (l05(b) člen Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US in 48/15 – odl. US73, 13.8.2007, str, 10425, v nadaljevanjuZPP).

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Uradni jeziki so slovenščina in dva jezika narodnih skupnosti, ki sta v uradni rabi pri sodiščih na območju teh narodnih skupnosti (6. in 104. člen ZPP). Jezika narodnih skupnosti sta italijanski in madžarski jezik.

Narodnostno mešana območja določa Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 - uradno prečiščeno besedilo in 9/11; v nadaljevanju ZUODNO). 5. člen ZUODNO določa: “Narodnostno mešana območja so po tem zakonu tista, ki jih kot taka opredeljujejo sedanji statuti občin Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola in Piran."


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 30/01/2017

Evropski plačilni nalog - Slovaška


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Okrožna sodišča.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

V skladu s členom 29(1)(b) Uredbe in členom 398 zakonika o pravdnem postopku (Civilný sporový poriadok) se vloga za izredno pravno sredstvo (predlog za obnovo postopka) (žaloba o obnovu konania) vloži pri pristojnem sodišču, ki je odločalo na prvi stopnji, tj. okrožnem sodišču (okresný súd).

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

V skladu s členom 125 zakonika o pravdnem postopku se vloga lahko vloži v pisni ali elektronski obliki. Vlogo, vloženo brez elektronske odobritve, je treba ponovno vložiti v 10 dneh na papirju ali v odobreni elektronski obliki, sicer ne bo obravnavana. Sodišče ne bo zahtevalo ponovne vložitve vloge.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

V skladu s členom 21(2)(b) Uredbe je sprejemljivi jezik za izdajo potrdila slovaščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 25/07/2019

Evropski plačilni nalog - Finska


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za izdajo evropskega plačilnega naloga je pristojno okrožno sodišče (käräjäoikeus) v Helsinkih.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 20 Uredbe, ki se nanaša na ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga, se na Finskem uporablja v obstoječi obliki. Pristojno sodišče za namene uporabe člena 20 je okrožno sodišče v Helsinkih.

Poleg določb člena 20 Uredbe se za evropski plačilni nalog uporabljajo tudi določbe o izrednih pravnih sredstvih iz poglavja 31 Zakonika o sodnem postopku. Sem spadajo pritožbe zaradi kršitve določb postopka (oddelek 1 poglavja 31) in razveljavitev pravnomočne sodbe (oddelek 7 poglavja 31). Oddelek 17 Zakonika o sodnem postopku vsebuje ločeno določbo o določitvi novega roka.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Zakon o elektronskih storitvah in komunikacijah v javnem sektorju (št. 13/2003) vsebuje določbe o pošiljanju procesnih dokumentov finskim sodiščem. Sredstva komuniciranja, ki so sprejemljiva v zvezi s postopkom za evropski plačilni nalog, so v skladu s tem zakonom pošta, telefaks ali elektronska pošta.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Evropski plačilni nalog se lahko pošlje v finskem, švedskem ali angleškem jeziku.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 20/07/2018

Evropski plačilni nalog - Švedska


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Na Švedskem vložene vloge za evropski plačilni nalog obravnava Švedska uprava za izvršbo (Kronofogdemyndigheten) (člen 2 Zakona o postopku za evropski plačilni nalog);

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Vložena pravna sredstva obravnava prizivno sodišče (hovrätt) (člen 13 Zakona o postopku za evropski plačilni nalog). Če je vlogi ugodeno, prizivno sodišče sočasno odloči, da bo ponovno obravnavo zadeve opravila Švedska uprava za izvršbo.

Nadaljnje informacije o teh vprašanjih so na voljo pri Švedski upravi za izvršbo (Povezava se odpre v novem oknuwww.kronofogden.se)

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Vlogo za evropski plačilni nalog je načeloma treba vložiti v papirni obliki. Švedska uprava za izvršbo lahko odloči, da se vloge vložijo na nosilcu, ki omogoča uporabo avtomatske obdelave podatkov (člen 4 Uredbe o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog).

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

V na Švedskem vloženih vlogah za izvršbo evropskih plačilnih nalogov, ki so bili v drugih državah članicah razglašeni za izvršljive, mora biti plačilni nalog preveden v švedščino ali angleščino (člen 10 Uredbe o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog).


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 16/02/2016