Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейска заповед за плащане - Гърция


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Гърция

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Член 29(1)(г) - Приети езици

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Страните, които са компетентни да издават заповеди за плащане, са: за вземания, попадащи в компетентността на районните съдилища, т.е. вземания, ненадвишаващи двадесет хиляди евро (20 000) — съдия от районния съд; за вземания, надвишаващи двадесет хиляди евро (20 000) — съдия от едноличен първоинстанционен съд.

Съдията от районния съд обаче е компетентен да издава заповеди за плащане, които по-специално са свързани с всякакви спорове, произтичащи от договори за наем, по които договореният месечен наем не надвишава 600 евро (шестстотин евро). Ако договореният наем е над 600 евро (шестстотин евро), компетентен е едноличният първоинстанционен съд.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Процедурата за преглед трябва да се открие чрез подаване на възражение срещу заповедта за плащане до съдията от районния съд или съдията от едноличния първоинстанционен съд, който е издал заповедта за плащане.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Стандартният формуляр, който се съдържа в приложението към Регламента, трябва да бъде представен в деловодството на компетентния съд в писмен вид. Възможно е също така да бъде изпратен по електронна поща, чрез цифровата платформа e-codex или чрез цифровата платформа за подаване на правни документи, когато тези средства са на разположение.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Разрешеният език е гръцки.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 01/12/2020