Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa maksekäsk - Luksemburg


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Luksemburg

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsku on pädevad välja andma:

1. ringkonnakohtu (tribunal d'arrondissement) esimees, kui nõude väärtus ületab 10 000 eurot;

2. rahukohtunik, kui nõude väärtus on kuni 10 000 eurot;

3. töökohtu esimees või teda asendav kohtunik, sõltumata nõude suurusest, vaidluste puhul, mis on seotud:

  • tööandjate ja töötajate vaheliste töölepingute, õpilepingute ja täiendavate pensioniskeemidega, sealhulgas nendega, mida kohaldatakse ka peale teenistusaja lõppu;
  • 8. juuni 1999. aasta täiendavate pensioniskeemide seaduse V peatükiga ettenähtud maksevõimetuskindlustuse hüvitistega ja mille osapoolteks on kõnealuse seaduse artiklis 21 nimetatud asutus või artikli 24 lõikes 1 nimetatud elukindlustusselts ning töötajad, endised töötajad või õigustatud isikud.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Vastuväiteid ja läbivaatamistaotlust on pädevad lahendama:

1. ringkonnakohus (tribunal d'arrondissement), kui Euroopa maksekäsu on andnud ringkonnakohtu esimees või teda asendav kohtunik;

2. pearahukohtunik või teda asendav kohtunik, kui Euroopa maksekäsu on andnud rahukohtunik;

3. töökohus, kui Euroopa maksekäsu on andnud töökohtu esimees või teda asendav kohtunik.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Luksemburg aktsepteerib dokumentide kättetoimetamist posti teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Luksemburg aktsepteerib prantsuse ja saksa keelt.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 24/04/2020