Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky platobný rozkaz - Cyprus


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Cyprus

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Právomoc majú tieto orgány: všetky súdy prvého stupňa Cyperskej republiky, ktoré pôsobia v štyroch správnych oblastiach pod správou legitímneho štátu Cyperská republika, t. j. Nikosia, Lemesos, Larnaka-Ammochostos a Pafos. Právomoc sudcov je stanovená zákonom o súdoch (14/60) a zodpovedá hierarchickému postaveniu sudcu (t. j. sudca oblastného súdu, vyšší sudca oblastného súdu a predseda oblastného súdu);

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Prieskumné konanie je upravené v predpisoch o občianskom súdnom konaní. Konanie sa zakladá predovšetkým na písomných podaniach účastníkov konania. Vo výnimočných prípadoch a vždy, keď to súd považuje za potrebné, môže popri písomných podaniach a prísažných vyhláseniach prijať aj ústnu svedeckú výpoveď. Príslušnými súdmi sú súdy uvedené v písmene a);

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Komunikačné prostriedky, ktoré sú prijateľné na účely európskeho konania o platobnom rozkaze a sú dostupné súdom: osobné podanie návrhu na podateľni súdu, alebo jeho zaslanie poštou alebo akýmkoľvek iným komunikačným prostriedkom (napr. faxom alebo elektronickou poštou);

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Prijateľným jazykom je pre súdy gréčtina. Na účely tohto nariadenia je však prijateľná aj angličtina, ktorá sa na Cypre takisto používa.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 07/09/2020