Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas maksājuma rīkojums - Francija


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Francija

Eiropas pārrobežu procedūras - Eiropas maksājuma rīkojums


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

Tiesas, kurām ir jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, ir zemākās instances tiesas tiesnesis un komerctiesas priekšsēdētājs attiecīgās jurisdikcijas kompetences robežās.

Tā kā Padomes 2000. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās nav norādīta teritoriāli kompetentā tiesa, bet gan dalībvalsts tiesas, teritoriāli kompetentais zemākās instances tiesas tiesnesis vai komerctiesas priekšsēdētājs ir tas, kurš ir kompetents atbildētāja vai viena no atbildētājiem dzīvesvietā.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Izņēmuma gadījumos pārskatīšanas procedūras noteikumi, kas paredzēti regulas 20. pantā, ir identiski tiem, kurus piemēro iebildumu procedūrā. Pieprasījumu pārskatīšanai iesniedz tiesā, kura ir izdevusi Eiropas maksājuma rīkojumu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Eiropas maksājuma rīkojuma pieprasījumu var nosūtīt tiesai pa pastu vai pa elektronisko pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu apstiprinātās valodas ir šādas: franču, angļu, vācu, itāliešu, spāņu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 20/05/2020