menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropský platební rozkaz - Maďarsko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Maďarsko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

V Maďarsku vydávají evropský platební rozkaz notáři (notáři pro oblast občanského práva). Tato pravomoc se u všech těchto notářů vztahuje na celé maďarské území.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

V Maďarsku je příslušným soudem soud, který evropský platební rozkaz vydal.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Prostředkem komunikace v Maďarsku je doručování poštou nebo osobní doručení přímo notáři (v Maďarsku spadá řízení týkající se platebního rozkazu do pravomoci notářů pro oblast občanského práva).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Je třeba vždy dodat překlad evropského platebního rozkazu prohlášeného za vykonatelný do maďarštiny.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 27/03/2017