Europejski nakaz zapłaty - Niemcy


Uwagi wstępne

Szczegółowe rozwiązania dotyczące wdrażania w Niemczech rozporządzenia wprowadzającego europejski nakaz zapłaty zostały określone w ustawie o zaspokajaniu roszczeń o charakterze transgranicznym i doręczaniu dokumentów (Gesetz zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Forderungsdurchsetzung und Zustellung).


W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Sądem właściwym dla całego terytorium Niemiec jest sąd rejonowy (Amtsgericht) w Wedding. Dane kontaktowe sądu:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel: +49 (0)30 90156 - 0
Faks: +49 (0)30 90156 - 203

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Sądem właściwym jest sąd rejonowy w Wedding.

Zakres i przebieg postępowania służącego ponownemu zbadaniu europejskiego nakazu zapłaty zostały określone w znacznym stopniu w art. 20 rozporządzenia. Akt ten przewiduje, że pozwany musi wykazać okoliczności, które w jego opinii przemawiają za uchyleniem europejskiego nakazu zapłaty. Od orzeczenia wydanego przez sąd nie przysługuje środek zaskarżenia. Jeżeli sąd orzeknie, że europejski nakaz zapłaty traci moc, postępowanie toczące się na podstawie przepisów rozporządzenia zakończy się.

Dla spraw z zakresu prawa pracy wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 2 i art. 46b ust. 2 ustawy o sądach pracy (Arbeitsgerichtsgesetz). W tych sprawach właściwość przysługuje sądowi pracy, któremu przysługiwałaby właściwość w postępowaniu kończącym się wydaniem wyroku (Urteilsverfahren).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty może być sporządzony w formie elektronicznej, jak również w formie papierowej, jeżeli właściwy sąd zezwala na składanie pozwów w tej formie. W sądzie rejonowym w Wedding pozwy można wnosić elektronicznie. Aby wnieść elektronicznie pozew do sądu rejonowego w Wedding, należy skorzystać ze specjalnego oprogramowania. Więcej informacji znajduje się tutaj: https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Dokumenty powinny być sporządzone w języku niemieckim.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 22/06/2020