Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής - Ελλάδα


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ελλάδα

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Αρμόδιος για την έκδοση διαταγής πληρωμής είναι για την απαίτηση αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου, δηλαδή για απαίτηση που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, ο Ειρηνοδίκης, ενώ για απαίτηση που υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ αρμόδιος είναι ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Ωστόσο, ειδικά ως προς τις διαφορές από σύμβαση μίσθωσης, αρμόδιος για την έκδοση διαταγή πληρωμής είναι ο Ειρηνοδίκης, εφόσον το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ, ενώ, εφόσον το συμφωνημένο μίσθωμα υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ, αρμόδιος είναι ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Η διαδικασία της επανεξέτασης πρέπει να γίνεται με άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, ενώπιον του Ειρηνοδίκη ή του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου που την εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Τα έντυπα του Παραρτήματος του Κανονισμού κατατίθενται στη Γραμματεία του αρμοδίου Δικαστηρίου εγγράφως. Επίσης, μπορούν να κατατεθούν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-codex, είτε μέσω πλατρφόρμας ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, όπου αυτά τα μέσα είναι διαθέσιμα.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Αποδεκτή γλώσσα είναι η ελληνική.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/12/2020