Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky platobný rozkaz - Luxembursko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Luxembursko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Právomoc vydať európsky platobný rozkaz majú:

1. predseda okresného súdu (tribunal d'arrondissement) alebo sudca, ktorý ho zastupuje, ak sa návrh na vydanie platobného rozkazu týka sumy vyššej ako 10 000 EUR,

2. zmierovací sudca (juge de paix), ak sa návrh na vydanie platobného rozkazu týka sumy nižšej ako 10 000 EUR,

3. predseda pracovného súdu (tribunal du travail) alebo sudca, ktorý ho zastupuje, bez ohľadu na výšku sumy, ktorej sa návrh na vydanie platobného rozkazu týka, pokiaľ ide o spory týkajúce sa:

  • pracovných zmlúv, zmlúv o vyučení a doplnkového dôchodkového systému, ktoré vznikli medzi zamestnávateľom na jednej strane a jeho zamestnancami na strane druhej, vrátane tých, ktoré pretrvávajú po ukončení pracovného vzťahu,
  • poistnej náhrady v prípade platobnej neschopnosti podľa kapitoly V zákona z 8. júna 1999 o doplnkových dôchodkových systémoch, ktoré vznikli medzi subjektom uvedeným v článku 21 alebo životnou poisťovňou podľa článku 24 ods. 1 uvedeného zákona na jednej strane a zamestnancami, bývalými zamestnancami a oprávnenými osobami na strane druhej.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Príslušným na rozhodnutie o odpore a o návrhu na prieskumné konanie je:

1. okresný súd (tribunal d'arrondissement), ak európsky platobný rozkaz vydal predseda okresného súdu alebo sudca, ktorý ho zastupuje,

2. hlavný zmierovací sudca (juge de paix directeur) alebo sudca, ktorý ho zastupuje, ak európsky platobný rozkaz vydal zmierovací sudca,

3. pracovný súd (tribunal du travail), ak európsky platobný rozkaz vydal predseda pracovného súdu alebo sudca, ktorý ho zastupuje.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

V prípade Luxemburska je akceptovaným komunikačným prostriedkom poštová zásielka.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Luxembursko akceptuje francúzsky a nemecký jazyk.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 24/04/2020