Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейска заповед за плащане - Австрия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Австрия

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Член 29(1)(г) - Приети езици

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентен по отношение на молби за издаване на европейска заповед за плащане е само търговският съд на Виена (член 252, параграф 2 от австрийския Граждански процесуален кодекс).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

От процедурна гледна точка молби за преразглеждане съгласно член 20, параграфи 1 и 2 се разглеждат като молби за restitutio in integrum. Решение, с което се удовлетворява молбата съгласно параграф 2, въпреки това подлежи на обжалване (член 252, параграф 5 от австрийския Граждански процесуален кодекс).

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Заявления в рамките на процедурата за европейска заповед за плащане могат да бъдат подадени или на хартиен носител, или по електронен път, като се използва WebERV (уеб базирано електронно правосъдие). По принцип WebERV е достъпно за всички физически и юридически лица. Техническите предпоставки за неговото използване са специален софтуер и съществуването на предаващ орган. Списък с актуалните предаващи органи може да бъде намерен на адрес http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Подаването на заявление по факс или по електронна поща не е възможно.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Съгласно член 21, параграф 2, буква б) приетият език е немски.

Освен официалния език (немски), австрийските граждани и гражданите на държави, които са страни по Споразумението за европейското икономическо пространство, могат да използват унгарски език пред районните съдилища на Oberpullendorf и Oberwart, словенски език — пред районните съдилища на Ferlach, Eisenkappel и Bleiburg и хърватски език — пред районните съдилища на Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf и Oberwart.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 13/11/2017