Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropský platební rozkaz - Česká republika


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Česká republika

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Pro určení soudů příslušných pro vydávání evropského platebního rozkazu se v České republice použije obecná právní úprava soudní příslušnosti v občanskoprávních věcech obsažená v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský soudní řád").

Věcná příslušnost je upravena v §§ 9 až 12, místní příslušnost v §§ 84 až 89a občanského soudního řádu.

Vzhledem k typu případů, které lze předvídat, budou zpravidla věcně příslušné okresní soudy a kritériem pro určení místní příslušnosti bude zpravidla bydliště / sídlo žalovaného.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Soudem příslušným pro vedení přezkumného řízení je soud, který vydal evropský platební rozkaz.

Příslušný soud aplikuje přímo čl. 20 nařízení. Proti rozhodnutí, jímž soud zamítne žádost o přezkum je možné podat odvolání.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Česká republika oznamuje, že v souladu s § 42 občanského soudního řádu, jsou pro ni přijatelné následující komunikační prostředky:

a) elektronická pošta s použitím zaručeného elektronického podpisu dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů,

b) elektronická pošta bez použití zaručeného elektronického podpisu,

c) telefax.

V případech b), c) je třeba nejpozději do tří dnů podání doplnit předložením originálu formuláře, jinak k těmto podáním soud nepřihlíží.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Pro Českou republiku je přípustným jazykem pouze čeština.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 25/09/2020