Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейска заповед за плащане - Гибралтар

В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.


Съдебната процедура в Гибралтар е уредена с Правилата за гражданската процедура (Връзката отваря нов прозорецCivil Procedure Rules, (CPR)) от 1998 г. и допълнителни указания. Прилагането на Правилата за гражданската процедура, прилагани в Англия и Уелс (с изменения) е съгласно Правилата на Върховния съд от 2000 г. (Supreme Court Rules 2000).


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство Гибралтар

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Член 29(1)(г) - Приети езици

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Съдът, компетентен за издаване на европейска заповед за плащане в Гибралтар, е Върховният съд (Supreme Court).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Молба за преглед по член 20 в Гибралтар следва да бъде подадена в съответствие с Част 23 от Правилата за гражданската процедура.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Начинът за съобщаване, приет в Гибралтар за целите на откриването на процедура за европейска заповед за плащане е съобщаване по пощата (поради необходимостта от събиране на съдебна такса за започване на процеса).

Член 29(1)(г) - Приети езици

Официалният език, приет съгласно член 21, параграф 2, буква б), е английски език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/10/2020