Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky platobný rozkaz - Chorvátsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Rozhodovanie o návrhoch na vydanie a preskúmanie európskeho platobného rozkazu, ako aj vydanie potvrdenia o jeho vykonateľnosti, je vo výlučnej právomoci tohto súdu:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

tel: +385 1 4897 222

fax: + 385 1 4920-871

e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknetajnistvo@tszg.pravosudje.hr

Odkaz sa zobrazí v novom okneured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Webová stránka:  http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

O žiadostiach o preskúmanie európskeho platobného rozkazu rozhoduje obchodný súd v Záhrebe. Proti týmto rozhodnutiam sa nemožno odvolať.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Tlačivá a iné podania sa predkladajú v písomnej podobe, faxom alebo elektronickou poštou.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

K európskemu platobnému rozkazu musí byť priložený preklad do chorvátčiny, ktorý úradne overila oprávnená osoba.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 20/03/2018