Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky platobný rozkaz - Fínsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Fínsko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Právomoc vydať európsky platobný rozkaz má Helsinský okresný súd.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Článok 20 nariadenia týkajúci sa preskúmania európskeho platobného rozkazu sa uplatňuje vo Fínsku vo svojej súčasnej podobe. Na účely článku 20 je príslušným súdom Helsinský okresný súd.

Okrem ustanovení článku 20 nariadenia sa na európsky platobný rozkaz vzťahujú aj ustanovenia o mimoriadnych postupoch týkajúcich sa opravných prostriedkov, ktoré sú uvedené v kapitole 31 súdneho poriadku. Medzi ne patria podnety založené na procesnej chybe (paragraf 1 kapitoly 31) a zrušení konečného rozsudku (paragraf 7 kapitoly 31). Paragraf 17 súdneho poriadku obsahuje samostatné ustanovenie o poskytnutí novej lehoty.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Zákon o elektronických službách a komunikácii (verejný sektor) č. 13/2003 obsahuje ustanovenia o zasielaní písomností týkajúcich sa súdneho konania fínskemu súdu. Na základe tohto zákona sú uznanými prostriedkami komunikácie pre konanie o platobnom rozkaze poštová služba, fax alebo elektronická pošta.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Európske platobné rozkazy sa môžu zaslať vo fínskom, švédskom alebo anglickom jazyku.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 14/09/2020