Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa maksekäsk - Saksamaa


Sissejuhatav märkus

Euroopa maksekäsumenetluse määruse rakendamise kord on Saksamaal sätestatud piiriülese võlgade täitmisele pööramise ja dokumentide kättetoimetamise täiustamise seaduses.


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Saksamaa

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Kogu Saksamaal kuulub pädevus Berlin-Weddingi jaoskonnakohtule. Kohtu kontaktandmed:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Telefon: +49 (0)30 90156 - 0
Faks: +49 (0)30 90156 - 203

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Pädev kohus on Weddingi jaoskonnakohus.

Läbivaatamismenetluse kohaldamisala ja korda on põhjalikult kirjeldatud määruse artiklis 20. Seaduseelnõus sätestatakse, et nõude esitaja peab usutavalt põhjendama asjaolusid, mis tema meelest õigustavad Euroopa maksekäsu väljaandmist. Kohus teeb otsuse, mis edasikaebamisele ei kuulu. Kui kohus otsustab, et Euroopa maksekäsk ei ole põhjendatud, lõpeb menetlus vastavalt määruses sätestatule.

Erandina sellest on töökohtuseaduse paragrahvis 2 ja paragrahvi 46b lõikes 2 sätestatud, et tööõigusega seotud asjades on pädev töökohus, kellele kuuluks algses menetluses esitatud nõude menetlemise pädevus.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Euroopa maksekäsu avalduse võib esitada paberil või elektrooniliselt, kui pädev kohus lubab avaldusi elektrooniliselt esitada. Weddingi jaoskonnakohus lubab esitada avaldusi elektrooniliselt. Weddingi jaoskonnakohtule avalduse elektroonilise esitamise tehniliseks eelduseks on spetsiaalse tarkvara kasutamine. Täpsemat teavet selle kohta leiate aadressil: https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Ainus aktsepteeritav keel on saksa keel.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 22/06/2020