Evropský platební rozkaz - Kypr


Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Následující orgány mají věcnou příslušnost: všechny soudy první instance Kyperské republiky fungující ve čtyřech správních obvodech spravovaných Kyperskou republikou, tj. Nicosia, Lemesos, Larnaca-Amohostos a Paphos. Věcná příslušnost soudců je stanovena zákonem o soudech (14/60) a odpovídá postavení soudce v hierarchii, tj. okresní soudce, vrchní okresní soudce a předseda okresního soudu.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Přezkumné řízení je upraveno v občanském soudním řádu. Řízení je založeno zejména na písemných podáních stran sporu. Ve výjimečných případech a pouze považuje-li to soud za nutné, lze kromě písemných podání činit také ústní výpovědi a místopřísežná prohlášení. Příslušnými jsou soudy uvedené výše v písm. a).

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Prostředky komunikace přijatelné pro účely řízení o evropském platebním rozkazu, které jsou dostupné soudům: osobní podání návrhu v podatelně, nebo jeho zaslání poštou nebo jinými prostředky komunikace, jako je fax nebo elektronická pošta.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Přijatelným jazykem soudů je řečtina. Pro účely použití výše uvedeného nařízení se na Kypru připouští angličtina.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 07/09/2020