Euroopa maksekäsk - Läti


Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsku on pädevad välja andma piirkondlikud või linnakohtud (rajona (pilsētas) tiesas), kes lahendavad tsiviilasju esimeses astmes. Konkreetne piirkondlik või linnakohus on võlgniku deklareeritud elukoha (deklarētā dzīvesvieta) järgne või selle puudumisel võlgniku elukohajärgne (dzīvesvietas adrese) või tema registrijärgse asukoha (juridiskā adrese) kohus. Kohtute loetelu leiab Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 4851 lõike 1 punkti 1 järgi tuleb piirkondliku või linnakohtu välja antud Euroopa maksekäsu läbivaatamise taotlus esitada vastavasse ringkonnakohtusse (abgabaltiesa). Tsiviilasju lahendavad viis ringkonnakohut. Iga ringkonnakohtu tööpiirkond hõlmab mitme piirkondliku või linnakohtu tööpiirkonda. Kohtute loetelu leiab Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Maksekäsu läbivaatamise taotlus tuleb esitada 45 päeva jooksul alates kuupäevast, mil isikule said teatavaks kõnealuse artikli lõikes 1 osutatud Euroopa Liidu õigusega ette nähtud läbivaatamise aluseks olevad asjaolud.

Taotlust, milles ei märgita määruse kohaseid aluseid, ei võeta vastu ja see saadetakse taotlejale tagasi. Kohus lükkab tagasi ka korduvtaotlused, välja arvatud juhul, kui nähtub, et alused, millele maksekäsu läbivaatamiseks tuginetakse, on muutunud. Kohtu sellise otsuse peale saab esitada määruskaebuse (blakus sūdzība).

Maksekäsu läbivaatamistaotluse menetlus on kirjalik. Kui ringkonnakohus leiab taotluse läbivaatamise käigus, et taotluse läbivaatamiseks vajalikud tingimused on täidetud, tühistab ta vaidlustatud maksekäsu tervikuna ja saadab asja uuesti läbivaatamiseks tagasi esimese astme kohtusse.

Kui aga ringkonnakohus leiab, et taotluses esitatud asjaolud ei õigusta läbivaatamist, lükkab ta taotluse tagasi. Kohtu sellise otsuse peale saab esitada määruskaebuse. Selliste määruskaebuste esitamise ja läbivaatamise kord on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seaduse 55. peatükis. Seaduse ingliskeelse tõlke leiab Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Kohtule tuleb esitada dokumendid paberil kas postiga või siis kohtus kohapeal.

Kohtud aktsepteerivad ka elektrooniliselt esitatud dokumente, millele asjakohane isik on andnud Lätis tunnustatud turvalise e-allkirja. Lisaks on eIDASe määrust ja ELi digitaalse ühtse turu strateegiat arvesse võttes välja töötatud e-dokumente käsitleva seaduse muudatused ja praegu tehakse tehnilisi muudatusi, et Läti saaks aktsepteerida teistest ELi liikmesriikidest pärit e-dokumente, mis on allkirjastatud eIDASe määruse nõudeid järgides.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Euroopa maksekäsk tuleb koostada riigikeeles, st läti keeles, või see tuleb tõlkida läti keelde.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 28/06/2019