Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa maksekäsk - Portugal


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Portugal

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsu väljastamine kuulub Porto piirkonnakohtu tsiviilasjade kesktalituse (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto) pädevusse.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Kohaldatakse määruse artiklis 20 sätestatud läbivaatamismenetlust ja läbivaatamine kuulub Porto piirkonnakohtu tsiviilasjade kesktalituse pädevusse.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsumenetluses on lubatud kasutada järgmisi sidevahendeid:

i) esitamine kohtu kantseleisse kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 144 lõike 7 punktiga a;

ii) tähtkiri kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 144 lõike 7 punktiga b;

iii) faks kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 144 lõike 7 punktiga c.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Aktsepteeritav keel on portugali keel.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 25/02/2021