Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropský platební rozkaz - Bulharsko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Bulharsko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu se podává k okresnímu soudu, který je místně příslušný podle trvalého pobytu dlužníka, jeho sídla nebo místa plnění (čl. 625 odst. 1 občanského soudního řádu).

Není-li vyloučeno přezkoumání nároku soudem, může žalovaný napadnout místní příslušnost nejpozději při podání odporu (čl. 625 odst. 2 občanského soudního řádu).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Postup je stanoven v článku 626a občanského soudního řádu:

Článek 626а: (1) Žalovaný může podat návrh na přezkum evropského platebního rozkazu za podmínek a podle postupů stanovených v článku 20 nařízení (EU) č. 1896/2006 k příslušnému odvolacímu soudu.

(2) Návrh na přezkum se podává ve lhůtě 30 dnů. Lhůta počíná běžet dnem, kdy se žalovaný skutečně seznámil s obsahem platebního rozkazu nebo kdy přestanou platit okolnosti uvedené v čl. 20 odst. 1 písm. b) nařízení.

(3) Soud zašle kopii návrhu druhé straně, která může odpovědět do jednoho týdne od jeho obdržení.

(4) Návrh se projedná na neveřejném zasedání. Pokud to soud považuje za nezbytné, projedná návrh na veřejném zasedání.

(5) Proti rozhodnutí soudu nelze podat opravný prostředek.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Písemnosti týkající se evropského platebního rozkazu se doručují soudním úředníkem, poštou nebo kurýrní službou jako doporučené zásilky s potvrzením o doručení. V místech doručení, kde není žádný soudní orgán, lze doručení uskutečnit prostřednictvím obecního či městského úřadu (čl. 42 odst. 1 občanského soudního řádu).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Bulharská republika přijímá evropské platební rozkazy doprovázené překladem do bulharštiny.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 10/09/2020