Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europæisk betalingspåkrav - Frankrig


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Frankrig

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

De retter, der kompetente med henblik på at udstede et europæisk betalingspåkrav er dommere ved førsteinstansretter og præsidenterne for handelsretterne inden for rammerne af sidstnævnte retters kompetence.

Når Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område ikke udpeger den stedligt kompetente ret, men derimod retterne i en medlemsstat, er det førsteinstansdommeren eller handelsretspræsidenten i den jurisdiktion, hvor den eller de sagsøgte har bopæl, der er stedligt kompetent.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Reglerne om prøvelsesproceduren i særlige tilfælde, jf. artikel 20, er identiske med dem, der gælder for indsigelsesproceduren, Anmodningen om prøvelse indsendes til den ret, der har udstedt det europæiske betalingspåkrav.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Anmodningen om et europæisk betalingspåkrav kan indsendes til retten pr. post eller ad elektronisk vej.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

De sprog der accepteres i medfør af artikel 21, stk. 2, litra b) er: fransk, engelsk, tysk, italiensk og spansk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/05/2020