Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas maksājuma rīkojums - Čehija


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Čehija

Eiropas pārrobežu procedūras - Eiropas maksājuma rīkojums


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Čehijas Republikā to, kurām tiesām ir jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, nosaka, piemērojot vispārīgās tiesību normas par jurisdikciju civillietās, kas ietvertas Likumā Nr. 99/1963 (Civilprocesa kodekss).

Jurisdikcija pēc būtības (ratione materiae) ir reglamentēta Civilprocesa kodeksa 9.–12. pantā, bet teritoriālā jurisdikcija — 84.–89.a pantā.

Ņemot vērā paredzamos lietu veidus, jurisdikcija pēc būtības parasti būs apgabaltiesām, savukārt teritoriālās jurisdikcijas noteikšanas kritērijs lielākoties būs atbildētāja dzīvesvieta / juridiskā adrese.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Jurisdikcija pārskatīšanas procedūrā ir tai tiesai, kas pieņēma nolēmumu pirmajā instancē.

Kompetentajai tiesai ir tieši jāpiemēro Regulas 20. pants. Lēmumus, ar ko ir noraidīts pārskatīšanas pieteikums, var pārsūdzēt.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Atbilstīgi Civilprocesa kodeksa 42. pantam ir pieņemami šādi saziņas līdzekļi:

a)             elektroniskā vēstule ar uzlabotu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko parakstu likumu Nr. 227/2000 (grozītā redakcija);

b)             elektroniskā vēstule bez uzlabota elektroniskā paraksta;

c)             fakss.

Ar b) un c) apakšpunktā minētajiem līdzekļiem iesniegtie dokumenti ir jāapstiprina, trīs dienu laikā iesūtot veidlapu oriģināleksemplārus, citādi tiesa iesniegtos dokumentus neņems vērā.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Čehijas Republikā pieņem dokumentus vienīgi čehu valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 25/09/2019