Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky platobný rozkaz - Estónsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Estónsko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

V Estónsku sú súdmi oprávnenými viesť konania o európskom platobnom rozkaze okresné súdy s príslušnou právomocou.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Proti európskemu platobnému rozkazu možno podať námietku v súlade s postupom stanoveným v § 489 Občianskeho súdneho poriadku podaním námietky proti rozsudku súdu. Námietka sa podáva na okresnom súde, ktorý vydal platobný rozkaz. Proti rozhodnutiu vydanom o námietke možno podať odvolanie na krajskom súde s príslušnou právomocou.

Vo výnimočných prípadoch sa žiadosť o preskúmanie rozsudku súdu, ktorý nadobudol platnosť, môže na žiadosť účastníka konania podať aj na najvyššom súde v súlade s postupom stanoveným v kapitole 68 Občianskeho súdneho poriadku v prípade, že sa objavili nové dôkazy.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Medzi komunikačné prostriedky, ktoré sú povolené v konaní o európskom platobnom rozkaze a ktoré uznávajú estónske súdy, patrí osobné doručenie, poštová služba, fax a elektronická pošta v súlade s požiadavkami na formu a pravidlami stanovenými v Občianskom súdnom poriadku. Podrobnejšie pravidlá podávania elektronických dokumentov na súdoch a požiadavky na formu písomností sú stanovené v nariadení uzákonenom ministerstvom spravodlivosti.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

V súlade s článkom 21 ods. 2 písm. b) nariadenia sa európsky platobný rozkaz uznáva na účely výkonu v Estónsku vtedy, ak je vypracovaný v estónskom alebo anglickom jazyku alebo ak je k nemu pripojený preklad do estónskeho alebo anglického jazyka.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 03/09/2020