Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa maksekäsk - Holland


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Nizozemska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsumenetluse rakendusseaduse (Uitvoeringswet EBB) artikkel 2:

Määruse artikli 7 kohane Euroopa maksekäsu taotlus esitatakse kohtule. Kui määruse artikli 7 lõike 2 punktis b nimetatud summa ei ole suurem kui tsiviilmenetluse seadustiku (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) artikli 93 punktis a nimetatud summa või kui on tegemist artikli 93 punktis c osutatud juhtumiga, menetleb taotlust ja teeb otsuse kohtunik ainuisikuliselt (kantonrechter).

Taotlus tuleks saata järgmisel aadressil:

p/a Rechtbank 's-Gravenhage

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Euroopa maksekäsumenetluse rakendusseaduse artikkel 9:

1. Kui Euroopa maksekäsk kuulub kõnealuse määruse tähenduses täitmisele, võib kostja taotleda maksekäsu läbivaatamist kõnealuse maksekäsu väljastanud kohtus määruse artikli 20 lõigete 1 ja 2 alusel.

2. Avaldus tuleb esitada:

a) määruse artikli 20 lõike 1 punktis a osutatud juhul nelja nädala jooksul pärast seda, kui kostja sai teada täitmisele kuuluva maksekäsu väljastamisest;

b) määruse artikli 20 lõike 1 punktis b osutatud juhul nelja nädala jooksul pärast seda, kui nimetatud asjaolud enam ei kehti;

c) määruse artikli 20 lõikes 2 osutatud juhul nelja nädala jooksul pärast seda, kui kostja sai teada kõnealuses lõikes nimetatud asjaoludest.

3. Maksekäsu läbivaatamise avalduse esitamiseks ei ole vaja kasutada juristi.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Vastavalt Madalmaade tsiviilmenetlusõigusele (Tsiviilmenetluse seadustik, artikkel 33) on Euroopa maksekäsu avaldus lubatud esitada elektrooniliselt, kui see võimalus on ette nähtud kohtu menetluseeskirjadega. Praegu ei ole ühegi kohtu menetluseeskirjadega seda võimalust ette nähtud. Avalduse esitamiseks on ainult järgmised võimalused:

- posti teel;

- kohtu kantseleisse.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Euroopa maksekäsumenetluse rakendusseaduse artikli 8 lõige 2:

2. Euroopa maksekäsk, mille päritoluriigi kohus on täidetavaks tunnistatud mõnes muus liikmesriigis, esitatakse kooskõlas määruse artikli 21 lõike 2 punktiga b või tõlgituna hollandi keelde.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 25/04/2016