Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európai fizetési meghagyás - Olaszország


Hivatkozással az 1896/2006/EK rendelet 29. cikke alapján a tagállamok által az Európai Bizottságnak 2008. június 12-ig eljuttatandó információkra, mellékelten megküldjük az olasz rendelkezések és az uniós rendelkezések közötti kapcsolatot bemutató táblázatot.

Meg kell jegyezni, hogy a rendelet 2. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összhangban a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokból eredő követelések figyelembevételre kerültek.

A 29. cikk b) pontja tekintetében úgy tűnik, hogy különbséget kell tenni a 20. cikk (1) bekezdésében és a 20. cikk (2) bekezdésében említett esetek között, mivel az első bekezdés a határidő lejártának hatásai alóli mentességre vonatkozik abban az esetben, amikor a határidő lejárta nem az alperesnek volt felróható, míg a 20. cikk (2) bekezdését akkor kell alkalmazni, ha a fizetési meghagyást egyértelműen tévesen bocsátották ki, vagy más kivételes körülmények között, például a fél rosszhiszeműsége folytán.

Az első esetcsoporttal kapcsolatos releváns jogszabályok a fizetési meghagyással szembeni késedelmes fellebbezésre vonatkoznak. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket az olasz polgári perrendtartás (CPC) 650. cikke tartalmazza. Ilyen esetben a fellebbezést ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely a fizetési meghagyást kibocsátotta. Az ebben az ügyben alkalmazott megközelítés egységes, és széles körben alkalmazható, noha a bíróságnak a 650. cikk utolsó albekezdésében előírt határidőnek a rendelet 20. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alkalmazhatóságáról kell döntenie.

Az esetek második csoportjában azonban a jelenleg alkalmazott megoldás a rendes kérelem benyújtása, vagy – a körülményektől függően – az illetékes elsőfokú bírósághoz benyújtott kérelem, megjegyzendő azonban, hogy a bíróság szabadon mérlegelheti, hogy az alkalmazandó hatásköri szabályokat az olasz jog, vagy a rendelet alapján értelmezi-e.

A rendelet 7. cikkének (5) bekezdésével összefüggésben értelmezett 29. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett kommunikációs eszközök tekintetében az a döntés született, hogy csak a papíralapú kommunikáció használata elfogadott, tekintettel arra, hogy az egyéb (különösen az elektronikus) kommunikációs eszközök használatához egyes különös olasz nemzeti jogszabályoknak kell megfelelni, valamint, mivel a rendelet értelmében azokat a kommunikációs eszközöket kell alkalmazni, amelyek az érintett bíróságok „rendelkezésre állnak”.


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Olaszország

Határokon átnyúló európai eljárások – Európai fizetési meghagyás


29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az európai fizetési meghagyás kibocsátására az alábbi bíróságok rendelkeznek hatáskörrel:

A békebíró [Giudice di Pace], amennyiben a kérelem legfeljebb az alábbi összegekre irányul:

1) 5 000 EUR az általános követelések esetében;

2) 20 000 EUR a járművek és hajók által okozott károk megtérítésére vonatkozó igényekre, az 1896/2006/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdése d) pontjának i. alpontjában meghatározott feltételek szerint.

Az 1896/2006/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdése d) pontjának i. alpontjában említett körülmények között az olasz polgári perrendtartás 7. cikke (3) bekezdésének 3. pontja értelmében, a perértéktől függetlenül a békebíró rendelkezik hatáskörrel a lakóingatlanok tulajdonosai vagy bérlői közötti, a normális mértéket meghaladó füsttel, zajjal, vibrációval járó, és hasonló ártalmakból eredő kártérítési igények tekintetében.

Ugyancsak a békebíró rendelkezik hatáskörrel a nyugdíjak vagy szociális juttatások késedelmes folyósításából eredő kamat- vagy költségigények tekintetében.

Minden más ügyben a rendes polgári bíróság vagy a fellebbviteli bíróság, mint első illetve végső fokon eljáró bíróság rendelkezik hatáskörrel, valamint kizárólagos hatáskörrel, amikor az olasz nemzeti jogszabályok akként rendelkeznek.

A 2. cikk által ki nem zárt esetekben a rendes polgári bíróságok rendelkeznek hatáskörrel a következő konkrét ügyekben:

1) mezőgazdasági szerződésekkel kapcsolatos követelések (ebben az esetben az 1990. február 14-i 29. sz. törvény 9. cikke értelmében a rendes bíróság szakosodott mezőgazdasági tanácsai rendelkeznek hatáskörrel);

2) szabadalmakkal és védjegyekkel kapcsolatos követelések (ebben az esetben a rendes bíróság szakosodott gazdasági tanácsai rendelkeznek hatáskörrel a 2003. június 27-i 168. sz. törvényerejű rendelet 1. cikke és azt követő cikkei alapján – legfrissebb szöveg);

3) a hajózásra vonatkozó jogszabályok szerinti követelések, különös tekintettel a hajók ütközésével kapcsolatos károkra, a hajók által a kikötőkben és más megállási helyeken történő bármilyen egyéb manőverek során okozott károkra, a be- és kirakodás és az áruk kikötőben történő kezelése által okozott károkra, a hajók által a hálókban és egyéb halászati felszerelésekben okozott károkra; a segítségnyújtással, mentéssel és helyreállítással kapcsolatos költségekkel és kártalanítással, valamint a hajózási törvény 589. cikke értelmében a hajóroncs megtalálásával és felhozatalával kapcsolatos költségek és díjak megfizetésével kapcsolatos követelések;

4) uniós jelentőségű építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos ügyek és eljárások, ha a módosított 2003. június 27-i 168. sz. törvényerejű rendelet 3. cikkében említett valamely vállalkozás vesz részt ilyen közbeszerzési szerződésekben, vagy olyan konzorciumban vagy ideiglenes csoportosulásban, amelynek a szerződéseket odaítélték, amennyiben a rendes bíróság rendelkezik hatáskörrel (ebben az esetben is a rendes bíróság szakosodott gazdasági tanácsai rendelkeznek hatáskörrel a 2003. június 27-i 168. sz. törvényerejű rendelet 3. cikke értelmében).

Egyebekben a rendelet 2. cikke által ki nem zárt esetekben első és végső fokon eljáró fórumként a fellebbviteli bíróság rendelkezik hatáskörrel a versenykorlátozó megállapodások által és erőfölénnyel való visszaéléssel okozott károk megtérítése iránti keresetek tekintetében (az 1990. október 10-i 287. sz. törvény 32. cikkének (2) bekezdése).

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

Az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerinti felülvizsgálat és az ahhoz kapcsolódó eljárás tekintetében hatáskörrel rendelkező bíróság ugyanaz a bíróság, amely az olasz polgári perrendtartás 650. cikke alapján a végzést hozta.

Az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti felülvizsgálat és az ahhoz kapcsolódó eljárás tekintetében hatáskörrel rendelkező bíróság főszabály szerint ugyanaz a rendes bíróság, amely a végzés tekintetében eljárt.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az 1896/2006/EK rendelet értelmében az európai fizetési meghagyásos eljárás tekintetében elfogadott kommunikációs eszközök a postai szolgáltatások.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

Az elfogadott nyelv az olasz.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 06/04/2020