Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa maksekäsk - Hispaania


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Hispaania

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Esimese astme kontur.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Määruse artikli 20 lõikes 1 ettenähtud läbivaatamine toimub lõpliku kohtuotsuse tühistamise menetluses kohustused täitmata jätnud poole taotlusel (tsiviilmenetluse seadustiku artikkel 501 jj, 7. jaanuari 2000. aasta seadus 1/2000). Artikli 20 lõikes 2 ettenähtud läbivaatamismenetlus võib toimuda kohtuaktide tühistamise taotlusega (kohtuseaduse artikkel 238 jj, 1. juuli 1985. aasta seadus 6/1985). Mõlemal juhul on pädevus esimese astme kohtutel.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Nõude võib esitada otse, posti või faksi teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Hispaania keel.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 25/05/2020