Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeiskt betalningsföreläggande - Finland


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Finland

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Helsingfors tingsrätt är behörig att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Förordningens artikel 20 om förnyad prövning är direkt tillämplig i Finland. Behörig domstol vid tillämpning av artikel 20 är Helsingfors tingsrätt.

Utöver artikel 20 i förordningen är också bestämmelserna i rättegångsbalkens (RB) kapitel 31 om extraordinärt ändringssökande (t.ex. 1 § om domvilla och 7 § om återbrytande av laga kraft vunnen dom) tillämpliga på europeiska betalningsförelägganden. I 31 kap. § 17 i rättegångsbalken finns dessutom en särskild bestämmelse om återställande av försutten fatalietid.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) föreskrivs bland annat om inlämnande av rättegångshandlingar till domstolar i Finland. Enligt den lagen kan kommunikation ske per post, telefax eller elektronisk post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Ett europeiskt betalningsföreläggande kan lämnas in i finsk, svensk eller engelsk översättning.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 10/09/2019