Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейска заповед за плащане - Португалия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Португалия

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Член 29(1)(г) - Приети езици

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентният съд да издава европейска заповед за плащане е Централното отделение на окръжния съд на Порто (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Процедурата за преглед е тази, предвидена в член 20 от Регламента, а съдът, който е компетентен за прегледа, е Централното отделение на окръжния съд на Порто (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

За целите на процедурата за европейска заповед за плащане се приемат следните начини за съобщаване:

i) подаване в деловодството на съда в съответствие с член 144, параграф 7, буква a) от Гражданския процесуален кодекс;

ii) препоръчана поща в съответствие с член 144, параграф 7, буква b) от Гражданския процесуален кодекс;

iii) факс в съответствие с член 144, параграф 7, буква c) от Гражданския процесуален кодекс.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Приетият език е португалски.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 25/02/2021